Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 207

protokols Nr. 7, 12. punkts

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205
“Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa Sanitas Miezes iesniegumu (saņemts Jūrmalas pilsētas bāriņtiesā 2020.gada 8.maijā, reģistrācijas Nr.M-289) un Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Ilonas Lediņas iesniegumu (saņemts Jūrmalas pilsētas bāriņtiesā 2020.gada 12.maijā, reģistrācijas Nr.L-296), saskaņā ar likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbrīvot Sanitu Miezi no Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa amata ar 2020.gada 5.jūniju.

2. Atbrīvot Ilonu Lediņu no Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata ar 2020.gada 11.jūniju.

3. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Ingrīdu Bērziņu uz pieciem gadiem.

4. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” šādus grozījumus:

4.1. Svītrot 2.2. un 2.3.apakšpunktu.

4.2. Papildināt ar 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.7. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Ingrīda Bērziņa (pilnvaru termiņš no 2020.gada 21.maija).”

5. Par lēmuma izpildi kā atbildīgo noteikt Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF