Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 68.nolikumu

2022.gada 17.februārīNr. 12

protokols Nr. 3, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.28
“Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešo daļu,
Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.28 “Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”;

2. Izteikt 1.un 2.punktu šādā redakcijā:

“1. Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas (turpmāk - Komisija) nolikums nosaka Komisijas kompetenci, uzdevumus un darba organizāciju.

2. Komisija ir Jūrmalas domes (turpmāk – Dome) izveidota patstāvīgā komisija, kas pieņem lēmumus atbilstoši šajā nolikumā noteiktajai kompetencei.”;

3. Aizstāt 10.punktā vārdu “Domē” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Centrālā administrācija)”;

4. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

“17. Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu nodrošina Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa, tajā skaitā:”;

5. Aizstāt 17.5.apakšpunktā vārdu “Domes” uz vārdiem “Centrālās administrācijas”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis