Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 29.oktobra 555.lēmumu

2020.gada 18.jūnijāNr. 272

protokols Nr. 8, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.468
“Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas
izglītības iestādē „Mārīte””

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2014.gada 10.jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.19 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”, kuru 2.1. un 2.2.apakšpunkti nosaka ēdināšanas maksas atvieglojumus 100 apmērā visiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem pirmsskolas un 1.- 12.klašu izglītības programmās.

Ievērojot iepriekš minēto un ņemot vērā 2020.gada 11.jūnija Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-22/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.468 „Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Mārīte”” šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.punktā vārdus “bērnu un”.

2. Svītrot pielikuma nosaukumā vārdus “bērnu un”.

3. Svītrot pielikuma 1.punktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis