Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 19.martāNr. 98

protokols Nr. 4, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296
“Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada
pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību,
Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību
un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību
grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) 2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”” (turpmāk – lēmums), 2019.gada 6.augustā tika noslēgts Sadarbības līgums Nr.1.2-16.8/1103 starp Jūrmalas pilsētas domi, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību un AS “SEB banka” (reģistrācijas Nr.40003151743) par sadarbību Grantu programmas “(ie)dvesma” (turpmāk – Programma) īstenošanā Jūrmalas pilsētas, Mārupes novada, Olaines novada, Ķekavas novada, Siguldas novada, Ropažu novada un Stopiņu novada pašvaldību administratīvajās teritorijās, organizējot un īstenojot grantu programmu “(ie)dvesma” (turpmāk – konkurss), kā arī lai uzraudzītu piešķirtā finansējuma izlietojumu.

2020.gada 3.februārī domē ir saņemta Ropažu novada pašvaldības vēstule (domes lietvedības sistēmas reģistrācijas Nr.1.1-22/20S-1845), kurā tiek ziņots par Ropažu novada pašvaldības izstāšanos no Programmas.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 2020.gada 13.marta Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt lēmumā šādus grozījumus:

1. Svītrot nosaukumā un visā tekstā vārdus “Ropažu novada pašvaldība” (attiecīgajā locījumā).

2. Svītrot 1.punktā vārdus “saskaņā ar pielikumu”.

3. Aizstāt 3.punktā skaitļus un vārdus “2 (divus) pārstāvjus” ar “1 (vienu) pārstāvi”.

4. Svītrot lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF