Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājušies spēkā

2024. gada 24. aprīlīNr. 11

protokols Nr. 6, 19. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu
Rīgas līča piekrastē

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
45. panta pirmās daļas
1., 2., 3. un 7. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas valstspilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas līča piekrastē” (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. Rīgas līča pludmales (turpmāk – pludmale) zonu sadalījumu un Rīgas līča peldvietu (turpmāk – peldvieta) robežas (1. pielikums),

1.2. pludmales un peldvietu izmantošanu,

1.3. sezonas objektu saskaņošanas, izvietošanas un izmantošanas kārtību pludmalē,

1.4. atļaujas saņemšanas kārtību iebraukšanai pludmalē ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem,

1.5. atbildību par Noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pludmales un peldvietu aizsardzību, ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nosakot vienotu pludmales uzturēšanas un izmantošanas kārtību.

3. Šajos Noteikumos lietotie termini:

3.1. nobrauktuve – piekļuves vieta pludmalei pret ielām, kas atrodas kāpu zonā un pludmales daļā, ar cieto segumu, kuru var izmantot ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

3.2. noeja – labiekārtota (koka dēļu laipas, trepes u.c.) piekļuves vieta pludmalei, peldvietai kāpu zonā un pludmales daļā, kas paredzēta gājējiem;

3.3. gājēju koridors – teritorija pludmalē pretī ielām un nobrauktuvēm, 25 metrus no ielas ass uz abām pusēm, izņēmums – Vienības prospekts, Tirgoņu, Turaidas un Kaiju iela – 25 metrus uz abām pusēm no nobrauktuves, noejas malas. Šī zona paredzēta apmeklētāju netraucētai un drošai nokļūšanai pludmalē. Tajā netiek izvietoti sezonas objekti;

3.4. koridors ūdenī – speciāli ar bojām norobežots koridors ūdenī līdz peldēšanai paredzētās robežas, izvietojot bojas abās pusēs ik pēc 10 metriem, lai peldvietās nodrošinātu ūdens transportlīdzekļu un peldlīdzekļu (ūdens velosipēdu, ūdens motociklu, laivu, plostu, SUP dēļu u.c.) nokļūšanu tam paredzētajās vietās - aiz peldēšanai paredzētās ūdens teritorijas robežas (ūdens koridora platums ir 25 metri, sezonas objekta vajadzībām koridora platums 10 metri);

3.5. sezona – šo Noteikumu izpratnē kalendārā gada laika periods, kas attiecināms uz sezonas objektu izvietošanu un uzturēšanu (apsaimniekošanu) pludmalē: pavasara/vasaras sezona – laika periods gadā no 15. maija līdz 15. septembrim un rudens/ziemas sezona – laika periods gadā no 16. septembra līdz 14. maijam;

3.6. sezonas objekti – āra kafejnīcas (terases, nojumes, paviljoni, tirdzniecības kioski) un sporta laukumu aprīkojums – viegli uzstādāmas konstrukcijas vai objekti, kas paredzēti lietošanai konkrētā sezonā, ievērojot noteikto pludmales zonējumu.

II. Pludmales un peldvietu izmantošanas noteikumi

4. Saskaņā ar šo Noteikumu 1. pielikumu pludmalē tiek noteiktas oficiālo peldvietu robežas un pludmales zonējums, tostarp:

4.1. aktīvās atpūtas zona – paredzēta aktīvai atpūtai, tostarp bumbas, badmintona, volejbola, futbola un citām pludmalei piemērotām, arī sportiskām, aktivitātēm. Šajā zonā var atrasties bērnu rotaļu laukumi, sezonas objekti un īpaši aprīkotas sporta zonas (trenažieru aprīkojums, volejbola, futbola laukumi, tribīnes, laukumi sporta spēļu spēlēšanai un citām sporta aktivitātēm). Aktīvās atpūtas zonās pēc attiecīgas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana (diskotēkas, vasaras koncerti, sporta sacensības un citas aktivitātes vai pasākumi) un tirdzniecība;

4.2. mierīgās atpūtas zona - paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un atpūsties. Šajā zonā var atrasties bērnu rotaļu laukumi, sezonas objekti. Mierīgās atpūtas zonās pēc attiecīgas Centrālā administrācijas atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana, tirdzniecība;

4.3. neitrālā zona – pludmales daļa, kas paredzēta dabisku procesu norisei, mazāk antropogēni ietekmētā teritorija. Paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un peldēties. Var atrasties bērnu rotaļu laukumi, sezonas objekti. Pēc attiecīgas Centrālās administrācijas atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana, tirdzniecība.

5. Iebraukšana un atrašanās pludmalē ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem:

5.1. Nobrauktuves, kuras var izmantot piekļūšanai pludmalei ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, lai nogādātu līdz ūdenim ūdens transportlīdzekļus un peldlīdzekļus (aktīvai atpūtai, rūpnieciskai zvejai u.c.):

5.1.1. Lielupē, 36. līnija;

5.1.2. Dubultos, Kļavu iela;

5.1.3. Asaros, Dzimtenes iela;

5.1.4. Kauguros, Kapteiņa Zolta iela;

5.1.5. Jaunķemeros, Jaunķemeru ceļš.

5.2. Noteikumu 5.1. apakšpunktā noteiktajās vietās atļauts nobraukt pludmalē ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kura vadīšanai nepieciešama B kategorijas vadītāja apliecība, tikai ūdens transportlīdzekļu, peldlīdzekļu pievešanai un aizvešanai, un apgriezties 10 metru rādiusā no ielas ass, ja saņemta rakstiska Centrālās administrācijas atļauja iebraukšanai pludmalē, izņēmums – mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās visā piekrastes tauvas joslā rūpnieciskās zvejas vajadzībām atļauta ziemas sezonā, no 1. decembra līdz 31. martam.

5.3. Nobrauktuves, kuras var izmantot piekļūšanai pludmalei ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, lai nodrošinātu pludmales apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī, ja saņemta rakstiska Centrālās administrācijas atļauja - publisku pasākumu un tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai, vides monitoringa un zinātnisko pētījumu veikšanai:

5.3.1. Lielupē, 36.līnija;

5.3.2. Bulduros, Vienības prospekts;

5.3.3. Majoros, Pilsoņu iela un Turaidas iela;

5.3.4. Dubultos, Baznīcas iela un Kļavu iela;

5.3.5. Asaros, Dzimtenes iela;

5.3.6. Kauguros, Kapteiņa Zolta iela;

5.3.7. Jaunķemeros, Jaunķemeru ceļš.

5.4. Rakstiska Centrālās administrācijas atļaujas saņemšanas kārtība, iebraukšanai pludmalē ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, noteikta šo Noteikumu IV. nodaļā.

6. Ūdens transportlīdzekļu un peldlīdzekļu izmantošana:

6.1. šo Noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajās vietās, tostarp atsevišķās peldvietās, pret nobrauktuvēm ir pašvaldības izveidoti ūdens koridori (25 metru platumā), kas norobežoti ar bojām un izmantojami ūdens transportlīdzekļu un peldlīdzekļu nokļūšanai aiz peldēšanai paredzētās ūdens teritorijas robežas. Sezonas objektu vajadzībām nepieciešams veidot ūdens koridorus (10 metru platumā) saskaņā ar projektu;

6.2. ūdens transportlīdzekļu (aktīvai atpūtai, zvejai) un peldlīdzekļu izmantošana pieļaujama tikai aiz peldēšanai paredzētās ūdens teritorijas robežas, aizliegta to atrašanās peldvietas teritorijā.

7. Ar ūdens sporta veidiem - kaitbordu, vindsērfingu atļauts nodarboties šādās, speciāli tam paredzētās, vietās (zonējumu skatīt 1. pielikumā):

7.1. Kauguros (no Brekšu ielas 600 metrus R virzienā);

7.2. Asaros (no peldvietas “Asari” robežas 600 metrus A virzienā);

7.3. Pumpuros (no Upes līdz Gundegas ielai);

7.4. Lielupē (no peldvietas “Lielupe” robežas uz Lielupes grīvas pusi 600 metrus A virzienā).

8. Pludmalē ir jāievēro attiecīgā zonējuma atļautā izmantošana (1. pielikums).

9. Publisku pasākumu nodrošināšanai pludmalē atļauts izvietot atrakcijas (piemēram, katapultu, batutu, piepūšamās atrakcijas u.c.), kā arī izvietot pagaidu būves (piemēram, skatuvi u.c.), saņemot Centrālās administrācijas atļauju publiska pasākuma rīkošanai.

10. Pludmalē pēc publiska pasākuma rīkošanas pasākumu organizatoram nekavējoties jāsakārto teritorija.

11. Pludmales apsaimniekotājs (Centrālās administrācijas izvēlēts) veic tādus pludmales apsaimniekošanas darbus kā slapjo smilšu irdināšanu, sausos smilšu sijāšanu un jūras aļģu savākšanu visā pludmales garumā, laika posmā no plkst.24.00 līdz plkst.8.00, izņēmuma gadījumos – apsaimniekotājs (arī gadījumos, kad apsaimniekotājs nav Centrālā administrācija) darbus var veikt visu diennakti, saskaņojot to ar Centrālo administrāciju.

12. Tādus apsaimniekošanas darbus, kā atkritumu izvešanu un tualešu apsaimniekošanu, atļauts veikt tikai laikā no plkst.24.00 līdz plkst.8.00, izņēmuma gadījumos - darbus var veikt visu diennakti, saskaņojot ar Centrālo administrāciju.

13. Pludmalē un peldvietās aizliegts:

13.1. peldēt tālāk par peldvietas norobežojošām zīmēm (bojām) un speciāli izveidotajos ūdens koridoros;

13.2. izmantot ūdens transportlīdzekļus un peldlīdzekļus oficiālo peldvietu robežās (ūdens daļā), izņemot speciāli izveidotos ūdens koridoros nokļūšanai aiz peldēšanai paredzētās robežas;

13.3. izvietot atrakcijas, izņemot šo Noteikumu 9. punktā noteiktajā gadījumā;

13.4. ierīkot nakšņošanas vietas, celt teltis;

13.5. kurt ugunskurus, izņemot pašvaldības rīkotu pasākumu laikā, publisku pasākumu laikā, apsaimniekošanas darbu vajadzībām, kā arī iznomātajos pludmales nogabalos, nodrošinot atbilstoši iekārtotu ugunskura vietu un saskaņojot ar Centrālo administrāciju;

13.6. izmantot grilus, izņemot iznomātajos pludmales nogabalos;

13.7. smēķēt ārpus speciāli ierīkotām vietām.

III. Sezonas objektu saskaņošanas, izvietošanas un izmantošanas
kārtība pludmalē

14. Sezonas objektu izvieto pludmalē pašvaldības iznomātajos pludmales nogabalos pēc saskaņošanas ar Centrālo administrāciju atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot Jūrmalas Teritorijas plānojuma apbūves noteikumus un šajos Noteikumos noteikto kārtību.

15. Ierosinātājs sezonas objektu izvieto uz vienu sezonu atbilstoši saskaņotam konkrētās sezonas projektam. Projektu elektroniski saskaņošanai iesniedz Centrālajā administrācijā, pievienojot šādus dokumentus un grafiskos pielikumus:

15.1. zemes gabala ģenerālplānu ar plānoto objektu un labiekārtojuma elementu izvietojumu (uz topogrāfiskā plāna ar apakšzemes inženierkomunikācijām, ielu sarkanajām līnijām un zemes gabala robežām – M 1:500), kas saskaņots ar atbildīgo dienestu, kura pieslēgums tiks izmantots;

15.2. zemes gabala īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu;

15.3. sezonas objekta ieceri ar izmēriem un piesaistēm – M 1:100 vai M 1:50 (plāns, fasādes, konstruktīvais risinājums, labiekārtojuma elementu dizains, tonālais risinājums);

15.4. sezonas objekta vizualizāciju vides kontekstā;

15.5. darba organizācijas plānu (t.sk. nosakot sezonas objekta izvietošanas periodu, montāžas un demontāžas laika periodu);

15.6. līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem par sadzīves atkritumu izvešanu un sabiedrisko tualešu apsaimniekošanu.

16. Sezonas objektu un to piederumus (t.sk. reklāmas slietņus, saulessargus u.c.) novieto:

16.1. ne tuvāk kā 25 metrus no noejām uz pludmali;

16.2. ne mazāk kā septiņu metru attālumā no pamatkrasta kāpu līnijas (piekrastes kāpu līnijas);

16.3. ne mazāk kā piecu metru attālumā no pludmalē esošās kāpu veģetācijas, tostarp pludmalei piegulošās priekškāpas un embrionālās kāpas;

16.4. ne mazāk kā 30 metrus no dabā esošās ūdenslīnijas (izņemot zonu no Murdu ielas līdz Palu ielai, kurā iespējams šo attālumu samazināt, ņemot vērā dabā esošo ūdenslīniju, bet ne mazāk kā 15 metrus);

16.5. vismaz 25 metru attālumā no pludmalē ierīkotiem pašvaldības bērnu spēļu laukumiem un/vai atpūtas vietām;

16.6. ievērojot lineāru pieeju attiecībā pret blakus esošiem sezonas objektiem, lai nodrošinātu lineāras uztveres efektu visas pludmales kopskatā.

17. Nav atļauts izvietot sezonas objektu pludmalē:

17.1. ja tas neatbilst konkrētās sezonas klimatiskajiem apstākļiem un netiek nodrošināta tā darbība;

17.2. novietojot to pret nobrauktuvēm, noejām, ielām, gājēju koridoru robežās, izņēmumi vietās, kur gājēju plūsma nenotiek – Majoros, Vanagu iela un Bulduros, 3. līnija.

18. Pēc sezonas objekta izvietošanas projekta ierosinātājs iesniedz Centrālā administrācijā uz aktuāla topogrāfiskā plāna sagatavotu sertificēta mērnieka izpildmērījumu plāna ar būvju novietojumu pozitīva atzinuma saņemšanai būvju ekspluatācijas uzsākšanai.

19. Pludmales nogabala nomnieks sezonas laikā nodrošina sezonas objekta saimniecisko darbību atbilstoši saskaņotajam projektam, ja nepieciešams, saņemot Centrālās administrācijas atļauju tirdzniecībai.

20. Pēc saskaņotā termiņa beigām sezonas objektu demontē 2 (divu) nedēļu laikā vai saskaņā ar projektā norādītajiem termiņiem, sakārtojot teritoriju un rakstiski paziņojot Centrālajai administrācijai.

21. Sezonas objektu montāža un demontāža pludmalē ir jāveic atbilstoši sezonai un atbilstoši saskaņotajam projektam, pirms darbu veikšanas, saņemot rakstisku Centrālās administrācijas atļauju iebraukšanai pludmalē.

IV. Atļaujas saņemšanas kārtība iebraukšanai pludmalē
ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem

22. Atļaujas iebraukšanai pludmalē ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem (turpmāk – Atļaujas) izsniedz Centrālā administrācija atbilstoši Noteikumu 2. pielikumam, Aizsargjoslu likumā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja iebraukšana saistīta ar jūras zāļu savākšanu ar lietošanas mērķi - piemājas dārza mēslošanai.

23. Atļaujas saņemšanai persona iesniedz Centrālajā administrācijā iesniegumu, kurā norāda:

23.1. ziņas par iesniedzēju (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita kontaktinformācija, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija);

23.2. iemeslu, kādēļ iesniedzējam nepieciešama Atļauja:

23.2.1. rūpnieciskās zvejas vajadzībām saskaņā ar pašvaldības lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu;

23.2.2. publisko pasākumu nodrošināšanai, ja pašvaldība ir izsniegusi atļauju par publiska pasākuma rīkošanu;

23.2.3. ūdens sporta un kuģošanas līdzekļu pievešanai;

23.2.4. tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā paredzētajās vietās saskaņā ar pašvaldības atļauju, tai skaitā, lai nodrošinātu piekļuvi sezonas objektam, kas izvietots pašvaldības iznomātajā pludmales nogabalā;

23.2.5. vides monitoringa un zinātnisko pētījumu veikšanai;

23.2.6. jūras zāļu savākšanai piemājas dārza mēslošanai.

23.3. nepieciešamo Atļauju skaitu;

23.4. iebraukšanas periodu un laikus;

23.5. izmantojamo nobrauktuvi vai iebraukšanas zonu;

23.6. transportlīdzekļa, kuram nepieciešama Atļauja, marku, modeli un valsts reģistrācijas numuru (ja Atļauju neizsniedz ar norādi “Uzrādītājam”).

24. Iesniegumam pievieno Atļaujas nepieciešamību pamatojošus dokumentus.

25. Izsniedzot Atļauju, tajā norāda:

25.1. Atļaujas izsniedzēju, izdošanas datumu un reģistrācijas numuru;

25.2. Atļaujas saņēmēju un izsniegšanas pamatojumu;

25.3. Atļaujas derīguma termiņu, tai skaitā iebraukšanas perioda un laika ierobežojumus, ja tādi ir piemērojami;

25.4. iebraukšanas zonu vai tuvāko nobrauktuvi, pa kuru transportlīdzeklim ir tiesības nobraukt;

25.5. transportlīdzekļa marku, modeli un valsts reģistrācijas numuru vai norādi “Uzrādītājam”.

26. Centrālā administrācija lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai pamatotu atteikumu izsniegt Atļauju pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

27. Atļauju izsniedz klātienē papīra formā vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai e-adresi. Atļauju ar norādi “Uzrādītājam” izsniedz tikai papīra formā.

28. Iebraucot pludmalē, Atļauju ar norādi “Uzrādītājam” novieto redzama vietā aiz transportlīdzekļa priekšējā vējstikla. Konkrētam transportlīdzeklim izsniegtās Atļaujas novietošana šajā transportlīdzeklī nav obligāta.

29. Personai, kurai Atļauja ir izsniegta, ir pienākums nekavējoties informēt Centrālo administrāciju, ja ir mainījušies apstākļi, kas bija par pamatu Atļaujas izsniegšanai.

30. Ja Centrālā administrācija konstatē, ka apstākļi, kas bija par pamatu Atļaujas izsniegšanai ir mainījušies (zuduši), Atļauju anulē, par pieņemto lēmumu paziņojot personai, kurai Atļauja izsniegta, un norādot termiņu, kādā personai anulētā Atļauja ar norādi “Uzrādītājam” jānodod izsniedzējam.

V. Administratīvā atbildība par Noteikumu neievērošanu
un to kontrole

31. Par Noteikumu neievērošanu, ja sods nav noteikts citos nozari regulējošajos normatīvajos aktos, fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu šādā apmērā:

31.1. par atrakciju izvietošanu (par Noteikumu 13.3. apakšpunktā norādītās prasības neievērošanu) – fiziskai personai piemēro naudas sodu līdz sešdesmit naudas soda vienībām, juridiskai personai - līdz divi simti naudas soda vienībām;

31.2. par nakšņošanas un ugunskuru vietu ierīkošanu (par Noteikumu 13.4. un 13.5. apakšpunktos norādīto prasību neievērošanu) – fiziskai personai piemēro naudas sodu līdz sešdesmit naudas soda vienībām, juridiskai personai – līdz divi simti naudas soda vienībām;

31.3. par smēķēšanu pludmalē (par Noteikumu 13.7. apakšpunktā norādītās prasības neievērošanu) – fiziskai personai piemēro naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām.

32. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktos noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas Administratīvā komisija.

33. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 31.3. apakšpunktā noteiktās prasības neievērošanu veic Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas.

VI. Noslēguma jautājumi

34. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. jūnija saistošie noteikumi Nr. 3 „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

35. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.


Priekšsēdētājas vietnieks

J. Lediņš1. pielikums PDF

2. pielikums PDF


Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF