Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 20.februārīNr. 37

protokols Nr. 3, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58
“Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" 141.5 punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virziena R2.8.1. “Publiskās telpas pilnveide” aktivitāti Nr.99 “Publiskās telpas un ēku apsaimniekošana” un rīcības virziena P3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.222 “Sabiedrības integrācijas veicināšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2020.gada 15.janvāra vēstuli Nr.25.2-1.1/10 „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2020.gadā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2019.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.janvārim.

5. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas 128 471 EUR (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 100 109 EUR (simts tūkstoši viens simts deviņi euro un 00 centi), kas 100 % tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem;

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 28 362 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro un 00 centi), kas 100 % apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.”

2. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 20.februāra lēmumam Nr.37

(Protokols Nr.3, 10.punkts)

Pasākuma

"Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019" finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.120

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 128 471 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 100 109 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no valsts nodarbinātības programmas speciālajiem finanšu līdzekļiem, neattiecināmās izmaksas 28 362 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pozīcija / gads

2019.gada izdevumi

2020.gads

2021. gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

58 691

9 306

27 766

24 349

26 866

73 447

5 802

128 716

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

3 673

5 399

4 947

4 494

3 673

5 551

no pašvaldības budžeta

1

no valsts budžeta

3 672

5 399

4 947

4 494

5 551

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

13 841

233

6 167

3 202

4 668

14 270

251

28 362

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti(18.6.2.0.)

44 850

5 400

16 200

16 200

17 704

55 504

100 354

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

58 691

9 306

27 766

24 349

26 866

73 447

5 802

128 716

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

55 018

3 907

22 819

19 855

21 315

67 896

5 802

128 716

Atlikums perioda beigās, t.sk:

3 673

5 399

4 947

4 494

5 551

5 551

0

0

kases apgrozības līdzekļi

3 673

5 399

4 947

4 494

5 551

5 551

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF