Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 18.jūnijāNr. 263

protokols Nr. 8, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108
“Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam
izstrādes uzsākšanu”

2019.gada 5.decembrī Latvijas Republikas Saeima 1.lasījumā pieņēma likumprojektu “Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā” (Nr.475/Lp13), ar ko Teritorijas attīstības plānošanas likuma pārejas noteikumi papildināti ar 17. un 18 punktu. Minētā likuma 17.punkta redakcija paredz nodrošināt administratīvi teritoriālās reformas procesu 2019., 2020. un 2021.gadā, jaunus šā likuma 20.panta 1., 2. un 3.punktā noteiktos pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus apstiprina pašvaldības dome, kas ievēlēta 2021.gada pašvaldību vēlēšanās.

Papildus tam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savā 2019.gada 5.aprīļa vēstulē pašvaldībām norādīja, ka pašvaldību attīstības programmās iekļautie investīciju plāni ir cieši saistīti ar nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos plānotajiem atbalsta pasākumiem pašvaldībām, līdz ar to aicināja pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā ņemt vērā nacionālā līmeņa lēmumus, politikas plānošanas dokumentus un to izstrādes laika grafiku.

Lai Jūrmalas pilsētas pašvaldība ievērotu attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes principu atbilstoši attīstības plānošanas sistēmai valstī, ir nepieciešams precizēt izstrādes laika grafiku Jūrmalas pilsētas attīstības programmai 2021.-2027.gadam, nosakot veicamajām darbībām atbilstošākus izpildes termiņus.

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 5.punktā noteikto, ir jānodrošina attīstības plānošanas dokumentu saskaņotības principu, kad tiek veiktas izmaiņas arī citos saistītajos dokumentos, ievērojot tiesiskās paļāvības principu, proti, jaunajai Jūrmalas pilsētas attīstības programmai īstenošana nosakāma sākot ar 2023.gadu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu par vidēja termiņa prioritāšu un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu noteikšanu vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 5.punktu un, ņemot vērā 2020.gada 12.jūnija Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

”Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam izstrādes uzsākšanu”;

1.2.Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam izstrādi.”;

1.3.Izteikt pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu;

2. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 18.jūnija lēmumam Nr.263

(protokols Nr.8, 7.punkts)

"Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta lēmumam Nr.108

(protokols Nr.3, 10.punkts)

DARBA UZDEVUMS

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādei

1. Izstrādāt Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2023.-2029. gadam, kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai.

2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums:

2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts;

2.4. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

2.5. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusts noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

3. Par lēmuma izpildi atbild Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādes vadītājs – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

5. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

5.1. definēt Jūrmalas pilsētas vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

5.2. izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Jūrmalas pilsētas pašvaldība;

5.3. izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Jūrmalas pilsētas plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju viedokļu apzināšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.

5.5. izstrādāt stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes lēmumu tas ir nepieciešams.

6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

Nr.

p.k.

Pasākums

Termiņš

1.

Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei

1.1.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

2019.gada marts

1.2.

Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

Lēmuma nosūtīšana plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

2019.gada marts

1.3.

Grozījumi lēmumā par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

2020.gada jūnijs

1.4.

Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā.

2020.gada jūlijs-augusts

1.5.

Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām).

2020.gada jūlijs-septembris

1.6.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā.

2020.gada septembris

1.7.

Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana.

2020.gada oktobris – 2021.gada marts

2.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

2.1.

Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.

2020.gada augusts - oktobris

3.

Attīstības programmas 1.redakcijas un vide pārskata 1.redakcijas izstrāde

3.1.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izstrāde

2020.gada septembris – 2021.gada aprīlis

3.2.

Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes lēmumu, tas ir nepieciešams

2020.gada novembris – 2021.gada aprīlis

3.3.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā.

2021.gada jūnijs

4.

Publiskā apspriešana un saskaņošana

4.1.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, un attīstības programmas projekta nodošanu plānošanas reģionam, un vides pārskata projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.

2021.gada jūlijs - augusts

4.2.

Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

2021.gada jūlijs -augusts

4.3.

Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana. Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm.

2021.gada augusts - septembris

4.4.

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana.

2021.gada oktobris

4.5.

Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana.

2021.gada novembris

4.6.

Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

2021.gada novembris - decembris

5.

Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde

5.1.

Attīstības programmas un vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumus norādītos iebildumus un priekšlikumus.

2021.gada novembris – 2022.gada janvāris

5.2.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

2022.gada februāris

5.3.

Apstiprinātās attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un plānošanas reģionam.

2022.gada februāris - marts

7. Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc 1.redakcijas izstrādes."


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF