Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 263.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 18.jūnija 263.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 21.martāNr. 108

protokols Nr. 3, 10. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam
izstrādes uzsākšanu
Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 263.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam izstrādi. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

2. Nozīmēt atbildīgo par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas izstrādi Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 263.lēmumu

3. Izveidot Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 263.lēmumu

3.1. Jūrmalas domes priekšsēdētājs;

3.2. Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks;

3.3. Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos;

3.4. Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs;

3.5. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;

3.6. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs;

3.7. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs.

4. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņojumu par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

6. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 293.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 263.lēmumu