Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 236

protokols Nr. 7, 45. punkts

Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, ar kopējo platību 2473 m2, nostiprinātas 2006.gada 17.augustā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000243178 (turpmāk – zemesgabals). Uz zemesgabala atrodas mežaudze 2473 m2 platībā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS16) un pilsētbūvniecības pieminekļu aizsargjoslas teritorijā. Zemesgabala lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Ar Domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” zemesgabals ir iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (Domes lēmuma 1.pielikuma 1.kārtas 27.punkts). Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts to izmantot pašvaldības vajadzībām nākotnē. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR:

Sertificēta vērtētāja SIA “Vestabalt” noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 15.martā

VZD kadastrālā vērtība

2020.gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2020.gada 27.aprīlī

Zemesgabals

101 000

88 681

52 781,43

Mežaudze (0,2473 ha)

613

519,95

Zemesgabala vērtība kopā ar mežaudzes vērtību

101 000

89 294

53 301,38

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.647 “Mežaudzes novērtēšanas kārtība” mežaudzes novērtēšanu veic Valsts meža dienests. Tā kā sertificēts vērtētājs nav tiesīgs vērtēt mežaudzi, tad vērtētāja noteiktā zemesgabala vērtība ir bez mežaudzes vērtības.

Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu atsavināšanu ar atlikto maksājumu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2015.gada 24.jūlija sēdē (protokola Nr.8.2-58/11) nolēma, ka gadījumos, kuros nosacītā cena lielāka par 100 000 EUR nekustamos īpašumus var atsavināt ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 7.maija sēdē (protokola Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par zemesgabala pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vestabalt” noteikto tirgus vērtību, kas palielināta par mežaudzes vērtību, - 101 613 EUR (viens simts viens tūkstotis seši simti trīspadsmit euro), izsoles soli - 5081 EUR (pieci tūkstoši astoņdesmit viens euro), noapaļojot līdz veselam EUR, un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), nosakot, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles) vai ar atlikto maksājumu līdz vienam gadam. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu , 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.pantu, 36.panta trešo daļu, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 7.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/6), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 13.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Vikingu ielā 1A, J ūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, ar kopējo platību 2473 m2, (turpmāk – zemesgabals).

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 101 613 EUR (viens simts viens tūkstotis seši simti trīspadsmit euro);

2.2. izsoles soli – 5081 EUR (pieci tūkstoši astoņdesmit viens euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles) vai ar atlikto maksājumu līdz vienam gadam, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

5. Nomaksas pirkuma līgumā iekļaut apgrūtinājumu, ka pircējs apņemas neveikt būvniecību līdz pirkuma maksas par zemesgabalu samaksai pilnā apmērā, kā arī apņemas citādi neapgrūtināt īpašumu.

6. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā zemesgabala izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF