Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 50.nolikumu

2016.gada 8.jūnijāNr. 28

protokols Nr. 7, 13. punkts

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola (turpmāk– Skola) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dibinātājs) dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, speciālās izglītības un interešu izglītības programmas. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 16.nolikumu

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums (turpmāk –Nolikums).

3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Tai ir sava simbolika, norēķinu konti bankā un noteikta parauga veidlapas. Skola lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu Skolas veidlapās un zīmogos un valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītību apliecinošos dokumentos. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 16.nolikumu

4. Skolas juridiskā adrese ir Aizputes iela 1a, Jūrmala, LV–2010, Latvija. Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 24.nolikumu

5. Dibinātāja juridiskā adrese ir Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, Latvija.

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

6. Skolas mērķis ir:

6.1. organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;

6.2. sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātijas un morāles vērtībām.

7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītošana un audzināšana.

8. Skolas uzdevumi ir:

8.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos un veselības stiprināšanu;

8.2. nodrošināt izglītojamajam iespējas iegūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

8.3. veicināt izglītojamā pašapziņas veidošanos, pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

8.4. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmes, sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;

8.5. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;

8.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

8.7. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus, nodrošināt izglītības programmu īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;

8.8. sadarboties ar valsts, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

III. Skolā īstenojamās izglītības programmas

9. Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

9.1. pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 01011111); Svītrots ar domes 2020.gada 18.jūnija 16.nolikumu

9.2. pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (izglītības programmas kods 01011121); Svītrots ar domes 2020.gada 18.jūnija 16.nolikumu

9.3. pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods 21011111);

9.4. pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (izglītības programmas kods 21012111);

9.5. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611).

10. Skola ir tiesīga izstrādāt un īstenot interešu izglītības un tālākizglītības programmas, kuras apstiprina skolas direktors. Interešu izglītības programmu īstenošanai nepieciešama Dibinātāja piekrišana.

11. Pedagogi ir tiesīgi atbilstoši mācību priekšmetu standartam izstrādāt savas mācību priekšmetu programmas, kuras izvērtē Skolas metodiskā komisija (turpmāk - Komisija) un apstiprina Skolas direktors.

12. Skolas direktors saskaņā ar Pedagoģiskās padomes ieteikumu mācību gada sākumā (līdz pirmā semestra beigām) var noteikt mācību gada nobeiguma pārbaudījumus 5.-8.klasēm ne vairāk kā divos mācību priekšmetos. Mācību gada nobeiguma pārbaudījumu saturam un apjomam jāatbilst kārtējā mācību gadā apgūtajai mācību priekšmeta programmai.

IV. Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi ārējie normatīvie akti, Nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Skolas padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi Skolas iekšējie normatīvie akti.

14. Izglītības process iestādē ietver izglītības procesu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.

15. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.

16. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs un saskaņā ar dibinātāja noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Skolas 1. klasē, un to pieņemšanas termiņiem.

17. Mācību darba organizācijas un uzskaites pamatvienība ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums klasei ir 40 minūtes, pirmsskolā mācību nodarbība ir 30 minūtes. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 16.nolikumu

18. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmā, pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem paredzētos mācību priekšmetus un klases stundu. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri, operatīvās izmaiņas sarakstā var veikt direktors vai direktora vietnieks.

19. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas. Skola strādā vienā maiņā. Mācību stundu skaitu dienā izglītojamajiem nosaka mācību priekšmetu stundu saraksts, kuru apstiprina skolas direktors.

20. Starpbrīžu garumu reglamentē Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

21. Fakultatīvās, interešu izglītības un individuālās nodarbības organizē ārpus mācību stundu laika pēc brīvprātības principa, pamatojoties uz izglītojamo vecāku rakstiskiem iesniegumiem. Nodarbības ilgums ir 40 minūtes.

22. Interešu izglītības pulciņos, fakultatīvajās nodarbībās, pagarinātās dienas grupās izglītojamos ieskaita un atskaita ar Skolas direktora rīkojumu.

23. Skola ir tiesīga organizēt pagarinātās dienas grupu , kas darbojas saskaņā ar Skolas izstrādāto kārtību.

24. Mācību gada laikā Skola var organizēt mācību ekskursijas, mācību priekšmetu olimpiādes, projektu darbu, sporta pasākumus un citus ar mācību un audzināšanas procesu saistītus pasākumus atbilstoši mācību priekšmetu satura tematiskajiem plāniem vai Skolas darba plānam.

25. Ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošana ārpus Skolas notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

26. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts vispārējās pamatizglītības standarta prasībām un Skolas direktora izdoto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

27. Atbalsta funkcijas izglītojamajiem sniedz Skolas atbalsta personāls.

28. Valsts pārbaudes darbi Skolā notiek atbilstoši Ministra kabineta noteiktajām prasībām.

29. 9. klašu izglītojamie, kuri apguvuši vispārējās pamatizglītības programmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu.

30. 1.-9.klašu izglītojamie katra semestra pēdējā mācību dienā saņem noteikta parauga liecību. Izglītojamo pārcelšanu uz nākamo klasi, pēcpārbaudījumu noteikšanu vai izglītojamo atstāšanu uz otru gadu nosaka Ministru kabineta noteiktie noteikumi un direktora rīkojums.

V. Skolas vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

31. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

32. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

33. Skolas direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Skolas direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu. Skolas direktors atbild par racionālu un lietderīgu materiālo un finanšu līdzekļu izlietošanu apstiprinātā budžeta ietvaros.

34. Skolas direktora vietnieku, pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

35. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

36. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi

37. Izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Skolas iekšējos normatīvajos aktos.

38. Papildus šī nolikuma 37.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, izglītojamajam ir šādas tiesības:

38.1. uz valsts un Jūrmalas pilsētas pašvaldības apmaksātu pamatizglītības ieguvi;

38.2. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

38.3. izglītošanās procesā, apgūstot pamatizglītības programmu, izmantot Skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas informācijas krātuves, mācību līdzekļus bez maksas;

38.4. saņemt valsts un Jūrmalas pilsētas pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

38.5. izveidot skolēnu pašpārvaldi Skolā, darboties tajā. Skolēnam ir tiesības uz līdzdalību Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;

38.6. piedalīties sabiedriskajā darbībā;

38.7. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

38.8. uz skolēna personiskās mantas aizsardzību Skolā;

38.9. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;

38.10. saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē.

39. Papildus šī nolikuma 37.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, izglītojamajam ir šādi pienākumi:

39.1. mācīties, lai iegūtu pamatizglītību;

39.2. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

39.3. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku;

39.4. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem, ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;

39.5. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem;

39.6. ievērot šī nolikuma un Skolas iekšējās kārtības noteikumu prasības;

39.7. uzvesties un rīkoties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;

39.8. neņemt uz Skolu mācību procesam nepiederošas lietas;

39.9. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt iestādi olimpiādēs un sacensībās;

39.10. rūpēties par iestādes vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību.

40. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteikto.

VII. Skolas padome

41. Skolas direktoram saskaņā ar Izglītības likumu ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.

42. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tās izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības likums un Skolas padomes reglaments, ko, saskaņojot ar Skolas direktoru, izdod pati padome.

43. Skolas padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

VIII. Skolas pedagoģiskā padome, konsiliji un komisijas

44. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, Skolas direktors izveido pedagoģisko padomi.

45. Skolas pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un pedagoģiskās padomes reglaments, ko izdod Skolas direktors.

46. Skolas pedagoģisko padomi vada direktors, tas sastāvā ietilpst visi pedagogi, direktora vietnieki un atbalsta personāls.

47. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

48. Izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku, 1. klases adaptāciju, individuālo pieeju izglītojamajiem, turpmāko darbības stratēģiju jautājumu risināšanā apspriež un analizē Skolas konsīlijs. Konsīlijā piedalās visi attiecīgās klases vai klašu grupas mācību priekšmetu pedagogi, atbalsta personāls, direktora vietnieki un direktors. Konsīlijs darbojas saskaņā ar konsīlija darba reglamentu, ko izdod Skolas direktors.

49. Valsts pamatizglītības standartā, mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu Komisijas. (turpmāk - Komisija). Komisijas darbu organizē tās vadītājs. Komisijas darbojas saskaņā ar reglamentu, kuru apstiprina direktors.

IX. Izglītojamo pašpārvalde

50. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Skolas izglītojamie ir tiesīgi veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta Skolas direktors un pedagogi.

51. Izglītojamo pašpārvalde darbojas saskaņā ar izglītojamo pašpārvaldes reglamentu, kuru apstiprina Skolas direktors.

X. Skolas finansēšanas avoti un kārtība

52. Skolas finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

53. Skolas finanšu līdzekļus veido:

53.1. valsts finansējums;

53.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

53.3. citi finanšu līdzekļi.

54. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

55. Skola drīkst saņemt papildu finanšu līdzekļus:

55.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

55.2. ieņēmumu no maksas pakalpojumiem veidā, kas saskaņoti ar dibinātāju;

55.3. no citiem ieņēmumiem.

56. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Skolas attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

56.1. iestādes attīstībai;

56.2. mācību līdzekļu iegādei;

56.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

56.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai;

56.5. finansētāja noteiktajam mērķim.

57. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka Skolas Dibinātājs.

58. Finanšu līdzekļu uzskaiti un apriti Skola organizē decentralizēti ar savu grāmatvedību.

XI. Skolas saimnieciskā darbība

59. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Nolikumā noteikto.

60. Atbilstoši normatīvajiem aktiem Skolas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, apstiprinātā budžeta ietvaros, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

61. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs.

62. Skolas pārvaldīšanā vai lietošanā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama tikai ar Dibinātāja atļauju.

XII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

63. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas Nolikumā noteikto, patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina Skolas direktors.

64. Skolas direktors ir tiesīgs izdod un apstiprina iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu bez saskaņošanas ar Dibinātāju, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

XIII. Skolas izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

65. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.

66. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Skolas Dibinātājam Jūrmalas pilsētas domei. Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015. Dibinātāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvā rajona tiesā.

XIV. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

67. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.

68. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Skolas Dibinātāja, Skolas direktora vai Skolas padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.

XV. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

69. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XVI. Noslēguma jautājumi

70. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Skola veic dokumentu pārvaldību un kārto Skolas arhīvu.

71. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites (statistikas atskaites, gada pārskatu u.c.) un pašnovērtējuma ziņojumu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

72. Skola uztur elektroniskos reģistrus un informāciju par Skolas izglītojamajiem, darbiniekiem un citu iestāžu un pašvaldību pieprasīto informāciju, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

73. Skola veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

74. Skola savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktu attiecībā uz higiēnas normu, ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu ievērošanu.

75. Šīs nolikums stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

76. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumu Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis