Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2020.gada 26.novembrīNr. 47

protokols Nr. 21, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26
“Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 8.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.10. sniegt priekšlikumus un atzinumus par jebkuru finansējumu sportam, kas tiek piešķirts un izlietots no pašvaldības līdzekļiem, t.sk., programmām “Sporta atbalsta pasākumi”, “Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām” un citās rīkojumā par ikgadējā budžeta sastādīšanu Centram noteiktajās programmās;”.

1.2. Izteikt 8.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.12. izstrādāt un iesniegt domei Centra budžetu, t.sk., Jūrmalas pilsētas domes budžeta programmas “Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana”, “Sporta atbalsta pasākumi”, “Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām”, “Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība” un citās rīkojumā par ikgadējā budžeta sastādīšanu Centram noteiktajās programmās, nodrošinot racionālu un lietderīgu to izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam, kā arī kontrolēt šo līdzekļu izlietošanu, sniegt atskaites par budžeta izpildi;”.

1.3. Izteikt 18.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

“18.18. izvērtēt un sniegt atzinumu par finansējuma pieprasījumiem un piešķīrumiem sportam no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izvērtēt finansējuma pieprasījumu atbilstību Sporta finansēšanas nolikumiem, sniegt atzinumu par finansējuma pieprasījumu tāmju pamatotību, sagatavot līguma projektus (turpmāk–līgumi) Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātājās budžeta programmās “Sporta atbalsta pasākumi”, “Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām” un citās rīkojumā par ikgadējā budžeta sastādīšanu šai nodaļai noteiktajās programmās paredzēto aktivitāšu īstenošanai, kontrolēt līgumu saistību izpildi ar mērķi nodrošināt līguma priekšmetā minēto uzdevumu īstenošanu;”.

1.4. Papildināt ar 18.212.apakšpunktu šādā redakcijā:

“18.212. izvērtēt un sniegt atzinumu par finansējuma pieprasījumiem un piešķīrumiem sporta infrastruktūras attīstībai, sagatavot līguma projektus Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātajās budžeta programmās “Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana” un “Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība” un citās rīkojumā par ikgadējā budžeta sastādīšanu šai nodaļai noteiktajās programmās paredzēto aktivitāšu īstenošanai, kontrolēt līgumu saistību izpildi.”.

2. Nolikuma 1.1., 1.3. un 1.4.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF