Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 27.augusta 392.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 23.jūlijāNr. 342

protokols Nr. 10, 18. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā

Lai optimizētu Jūrmalas Kultūras centra telpu izmantošanu un to uzturēšanas izmaksas laikā, kad telpas netiek izmantotas to tiešajām vajadzībām un tās neizmanto radošie kolektīvi un ņemot vērā, ka Jūrmalas Kultūras centra telpas un profesionālais aprīkojums dod iespējas Jūrmalas Kultūras centra telpās īstenot dažāda rakstura un formāta pasākumus, kā arī to, ka tuvējā apkārtnē nav līdzīgas zāles ar līdzīgu profesionālu aprīkojumu ir izstrādāts Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis.

Lai veicinātu kultūras pieejamību dažādām apmeklētāju grupām, piemērotu ieejas maksas atlaides un noteiktu vienotu veidu, kā tiek veikti ieejas maksas aprēķini pasākumiem Jūrmalas Kultūras centrā un tā struktūrvienībās ir izstrādāta metodika par ieejas biļešu cenas noteikšanu Jūrmalas Kultūras centra un tā struktūrvienību organizētiem pasākumiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” un “b” apakšpunktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.jūnija instrukciju Nr.1 “Kartība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Jūrmalas pilsētas pašvaldībā apstiprinātiem maksājumiem, maksas pakalpojumiem un ar tiem saistītie izdevumi, un metodika apstiprināto maksājumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai” Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 „Jūrmalas Kultūras centra nolikums” 5.4.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 9.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2.-22/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Apstiprināt metodiku par ieejas biļešu cenas noteikšanu Jūrmalas Kultūras centra un tā struktūrvienību organizētiem pasākumiem saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

4.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

4.1 Papildināts ar domes 2020.gada 27.augusta 392.lēmumu

5. No 1.oktobra līdz 31.martam šī lēmuma pielikuma 3.punktā noteiktā maksa piemērojama 50% (piecdesmit procentu) apmērā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīzes” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

7. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļai.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmums Nr.398 “Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 23.jūlija lēmumam Nr.342

(protokols Nr.10, 18.punkts)

Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Telpu noma

1.1.

Jomas ielā 35, Jūrmalas Kultūras centrs

1.1.1.

Lielā zāle (390 m2)

1 stunda

88.09

1.1.2.

Lielā zāle ar tehnisko aprīkojumu (skaņa/gaismu aparatūra)

1 stunda

139.42

1.1.3.

Lielā zāle ar kino projicēšanas aparatūru

1 stunda

106.00

1.1.4.

Lielā zāle ar tehnisko aprīkojumu (skaņa/gaismu aparatūra) un kino projicēšanas aparatūru

1 stunda

157.33

1.1.5.

Baltā zāle (220 m2)

1 stunda

46.36

1.1.6.

Baleta zāle (56 m2)

1 stunda

23.15

1.1.7.

Vestibils 1.stāvā (271 m2)

1 stunda

31.68

1.1.8.

1 m2 telpas vestibilā, baltajā zālē

1 stunda

1.22

1.2.

Raiņa ielā 110, Kauguru kultūras nams

1.2.1.

Lielā zāle (339 m2)

1 stunda

88.28

1.2.2.

Lielā zāle ar tehnisko aprīkojumu

1 stunda

107.93

1.2.3.

Vestibils (145 m2)

1 stunda

31.99

1.2.4.

1 m2 telpas vestibilā

1 stunda

1.50

1.3.

Muižas ielā 7, Jūrmalas teātris

1.3.1.

Lielā zāle (168 m2)

1 stunda

60.54

1.3.2.

Lielā zāle ar tehnisko aprīkojumu (gaismu/skaņas aparatūra)

1 stunda

74.31

1.3.3.

Kafejnīcas telpas (ar palīgtelpām) (40 m2)

1 stunda

33.25

1.4.

Mellužu prospekts 6, Mellužu estrāde

1.4.1.

Mellužu estrādes komplekss

1 stunda

108.49

2.

Inventāra noma

2.1.

Tirdzniecības mājiņu noma

1 diena

4.33

3.

Tirdzniecības vietas pasākumu laikā

3.1.

Tirdzniecības vieta ar nojumi

1 vieta

40.76

3.2.

Tirdzniecības vieta bez nojumes

1 vieta

11.43

4.

Ieejas maksa*

5. Papildināts ar domes 2020.gada 27.augusta 392.lēmumu

* Ieejas maksu katram pasākumam apstiprina Jūrmalas Kultūras centra direktors, saskaņā ar apstiprināto metodiku.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 23.jūlija lēmumam Nr.342

(protokols Nr.10, 18.punkts)

METODIKA

Par ieejas biļešu cenas noteikšanu Jūrmalas Kultūras centra un tā struktūrvienību organizētiem pasākumiem

1. Metodika par ieejas biļešu cenas noteikšanu Jūrmalas Kultūras centra un tā struktūrvienību organizētiem pasākumiem (turpmāk – metodika) nosaka kārtību, kādā tiek noteiktas un apstiprinātas ieejas biļešu cenas uz Jūrmalas Kultūras centra un tā struktūrvienību organizētajiem pasākumiem, kuri tiek organizēti par samaksu.

2. Metodikā izmantotais termins “Pasākums” tiek lietots attiecībā uz visiem Jūrmalas Kultūras centra un tā struktūrvienību pasākumiem, kuri tiek organizēti par samaksu: džeza kluba koncertiem, atpūtas un tematiskiem pasākumiem, kinoseansiem, Jūrmalas teātra izrādēm.

3. Pasākuma biļetes cenu, atbilstoši metodikai, ar rīkojumu apstiprina Jūrmalas Kultūras centra direktors.

4. Nosakot katra pasākuma (t.sk. kinoseansu un teātra izrāžu) ieejas biļetes cenu:

4.1. tiek aprēķināta pasākuma apmeklējuma pašizmaksa, izmantojot pilnas pašizmaksas kalkulācijas metodi (ietverot gan tiešās (mainīgās), gan netiešās (vispārējās, pieskaitāmās) izmaksas) un plānoto apmeklētāju daudzumu;

4.2. tiek koriģēta aprēķinātā apmeklējuma pašizmaksa, lai:

4.2.1. nodrošinātu kultūras pasākumu pieejamību dažādām Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju grupām, kā arī Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju kultūras un izglītības līmeņa paaugstināšanas nolūkos;

4.2.2. racionāli un lietderīgi izmantotu administratīvos resursus.

5. Pēc pasākuma, izņemot kinoseansus un Jūrmalas teātra izrādes, norises 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā tiek aprēķināta apmeklējuma pašizmaksa atbilstoši faktiskajiem izdevumiem un apmeklējumam (turpmāk – faktiskā pašizmaksa). Faktiskā pašizmaksa no aprēķinātās apmeklējuma pašizmaksas var atšķirties ne vairāk par 20%. Ja atšķirība ir lielāka, tad par to apjomu, kas pārsniedz pieļaujamo, tiek koriģēta nākamā attiecīgā veida pasākuma aprēķinātā pašizmaksa, samazinot vai palielinot to par neatbilstības kopējo summu.

6. Pasākuma apmeklējuma pašizmaksas aprēķinā tiek iekļautas:

6.1.  Tiešās izmaksas, kas ir:

6.1.1. tiešās darba izmaksās (atlīdzība un nodokļi) – iestādes darbinieku, kuru tiešie pienākumi ir pasākumu organizēšana, atalgojums proporcionāli darba laikam, kas tiek izmantots pasākuma organizēšanai un norisei;

6.1.2. tiešās pasākuma rīkošanas izmaksas (izpildītājmākslinieku honorāri, samaksa par izpildītājmākslinieku sniegtajiem pakalpojumiem, papildus tehniskā aprīkojuma izmaksas, pakalpojumu izmaksas, materiālu, preču un citas ar pasākuma rīkošanu saistītās izmaksas, t.sk. nodokļi, nodevas un citi maksājumi);

6.1.3. telpu izmaksas pasākuma sagatavošanai un norisei atbilstoši Jūrmalas Kultūras centra spēkā esošajam maksas pakalpojumu cenrādim.

6.1.4. autoru darbu izmantošanas apmaksa (licences līgums ar AKKA/LAA u.c.).

6.2. netiešās izmaksas - Jūrmalas Kultūras centra administrācijas uzturēšanas izmaksas.

6.3. Netiešo izmaksu sadalīšanai tiek izmantota pieskaitījuma likme, kas tiek noteikta proporcionāli pakalpojuma organizēšanas un norises nodrošināšanas darbietilpībai, t.i. attiecinot darbinieku nostrādātās darba laika stundas pasākuma organizēšanai un norisei pret Jūrmalas Kultūras centra darbinieku kopējām darba stundām kalendārajā gadā, kurā pasākums notiek.

6.4. Darbības apjoms – plānotais pasākuma apmeklētāju skaits, kas tiek noteikts balstoties uz iestādes darba pieredzi un iepriekšējā kalendāra gada datiem par līdzīga pasākuma apmeklētāju skaitu.

7. Pasākuma vienas biļetes pašizmaksa tiek noteikta 6.1; 6.2 un 6.3. punktā minēto kritēriju summu dalot ar 6.4 punktā minēto apmeklētāju skaitu.

8. Pasākuma biļetes cena tiek noteikta katram pasākumam 20 darba dienas pirms pasākuma norises šādi:

8.1. Aprēķinot pasākuma apmeklējuma pašizmaksu atbilstoši 5.punktā un 6.punktā noteiktajam.

8.2. Koriģējot aprēķina rezultātus atbilstoši 11. punkta un 12. punkta nosacījumiem.

9. Teātra biļetes cena tiek noteikta katram iestudējumam 20 darba dienas pirms pirmizrādes šādi:

9.1. Aprēķinot teātra apmeklējuma pašizmaksu atbilstoši 6.punktā noteiktajam.

9.2. Koriģējot aprēķina rezultātus atbilstoši 11. punkta un 12. punkta nosacījumiem.

10. Kinoseansu ieejas biļetes cena tiek noteikta iepriekšējā gada oktobrī visam nākamajam kalendāra gadam šādi:

10.1. Aprēķinot kinoseansa apmeklējuma pašizmaksu atbilstoši 6.punktā noteiktajam.

10.2. Koriģējot aprēķina rezultātus atbilstoši 11.punkta un 12. punkta nosacījumiem.

11. Aprēķinātai pasākuma vienas biļetes pašizmaksai tiek piemērotas šādas atlaides saskaņā ar 4.2.1.punktu:

Pasākumu veidi

Atlaides daudzbērnu ģimenēm (%)

Atlaides pensionāriem, personām ar invaliditāti, maznodrošinātām personām(%)

Atlaides Jūrmalas kartes īpašniekiem (%)

Atlaides pārējiem apmeklētājiem (%)

11.1.

Džeza kluba pasākumi

30

30

45

0

11.2.

Atpūtas pasākumi (balles)

45

45

50

30

11.3.

Kinoseansi

0

0

30

0

11.4.

Lielformāta izrāde Jūrmalas teātrī

90

90

92

85

11.5.

Kamerizrāde Jūrmalas teātrī

85

85

88

80

11.6.

Leļļu teātra studijas izrāde bērniem

90

85

90

80

11.7

Ziemassvētku izrāde-pasākums

65

60

65

50

12. Atlaides tiek piemērotas uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu. Atlaides netiek summētas.

13. Atbilstoši 4.2.2 punktā minētajam, tiek noteikti šādi ieejas biļešu cenas intervāli, kas nosaka ieejas biļetes gala cenu. Ieejas biļetes cenas atbilstība konkrētajam cenu intervālam tiek noteikta pēc atlaižu piemērošanas saskaņā ar 11.punkta nosacījumiem, ja tādas tiek piemērotas:

Ieejas biļešu cenas intervāli (EUR)

Pasākuma ieejas biļetes cena (EUR)

13.1

No 3.00 EUR līdz 5.50 EUR

4.00

13.2.

No 5.51 EUR līdz 7.00 EUR

6.00

13.3.

No 7.01 EUR līdz 9.00 EUR

8.00

13.4.

No 9.01 EUR līdz 12.00 EUR

10.00

13.5.

No 12.01 EUR līdz 20.00 EUR

15.00

13.6.

No 20.01 EUR līdz 30.00 EUR

25.00


Lejupielāde: DOC un PDF