Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 349

protokols Nr. 10, 27. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Caunu ielā 8B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 30.jūnija iesniegumu Nr.20, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/20S-10618, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Caunu ielā 8B, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 0128 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Caunu ielā 8B, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 0136, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000534054 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2586 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 017 0128.

Sabiedrība 2020.gada 31.maijā ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada 7.maija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/12 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas zemes vienības 1293 m2 un 1293 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašnieku.

Nekustamā īpašuma kreditors AS “Swedbank”, vienotais reģistrācijas Nr.40003074764, 2020.gada 4.jūnijā, ar reģistrācijas Nr.A08.04-03/SWBL-8969, ir sniedzis piekrišanu zemes ierīcības projekta izstrādei un apstiprināšanai.

Par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatās uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu un 35.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11., 14.punktiem, 17.1., 18.1.apakšpunktiem, 19.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1, un 28.2.apakšpunktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 14.punktu un 279.apakšpunktu, un 2020.gada 15.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Caunu ielā 8B, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 0128, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Caunu ielā 8B, Jūrmalā, ar kopējo platību 2586 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1293 m2 platībā un piešķirot adresi Caunu iela 8A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 017 0210, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Caunu ielā 8B, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1293 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0211, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Caunu ielā 8B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Caunu ielā 8B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000534054 III daļas 1.iedaļas ierakstos Nr.1.1., 1.2., ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 017 0211 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Caunu ielā 8B, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Caunu iela 8A, Jūrmala, ar kopējo platību 1293 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Caunu ielā 8A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Caunu ielā 8A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 017 0210 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Caunu ielā 8A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF