Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 28.oktobra 487.lēmumu

2020.gada 27.martāNr. 147

protokols Nr. 5, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168
„Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

Lai nodrošinātu nepārtrauktu Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas darbu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikuma Nr.32 ”Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2. un 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.2. Aina Birina, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore;

1.3. Anita Maija Naudiša, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste – Būvvaldes vadītājas vietnieks (komisijas priekšsēdētāja vietniece);”.

2. Papildināt ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Gadījumā, ja komisijas priekšsēdētājs, vietnieks vai komisijas loceklis ir prombūtnē, viņa pienākumus komisijā pilda darbinieks, kas aizvieto komisijas priekšsēdētāju, vietnieku vai minēto komisijas locekli.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis