Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 59

protokols Nr. 1, 66. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 daļas
nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 20.decembra lēmumu Nr.772 „Par adrešu maiņu, zemesgabala izveidošanu, piesaistāmo platību noteikšanu Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 (Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 80)” izveidots zemesgabals 25141 m2 platībā ēku uzturēšanai un noteikts, ka zemesgabala 0,024 d.d. – 607 m2 platībā piekrītošas katlu mājas (Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 80) uzturēšanai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 7.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz ēkām, palīgēkām zemesgabala daļu, kadastra Nr.1300 009 7502 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000386927.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 17.maija lēmumu īpašuma tiesības uz katlu māju un zemesgabala daļu, kadastra Nr.1300 009 7502 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000386927

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.418 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā” katlu mājas ēka nodota sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” racionālai un lietderīgai pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 13.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” (vienotais reģistrācijas Nr.42803008058) par zemesgabala Jūrmalā, Konkordijas ielā 66, kadastra numurs 1300 009 7502, kopējā platība 25141 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) 0,024 domājamo daļu 607 m2 platībā nomu uz desmit gadiem katlu mājas (Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 80) ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7502 006 uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 29.septembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF