Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 27.jūlija 31.nolikumu

2020.gada 20.februārīNr. 3

protokols Nr. 3, 19. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26
“Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” šādu grozījumu:

Papildināt ar 8.16.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.16.7. Peldbaseins, Rūpniecības ielā 13, Kauguri, LV-2016.”

2. Nolikums stājas spēkā 2020.gada 15.jūlijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis