Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 214

protokols Nr. 7, 19. punkts

Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale
de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā
pārcelšanu uz 2021.gadu un Jūrmalas pilsētas
pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

Pamatojoties uz 2014.gada 20.februārī noslēgto sadarbības līgumu Nr. 1.2-16.8/238 starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – dome) un biedrību “Latvijas volejbola federācija” (reģistrācijas Nr. 40008023463, turpmāk - Biedrība), par volejbola popularizēšanu un starptautisku sacensību piesaisti Jūrmalas pilsētā un iepirkumu procedūru ar identifikācijas Nr. JPD 2020/5, 2020.gada 26.februārī starp Domi un Biedrību tika noslēgts pakalpojumu līgums Nr. 1.2-16.4.3/20-246 (turpmāk – pakalpojumu līgums) par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā organizēšanu par kopējo summu EUR 199 999,70 (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, septiņdesmit centi) un saskaņā ar pakalpojumu līgumu Biedrībai tika pārskaitīts avansa maksājums 50% apmērā no kopējās līguma summas, EUR 99 999,85 (deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, astoņdesmit pieci centi) apmērā. Avansa maksājums pārskaitīts turnīra sagatavošanas darbiem, saskaņā ar noslēgto pakalpojumu līgumu un biedrības izrakstīto rēķinu Nr. R 2020 087.

Dome 2020.gada 29.aprīlī ir saņēmusi Biedrības iesniegumu (Domes lietvedībā reģistrēts ar Nr. 1.1-37/20S-7216), kurā norādīts, ka Biedrība ir saņēmusi starptautiskās volejbola federācijas - Federation Internationale de Volleyball (turpmāk – FIVB) oficiālu vēstuli par to, ka sakarā ar situāciju Pasaulē, kas saistīta ar Covid 19 izplatību, FIVB uz šo brīdi ir atcēlusi vai pārcēlusi visus 2020. gada kalendārā paredzētos turnīrus, tajā skaitā Jūrmalā paredzētais starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāts pludmales volejbolā, kuru organizē Biedrība, tiek pārcelts uz 2021.gada jūniju. Minēto čempionātu iepriekš paredzētajā laikā nebūtu iespējams sarīkot arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” 4.5.1.apakšpunktu, kas nosaka aizliegumu rīkot jebkādus publiskus pasākumus (saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteikto definīciju) līdz minētajā rīkojuma noteikto attiecīgo ierobežojumu atcelšanai. Ņemot vērā šos faktus Biedrība lūdz noslēgt vienošanos par pakalpojumu līguma pagarināšanu un minētā čempionāta pārcelšanu uz 2021. gada jūniju.

Izvērtējot saņemto informāciju, tika konstatēts, ka minētā čempionāta norise atbilst Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030. gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam apstiprināšanu”) noteiktajam 1. stratēģiskajam mērķim “Starptautiski pazīstams, moderns piekrastes kūrorts un populārākā kūrortpilsēta Baltijas jūras reģionā” un 3. stratēģiskajam mērķim “Kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs”, Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020. gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020. gadam apstiprināšanu”) vidēja termiņa mērķa M3 “Sociālā infrastruktūra” prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virzienam R3.3.3. “Sporta sektora attīstība” un vidēja termiņa mērķa M1 “Kūrorts un tikšanās vieta” prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienam R1.6.3. “Sporta pasākumu un pakalpojumu attīstība”, kā arī Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plānam 2020.-2026. gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.152 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026.gadam apstiprināšanu” turpmāk - Plāns), kurā, kā viens no prioritārajiem sporta veidiem noteikts volejbols un, kas izstrādāts ar mērķi sekmēt sporta un aktīvās atpūtas konkurētspēju nacionālā un starptautiskā mērogā un saskaņā ar Plāna rīcības plāna uzdevumu U3.2. “Cilvēkresursu piesaiste” rīcību Nr. 25 “Atbalstīt augstu sasnieguma sporta pasākumu, sacensību un turnīru norisi Jūrmalā.”

Ņemot vērā Biedrības sniegto informāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, 4.5.1. apakšpunktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 6.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, Domes 2020.gada 14.maija Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-23/4) un 2020.gada 19.maija Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-20/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2021.gada jūniju un vienošanās noslēgšanu par pakalpojumu līguma pagarināšanu līdz 2021.gada 16.jūnijam.

2. Uzņemties 2021.gadā ilgtermiņa saistības 99 999,85 euro apmērā Starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā organizēšanas pakalpojuma daļējai apmaksai.

3. Paredzēt ar ilgtermiņa saistību uzņemšanos saistīto izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

4. Jūrmalas Sporta servisa centram organizēt 1.punktā minētās vienošanās noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF