Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 237

protokols Nr. 7, 46. punkts

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Rankas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6506, ar kopējo platību 831 m2, nostiprinātas 2006.gada 11.augustā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000241207 (turpmāk – zemesgabals).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P19). Zemesgabala lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (0801).

Ar Domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” zemesgabals ir iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (Domes lēmuma 1.pielikuma 3.kārtas 14.punkts). Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts to izmantot pašvaldības vajadzībām nākotnē. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR:

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vestabalt”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 15.martā

VZD kadastrālā vērtība

2020.gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 27.aprīlī

43 000

47 292

47 296,25

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punkts noteic, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir - manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 7.maija sēdē (protokola Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par zemesgabala pirmās izsoles organizēšanu un, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktā noteikto, nolēma pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar Domes Centralizētās grāmatvedības datiem par atlikušo bilances vērtību – 47 297 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro), noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles soli noteikt 3311 EUR (trīs tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro), noapaļojot līdz veselam EUR, un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 7.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/6) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 13.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Rankas ielā 3, J ūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6506, ar kopējo platību 831 m2, (turpmāk – zemesgabals).

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 47 297 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro);

2.2. izsoles soli – 3311 EUR (trīs tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs pērk ar tūlītēju samaksu, samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles.

5 . Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā zemesgabala izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF