Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 381.lēmumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 29.jūnija 313.lēmumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 26.janvāra 5.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 9.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 37.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2019.gada 21.februārīNr. 58

protokols Nr. 2, 14. punkts

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu

Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „ Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem " 141.5 punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virziena R2.8.1. “Publiskās telpas pilnveide” aktivitāti Nr.99 “Publiskās telpas un ēku apsaimniekošana” un rīcības virziena P3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.222 “Sabiedrības integrācijas veicināšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2019.gada 15.janvāra vēstuli Nr.25.2-1.1/1 „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2019.gadā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” (turpmāk – pasākums), noslēdzot līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 9.lēmumu

2. Noteikt pasākuma īstenošanas mērķi – veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

3. Noteikt ieguvumus no pasākuma īstenošanas - atbalsts bezdarbnieku darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociālā labuma darbus sabiedrības labā.

4. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2019.gada 1.marta līdz 2020.gada 31.janvārim. Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 37.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 9.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 5.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 29.jūnija 313.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 381.lēmumu

5. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas 67 611 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 37.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 9.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 5.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 29.jūnija 313.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 381.lēmumu

5.1. attiecināmo izmaksu summa 53 502 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti divi euro un 00 centi), kas 100% tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem;

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 14 109 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts deviņi euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Pasākuma ieviešanas ietvaros uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā līguma noslēgšanu. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu

8. Pasākuma ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu

9. Pasākuma norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 5.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 37.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 9.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 13.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 5.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 29.jūnija 313.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 381.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF