Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.aprīlīNr. 163

protokols Nr. 6, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320
“Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta
“Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu
tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā Kurzemes plānošanas reģiona 2020.gada 2.janvāra vēstuli Nr.8-1/EST-LAT55/18 “Par ESTLAT HARBOURS projekta termiņiem un aktivitātēm”, kurā tiek precizēts projekta īstenošanas laiks un plānota jaunas aktivitātes iekļaušana projektā - tauvošanās laipu uzstādīšana, (reģistrēta Jūrmalas ostas pārvaldē 2020.gada 2.janvārī Nr.120/3.-6.) un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – veikta Lielupes grīvas padziļināšana un dziļumu mērījumi visai Jūrmalas ostas akvatorijai, izveidotas peldošās piestātnes un uzstādītas tauvošanās laipas, uzstādīta videonovērošanas sistēma, uzstādītas navigācijas zīmes un iegādāta viedā boja, izveidota piekļuve vienotam jahtu ostu tīklam un īstenotas mārketinga aktivitātes.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 9.jūnija līdz 2020.gada 30.septembrim.”

2. Izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas ostas pārvaldes kā projekta partnera projekta kopējās izmaksas 413 922,51 EUR (četri simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro un 51 cents) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tajā skaitā:

5.1. attiecināmo izmaksu summu 410 600,00 EUR (četri simti desmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 349 010,00 EUR (trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši desmit euro un 00 centi) jeb 85%;

5.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 36 702,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti divi euro un 00 centi) jeb 8,94%;

5.1.3. Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 4 358,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro un 00 centi) jeb 1,06%;

5.1.4. valsts budžeta dotācija ir 20 530,00 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro un 00 centi) jeb 5,00%.

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas ostas pārvalde, ir 3322,51 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro un 51 cents).

6. Projekta priekšfinansējums 197 568 EUR (viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi) apmērā ir segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta un atgūtā priekšfinansējuma daļa novirzīta Jūrmalas pilsētas pašvaldības attiecināmo izmaksu daļas segšanai.”

3. Aizstāt 11.punktā vārdus “Projektu ieviešanas nodaļai” ar vārdiem “Projektu nodaļai”.

4. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF