Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 263.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 18.jūnija 263.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2019.gada 21.martāNr. 108

protokols Nr. 3, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam
izstrādes uzsākšanu

Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 263.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 263.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

2. Nozīmēt atbildīgo par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādi Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 263.lēmumu

3. Izveidot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā: Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 263.lēmumu

3.1. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

3.2. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;

3.3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības politikas jautājumos; Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

3.4. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja;

3.5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors; Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

3.6. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs;

3.7. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs.

4. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņojumu par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

6. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai lēmumu par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta lēmumam Nr.108

(protokols Nr.3, 10.punkts)
Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 263.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu
Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 263.lēmumu

DARBA UZDEVUMS

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādei
Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

1. Izstrādāt Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2021.-2027.gadam, kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums:

2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts;

2.4. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

2.5. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusts noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

3. Par lēmuma izpildi atbild Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādes vadītājs – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

5. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

5.1. definēt Jūrmalas pilsētas vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

5.2. izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Jūrmalas pilsētas pašvaldība;

5.3. izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Jūrmalas pilsētas plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju viedokļu apzināšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.

5.5. Izstrādāt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes lēmumu tas ir nepieciešams.

6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

Nr.

p.k.

Pasākums

Termiņš

1.

Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei

1.1.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

2019.gada marts

1.2.

Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

Lēmuma nosūtīšana plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

2019.gada marts

1.3.

Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā.

2019.gada aprīlis - maijs

1.4.

Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām).

2019.gada jūnijs - jūlijs

1.5.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā.

2019.gada augusts

1.6.

Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana.

2019.gada augusts - oktobris

2.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

2.1.

Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.

2019.gada maijs

3.

Attīstības programmas 1.redakcijas un vide pārskata 1.redakcijas izstrāde

3.1.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izstrāde

2019.gada augusts – 2020.gada janvāris

3.2.

Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes lēmumu, tas ir nepieciešams

2019.gada augusts – 2020.gada decembris

3.3.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā.

2020.gada februāris

4.

Publiskā apspriešana un saskaņošana

4.1.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, un attīstības programmas projekta nodošanu plānošanas reģionam, un vides pārskata projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

2020.gada marts

4.2.

Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

2020.gada marts

4.3.

Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana.

Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm.

2020.gada aprīlis - maijs

4.4.

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana.

2020.gada maijs

4.5.

Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana.

2020.gada jūnijs

4.6.

Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

2020.gada jūnijs

5.

Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde

5.1.

Attīstības programmas un vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumus norādītos iebildumus un priekšlikumus.

2020.gada jūnijs - augusts

5.2.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

2020.gada septembris

5.3.

Apstiprinātās attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un plānošanas reģionam.

2020.gada septembris

7. Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc 1.redakcijas izstrādes.


Lejupielāde: DOC un PDF