Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 250

protokols Nr. 7, 59. punkts

Grozījumi 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187
(Konkordijas iela 66, Jūrmalā)

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 20.decembra lēmumu Nr.772 “Par adrešu maiņu, zemesgabala izveidošanu, piesaistāmo platību noteikšanu Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 (Jūrmalā Jāņa Pliekšāna ielā 80)” izveidots zemesgabals Konkordijas ielā 66, Jūrmalā 25141 m2 platībā ēku uzturēšanai un noteikts, ka zemesgabala 0,024 domājamās daļas – 607 m2 platībā piekrītošas katlu mājas (Jāņa Pliekšāna ielā 80, Jūrmalā) uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 7502 un bērnu nama ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 001, dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 002, dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 003, administratīvo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 004, šķūni ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 012, pagrabu ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 015, šķūni ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 016, šķūni ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 017, siltumnīcu ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 018, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 7.jūnija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000386927.

Īpašuma tiesības uz katlu māju Jāņa Pliekšāna ielā 80, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 006, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 17.maija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000386927.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.418 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā” katlu mājas ēka Jāņa Pliekšāna ielā 80, Jūrmalā nodota sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” racionālai un lietderīgai pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.

Pamatojoties uz Domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.59 “Par zemesgabala Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums””, starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” 2012.gada 5.martā tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/187 par zemesgabala Konkordijas ielā 66, Jūrmalā 0,024 domājamās daļas 607 m2 platībā nomu līdz 2022.gada 26.janvārim katlu mājas uzturēšanai.

Domē 2020.gada 9.martā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-37/20S-4007), kurā lūgts veikt grozījumus zemes nomas līgumā, nosakot lielāku nomas platību ražošanas vajadzību nodrošināšanai, un veiktu nepieciešamās darbības katlu mājas īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” vārda.

Domes Pilsētplānošanas nodaļa 2020.gada 28.februārī izsniegusi Darba uzdevumu – nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas zemes vienības 23844 m2 platībā un 1297 m2 platībā. Darba uzdevumu izstrādāšanas nosacījumi cita starpā paredz sakārtot uz zemes vienības esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 012 dokumentāciju atbilstoši Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un Ēku būvnoteikumu prasībām, jo projektētā robeža nevar šķērsot šo ēku.

Zemes ierīcības projekta sekmīgai realizācijai ir nepieciešams izdarīt grozījumus 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187, paredzot, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” sedz visus izdevumus, kas saistīti ar zemes ierīcības projekta īstenošanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2012.gada 5.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/187 5.1.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2020.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu Nr.8 (protokols Nr.8-2-3/7), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt 2012.gada 5.martā Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemesgabala Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 7502, kopējā platība 25141 m2, daļu 1297 m2 platībā katlu mājas (Jāņa Pliekšāna ielā 80, Jūrmalā) ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 006 uzturēšanai .”

1.2. Papildināt ar 2.2.7. un 2.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.7. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus NOMNIEKS izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei. NOMNIEKS apņemas informēt IZNOMĀTĀJU par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez IZNOMĀTĀJA informēšanas, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.2.8. Nomnieks apņemas segt visus izdevumus, kas rodas saistībā ar zemes ierīcības projekta zemes vienībai Konkordijas ielā 66, Jūrmalā realizāciju.”

1.3. Papildināt ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7. IZNOMĀTĀJS rēķinu sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. IZNOMĀTĀJA sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu NOMNIEKAM, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. IZNOMĀTĀJS rēķinu elektroniski nosūta NOMNIEKAM uz e-pasta adresi info@jurmalassiltums.lv.”

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 2.punktā minēto vienošanos.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF