Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 442

protokols Nr. 15, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.501
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes
novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/20-120 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Darba plānu 2020.gadam un Investīciju plāna pasākumu ieviešanu 2020.gadā”, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam ilgtermiņa attīstības mērķus, ir apstiprināts Darba plāns Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm. Darba plānā uzdoto uzdevumu izpilde tiek vērtēta ikgadējā darbinieku darba izpildes novērtēšanā. Ņemot vērā, ka ne visiem Jūrmalas pilsētas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu darbiniekiem ir noteikti uzdevumi Darba plānā, lai nodrošinātu visu darbinieku darba izpildes novērtēšanu, ir nepieciešams precizēt darba izpildes novērtēšanas kritērijus.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5. un 8.punktu, 11.panta pirmo daļu, 14.panta divpadsmito daļu, 16.panta otro daļu, 27.panta pirmo un trešo daļu, 42.panta devīto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.3.punktā ciparu „3” un „6”.

2. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.

3. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu.

4. Svītrot 3.pielikumu.

5. Izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar lēmuma 3.pielikumu.

6. Svītrot 6.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.442

(protokols Nr.15, 3.punkts

„1.pielikums (Politikas plānotāji)

ar Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.501

apstiprinātajai Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

darba izpildes novērtēšanas sistēmai)

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

1.Jūrmalas pilsētas domes:

1.1. izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam/-iem,

1.2. pārvalžu vadītājiem,

1.3. neatkarīgo nodaļu vadītājiem.

2. Jūrmalas pašvaldības iestāžu vadītājiem.

Darbinieka vārds, uzvārds:

Darbinieka amats:

Struktūrvienība (nodaļa/pārvalde/iestāde):

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

(Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors)

JPD priekšsēdētājs (izpilddirektoram)

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde (rezultātu kritērijs)

Gada darba plāna izpilde

Saskaņā ar ikgadējo Jūrmalas pašvaldības darba plānu

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (1)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

2. Amata pienākumu izpilde (rezultātu kritērijs)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami (5)

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilsts prasībām) (3)

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido (2)

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

Amata pienākumu izpilde (tai skaitā Lietvedības sistēmas DocLogix noteikto darbu izpilde, darba disciplīna)

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (2.)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

3. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums Nr.8.)

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami (5)

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

attiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilst prasībām) (3)

attiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido (2)

attiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

attiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1. Komandas vadīšana

2. Plānošana, organizēšana un kontrole

3. Stratēģiskais redzējums

4. Pārmaiņu vadīšana

5. Savstarpējās komunikācijas prasmes

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.)/5 =

4. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām. Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami (5)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi (4)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi (atbilsts prasībām) (3)

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido (2)

profesionālās kvalifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši (1)

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka pašnovērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

5. Novērtēšanas kopsavilkums

Vērtēšanas kritērijs

Novērtējums

Kritēriju īpatsvars bez darba plāna(%)

Kritēriju īpatsvars ar darba plāna(%)

Kopnovērtējums, ņemot vērā kritēriju īpatsvaru

1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde

0

35

2. Amata pienākumu izpilde

70

35

3. Rīcībprasmju novērtējums

25

25

4. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums

5

5

Kopā:

100

100

5.DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.+4.) =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs (Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors)

vārds, uzvārds, paraksts

datums


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.442

(protokols Nr.15, 3.punkts)

„2.pielikums

(Domes un Iestāžu darbinieki)

ar Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.501

apstiprinātajai Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

 darba izpildes novērtēšanas sistēmai

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

1. Jūrmalas pilsētas domes Struktūrvienību darbiniekiem(izņemto fiziskā un kvalificētā darba veicējus).

2.  Jūrmalas pašvaldības iestāžu struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem (izņemot fiziskā un kvalificētā darba veicējus)

Darbinieka vārds, uzvārds:

Darbinieka amats:

Pamatstruktūrvienība (nodaļa/daļa):

Struktūrvienība (pārvalde)

Iestāde

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

Darba vadītāja amats

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

  1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde (rezultātu kritērijs)

Gada darba plāna izpilde

Saskaņā ar ikgadējo Jūrmalas pašvaldības darba plānu

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (1)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

  1. Amata pienākumu izpilde (rezultātu kritērijs)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami (5)

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilsts prasībām) (3)

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido (2)

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

Amata pienākumu izpilde (tai skaitā Lietvedības sistēmas DocLogix noteikto darbu izpilde, darba disciplīna)

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (2.)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

3. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums Nr.8.)

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami (5)

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

attiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilst prasībām) (3)

attiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido (2)

attiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

attiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1.Efektivitāte/produktivitāte

2. Jaunrade, iniciatīva

3. Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

4. Spējas pieņemt un īstenot pārmaiņas

5. Savstarpējās komunikācijas prasmes

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.)/5 =

4. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām. Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami (5)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi (4)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi (atbilsts prasībām) (3)

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido (2)

profesionālās kvalifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši (1)

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka pašnovērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

5. Novērtēšanas kopsavilkums

Vērtēšanas kritērijs

Novērtējums

Kritēriju īpatsvars bez darba plāna(%)

Kritēriju īpatsvars ar darba plāna(%)

Kopnovērtējums, ņemot vērā kritēriju īpatsvaru

1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde

0

35

2. Amata pienākumu izpilde

70

35

3. Rīcībprasmju novērtējums

25

25

4. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums

5

5

Kopā:

100

100

5.DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.+4.) =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs (Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors)

vārds, uzvārds, paraksts

datums

APSTIPRINU darba izpildes kopējo vērtējumu

Pārvaldes/iestādes vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

Datums

Pārvaldes/iestādes vadītāja gala komentārs, pamatojums (aizpilda, ja neapstiprina darba izpildes vērtējumu)!!!

Pārvaldes/iestādes vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.442

(protokols Nr.15, 3.punkts)

„5.pielikums

(Klientu apkalpošanas speciālisti)

ar Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.501

apstiprinātajai Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

 darba izpildes novērtēšanas sistēmai

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

1. Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darbiniekiem, kuriem amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde saistīta ar klientu apkalpošanu

2. Jūrmalas pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuriem amata aprakstā noteikto pienākumu izpildes saistīta ar klientu apkalpošanu

Darbinieka vārds, uzvārds:

Darbinieka amats:

Struktūrvienība (pārvalde/nodaļa/daļa):

Iestāde

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

Darba vadītāja amats

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde (rezultātu kritērijs)

Gada darba plāna izpilde

Saskaņā ar ikgadējo Jūrmalas pašvaldības darba plānu

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (1)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

2. Amata pienākumu izpilde (rezultātu kritērijs)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami (5)

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilsts prasībām) (3)

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni, darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido (2)

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

Amata pienākumu izpilde (tai skaitā Lietvedības sistēmas DocLogix noteikto darbu izpilde, darba disciplīna)

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (2.)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

3. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums Nr.8.)

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami (5)

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

attiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilst prasībām) (3)

attiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido (2)

attiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

attiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1.Orientācija uz klientu

2.Efektivitāte/produktivitāte

3. Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

4. Iniciatīva

5. Savstarpējās komunikācijas prasmes

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.)/5 =

4. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām. Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami (5)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi (4)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi (atbilsts prasībām) (3)

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido (2)

profesionālās kvalifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši (1)

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka pašnovērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

5. Novērtēšanas kopsavilkums

Vērtēšanas kritērijs

Novērtējums

Kritēriju īpatsvars bez darba plāna(%)

Kritēriju īpatsvars ar darba plāna(%)

Kopnovērtējums, ņemot vērā kritēriju īpatsvaru

1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde

0

35

2. Amata pienākumu izpilde

70

35

3. Rīcībprasmju novērtējums

25

25

4. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums

5

5

Kopā:

100

100

5.DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.+4.) =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs (Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors)

vārds, uzvārds, paraksts

datums

APSTIPRINU darba izpildes kopējo vērtējumu

Pārvaldes/iestādes vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

Datums

Pārvaldes/iestādes vadītāja gala komentārs, pamatojums (aizpilda, ja neapstiprina darba izpildes vērtējumu)!!!

Pārvaldes/iestādes vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF