Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 381.lēmumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 29.jūnija 313.lēmumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 26.janvāra 5.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 9.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 37.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 21.februārīNr. 58

protokols Nr. 2, 14. punkts

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi” īstenošanu

Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „ Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem " 141.5 punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virziena R2.8.1. “Publiskās telpas pilnveide” aktivitāti Nr.99 “Publiskās telpas un ēku apsaimniekošana” un rīcības virziena P3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.222 “Sabiedrības integrācijas veicināšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2019.gada 15.janvāra vēstuli Nr.25.2-1.1/1 „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2019.gadā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – pasākums), noslēdzot līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 9.lēmumu

2. Noteikt pasākuma īstenošanas mērķi – veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

3. Noteikt ieguvumus no pasākuma īstenošanas - atbalsts bezdarbnieku darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociālā labuma darbus sabiedrības labā.

4. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2019. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. janvārim. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 381.lēmumu

5. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas 328 495,90 euro (trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 90 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 381.lēmumu

5.1. attiecināmo izmaksu summa 252 301,70 euro (divi simti piecdesmit divi tūkstoši trīs simti viens euro un 70 centi), kas 87,61 % tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem, sastāda 221 029,70 euro (divi simti divdesmit viens tūkstotis divdesmit deviņi euro un 70 centi) un 12,39 % tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, sastāda 31 272,00 euro (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kas 100 % apmērā tiek finansēta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 76 194,20 euro (septiņdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro un 20 centi).”.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Pasākuma ieviešanas ietvaros uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā līguma noslēgšanu. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu

8. Pasākuma ieviešanu uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu

9. Pasākuma norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai. Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 5.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 381.lēmumu