Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2020.gada 20.februārīNr. 29

protokols Nr. 3, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
“Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Likvidēt Lēmuma 9.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” darbinieku skaita saraksts) 11.amata vienību – ēkas un teritorijas dežurants.

1.2. Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 2. un 2.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2.

Personāla vadītājs

1,00

1175

1175

2.1

Vecākais jurists

1,00

1175

1175

1.2.2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

7.

Priekšnieka vietnieks

1,00

1629

1629

1.2.3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

12.

Inspektors 12 st.

13,00

847

11011

1.2.4. Likvidēt 13.amata vienību – medicīnas māsa.

1.3. Lēmuma 31.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

14.

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists (līdz 26.02.2021.)

1,00

854

854

1.3.2. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

29.

Kontu operators (līdz 26.02.2021.)

1,00

788

788

2. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā 2020.gada 25.martā.

3. Lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.maijā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis