Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 50.nolikumu

2020.gada 18.jūnijāNr. 16

protokols Nr. 8, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28
„Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 1.punktā vārdus un pieturzīmi “pirmsskolas izglītības,”.

1.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Tai ir sava simbolika, norēķinu konti bankā un noteikta parauga veidlapas. Skola lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu Skolas veidlapās un zīmogos”.

1.3. Svītrot 9.1. un 9.2.apakšpunktu.

1.4. Svītrot 17.punktā pieturzīmi un vārdus “, pirmsskolā mācību nodarbība ir 30 minūtes”.

2. Nolikums stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis