Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 225

protokols Nr. 7, 34. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 3, Jūrmalā,
un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 24.marta iesniegumu Nr.11, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2020.gada 25.martā ar Nr. 1.1-37/20S-5003, par zemes vienības Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1202 (turpmāk – zemes vienība) sadales apstiprināšanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1202 (turpmāk – Nekustamais īpašums), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 489 nostiprinātas četrām personām. Nekustamais īpašums Iecavas ielā 3, Jūrmalā sastāv no zemes vienības 3323 m2 platībā, četrām dzīvojamām mājām un divām palīgēkām.

Zemes vienība pamatojoties uz Aizsargjoslas likuma 6.panta pirmo daļu atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpas aizsargjoslā.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Apbūves noteikumi) 21.punkts nosaka, ka zemes vienību dalīšana Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā pamatojama vienīgi, izstrādājot detālplānojumu.

Detālplānojums “Par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu”, apstiprināts saskaņā ar Domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr.93 (protokols Nr.3, 77.punkts) (turpmāk – detālplānojums), ietver zemes vienības sadali, izveidojot divas patstāvīgas 1703 m2 un 1620 m2 lielas zemes vienības. 2020.gada 7.aprīlī ar zemes vienības īpašniekiem ir noslēgts līgums Nr. 1.2-16.9/20-475 par detālplānojuma īstenošanas kārtību.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (tagad Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) 2018.gada 18.janvārī sniegusi nosacījumus Nr.06-05/334 ar piekrišanu zemes vienības sadalei divās daļās.

Zemes vienība nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā nav izdarīta aizlieguma atzīme un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12., 14. un 17.1punktu, 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 21. un 288.apakšpunktiem, Domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr.93 „Par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu un 2020.gada 15.aprīļa Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Iecavas ielā 3, Jūrmalā, ar kopējo platību 3323 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1620 m2 platībā un piešķirot adresi Bārtas iela 5, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 012 0070, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka zemes vienības Iecavas ielā 3, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1703 m2, kadastra apzīmējums 1300 012 0069, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Iecavas ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Iecavas ielā 3, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 489 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 012 0069 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

5. Uzdot zemes vienības Iecavas ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Bārtas iela 5, Jūrmalā, ar kopējo platību 1620 m2, kadastra apzīmējums 1300 012 0070, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienībai Bārtas iela 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

8. Zemes vienībai Bārtas iela 5, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

9. Uzdot zemes vienības Bārtas iela 5, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1202 002 un pagrabam ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1202 006 Iecavas iela 3, korpuss 2 Jūrmala, uz adresi Bārtas iela 5, Jūrmala.

11. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1202 004 Iecavas iela 3, korpuss 3, Jūrmala, uz adresi Bārtas iela 5, korpuss 1, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF