Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.aprīlīNr. 161

protokols Nr. 6, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364
“Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
„PROTI un DARI” īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 9.punktu, 17.2.apakšpunktu un 46.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2016.gada 22.jūnijā noslēgto līgumu “Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” NR. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā” Nr.6-13/16, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim.”

2. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 194 000.42 EUR (viens simts deviņdesmit četri tūkstoši euro un 42 centi), saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu, t.sk.:

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100% apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 141 350.42 EUR (viens simts četrdesmit viens tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 42 centi), no tās:

5.1.1. Projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums ir 8 652.60 EUR (astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro un 60 centi);

5.1.2. Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums ir 132 697.82 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro un 82 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai 52 650.00 EUR (piecdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

3. Aizstāt Lēmuma 2.pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 23.aprīļa lēmumam Nr.161

(protokols Nr.6, 16.punkts)

Projekta

"Proti un dari"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums (EUR): 194 000.42 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 141 350.42 EUR, kas tiek 100% finansētas no ESF finanšu līdzekļiem. Projekta neattiecināmās izmaksas 52 650.00 EUR, kas 100% tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas domes budžeta.

Pozīcija / gads

2016.-2019.gads

2020.gads

2021.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

122 935

19 397

14 508

12 763

11 558

49 597

25 482

191 001

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

4 013

4 441

2 696

1 488

4013

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

4 013

4 441

2697

1491

4013

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

34 505

2 979

2346

2 345

2 344

10 014

8131

52 650

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

88 430

12 405

7 721

7 721

7 723

35 570

17 351

141 351

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

122 935

19 397

14 508

12 763

11 558

49 597

25 482

194 001

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

118 922

14 956

11 811

11 272

11 558

49 597

25 482

194 001

Atlikums perioda beigās, t.sk:

4 013

4 441

2 697

1 491

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

4 013

4 441

2 697

1 491

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF