Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 20.decembra 84.nolikumu

2020.gada 17.decembrīNr. 51

protokols Nr. 23, 32. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18
“Īpašumu pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums” šādu grozījumu:

Papildināt ar 7.27.apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.27. izrakstīt rēķinus pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īrniekiem par pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas peļņas daļu un dzīvojamās mājas/dzīvokļa īpašuma nolietojuma aprēķinu gadījumos, kad to neveic pārvaldnieks, un veikt to samaksas kontroli.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis