Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 20.februārīNr. 31

protokols Nr. 3, 4. punkts

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205
“Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļu Renātes Ivanovskas iesniegumu (saņemts Jūrmalas pilsētas bāriņtiesā 2020.gada 4.februārī, reģistrācijas Nr.253) un Lauras Viņķes iesniegumu (saņemts Jūrmalas pilsētas bāriņtiesā 2020.gada 4.februārī, reģistrācijas Nr.277), saskaņā ar likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbrīvot Renāti Ivanovsku un Lauru Viņķi no Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa amata ar 2020.gada 3.martu.

2. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” šādus grozījumus:

2.1. Svītrot 1.1 punktu.

2.2. Svītrot 2.4.apakšpunktu.

2.3. Svītrot 2.6.apakšpunktu.

3. Par lēmuma izpildi kā atbildīgo noteikt Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF