Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 24.septembra 442.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 18.oktobrīNr. 501

protokols Nr. 15, 3. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes
novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu
Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5. un 8.punktu, 11.panta pirmo daļu, 14.panta divpadsmito daļu, 16.panta otro daļu, 27.panta pirmo un trešo daļu, 42.panta devīto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj: Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

1. Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmu (pielikums). Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmums Nr.326 “Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu”. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumam Nr.501

(protokols Nr.15, 3.punkts)

Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

darba izpildes novērtēšanas sistēma
Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Saturs

Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas rokasgrāmata: Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

lpp.

I.

Rokasgrāmatā izmantotie jēdzieni un saīsinājumi, rokasgrāmatas uzdevumi

3

II.

Darba izpildes novērtēšanas mērķis, uzdevumi un piemērojamība

4

III.

Darbinieku darba izpildes novērtēšanas process

5

IV.

Darbinieku darba izpildes novērtēšanas procesa soļi

7

V.

Darba izpildes novērtēšana

9

VI

Rīcībprasmes

10

VII.

Profesionālās kvalifikācijas vērtēšana

11

VIII.

Darbinieka attīstības plānošana

12

IX.

Nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā

13

X.

Atgriezeniskā saikne un atbalsts darbinieka darba izpildes novērtēšanā

13

XI.

Darba izpildes novērtējuma aprēķina metode

14

XII.

Darba izpildes novērtēšanas izmantošana

15

XIII.

Novērtēšanas rezultātu apstrīdēšanas kārtība

15

1.pielikums Darba izpildes novērtēšanas veidlapa (Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu vadītājiem) Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

17

2. pielikums Darba izpildes novērtēšanas veidlapa (Jūrmalas pilsētas domes darbiniekiem) Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

21

3.pielikums Darba izpildes novērtēšanas veidlapa (Jūrmalas pašvaldības iestāžu struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem) Svītrots ar domes 2020.gada 24.septembra 442.lēmumu

26

4. pielikums Darba izpildes novērtēšanas veidlapa (Jūrmalas pilsētas dome un iestāžu fiziskā un kvalificētā darba veicējiem) Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

30

5.pielikums Darba izpildes novērtēšanas veidlapa (Jūrmalas pilsētas domes klientu apkalpošanas speciālistiem) Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

34

6.pielikums Darba izpildes novērtēšanas veidlapa (Jūrmalas pašvaldības iestāžu klientu apkalpošanas speciālistiem) Svītrots ar domes 2020.gada 24.septembra 442.lēmumu

39

7.pielikums Rīcībprasmju līmeņu apraksti

43

8.pielikums Darba izpildes vērtējumu vērtību skala

50


Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

darba izpildes novērtēšanas sistēmas

rokasgrāmata
Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

I. Rokasgrāmatā izmantotie jēdzieni un saīsinājumi, rokasgrāmatas uzdevumi

1.tabula

Šīs novērtēšanas sistēmas izpratnē:

Jēdziens/saīsinājums

Skaidrojums

DDINS

Darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēma

JPD

Jūrmalas pilsētas dome Svītrots ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

JPD neatkarīgās nodaļas

JPD nodaļas, kas nav iekļautas kādas pārvaldes sastāvā Svītrots ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darba vadītājs

Atbildīgais darbinieks (amatpersona), kurš veic darbinieku darba izpildes novērtēšanu (saskaņā ar 2.tabulu)

Ārējais klients

Sniegtā pakalpojuma, konsultācijas saņēmējs vai sadarbības partneris, kurš nav pašvaldības darbinieks

Klientu apkalpošana

Darbības, ar kuru palīdzību pašvaldības darbinieks nodrošina pakalpojumu un konsultācijas sniegšanu, kā arī informācijas un dokumentu apriti ārējam klientam, atbilstoši normatīvajiem aktiem

Profesionālā kvalifikācija

Darbinieka izglītības, pieredzes, profesionālo un vispārējo zināšanu un prasmju kopums. Noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums

Rīcībprasme

Noteiktu prasmju un rīcības tendenču apraksti, kas palīdz darbiniekiem saprast, kāda rīcība no viņiem

tiek sagaidīta. Rīcībprasmes nav profesionālās prasmes un zināšanas

Fiziskā un kvalificētā darba veicējs

Atbilstoši 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

1. Darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas rokasgrāmatas uzdevumi:

1.1. noteikt darba izpildes novērtēšanas politiku;

1.2. izskaidrot kā veikt Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku darba izpildes novērtēšanu; Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

1.3. izskaidrot kā aizpildīt darba izpildes novērtēšanas veidlapas (turpmāk – Veidlapa): 1., 2., 3., 4., 5., 6.pielikums; Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 442.lēmumu

1.4. izskaidrot, kas ir rīcībprasmes: 7.pielikums, kā tās vērtēt;

1.5. izskaidrot, kā aprēķināt darba izpildes novērtējumu: 8.pielikums;

1.6. noteikt darbinieku darba izpildes novērtējuma izmantošanu.

2. Ar DDINS rokasgrāmatu tiek iepazīstināti Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieki, attiecīgās institūcijas vadītāja (Jūrmalas pilsētas domē attiecīgi – izpilddirektora) noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu


II. Darba izpildes novērtēšanas mērķis, uzdevumi un piemērojamība

3. Darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēma (turpmāk – DDINS) ir personāla vadības sistēmas elements. Tās galvenais mērķis ir uzlabot Jūrmalas pašvaldības institūciju darbības rezultātus, kuru sasniegšanu izvērtē pēc Darbinieka darba izpildes rezultātiem. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

4. Darba izpildes novērtēšanas uzdevumi:

4.1. novērtēt Darbinieka darba izpildi atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;

4.2. noteikt pamatojumu Darbinieka mēnešalgas noteikšanai;

4.3. noteikt pamatojumu Darbinieka naudas balvas; pabalsta, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā; piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti; prēmijas un papildatvaļinājuma paredzēšanai;

4.4. noteikt Darbinieku mācību un attīstības vajadzības;

4.5. identificēt nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā;

4.6. nodrošināt Darbinieka un Darba vadītāja regulāru atgriezenisko saiti darba izpildes procesā.

5. DDINS nosaka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka/vietnieku, struktūrvienību vadītāju un darbinieku, Jūrmalas pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtību. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

6. Par darbiniekiem DDINS izpratnē uzskatāmas personas, kuras Jūrmalas pašvaldības institūcijās ir nodarbinātas pamatojoties uz darba līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku (turpmāk – Darbinieks). Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

7. DDINS netiek attiecināta:

7.1. uz Darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, izņemot gadījumus, kad darba līgums uz noteiktu laiku tiek slēgts uz laika periodu, kas ir garāks par vienu gadu;

7.2. uz Jūrmalas pašvaldības institūciju pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam; Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

7.3. Papildināts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

7.4. Papildināts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

8. Darba izpildes novērtēšanas nozīmība:

8.1. tā nodrošina, ka Darbinieka darba izpilde atbalsta Jūrmalas pašvaldības institūciju mērķus un vērtības; Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

8.2. tā veicina pastāvīgu un konstruktīvu komunikāciju starp Darba vadītāju un Darbinieku;

8.3. tā apraksta un atbilstoši novērtē Darbinieka darba izpildi;

8.4. tā komunicē un veicina rīcībprasmju attīstību, kas ir nepieciešama veiksmīgai darba izpildei.

9. Lai DDINS būtu veiksmīga, Darbiniekam un Darba vadītājam tajā ir aktīvi jāpiedalās un jāuzņemas kopīga atbildība.

10. DDINS ir izstrādāta:

10.1. pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5., 8.punktu, 11.panta pirmo daļu, 14.panta divpadsmito daļu, 16.panta otro daļu, 27.panta 1.,3.daļu, 42.panta devīto daļu, pārejas noteikumu 815 panta piekto punktu;

10.2. veicot analīzi par darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmām pašvaldībā, kā arī ņemot vērā gūtās atziņas un praksi līdzšinējā Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku novērtēšanas sistēmā. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

11. DDINS var tikt pilnveidota un attīstīta laika gaitā, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos.


III. Darbinieku darba izpildes novērtēšanas process

12. Personāla nodaļas loma DDINS izmantošanas procesā: Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

12.1. skaidrot Darbiniekiem darba izpildes novērtēšanas sistēmas procesus;

12.2. uzskaitīt un uzglabāt Jūrmalas pilsētas domes Darbinieku Veidlapas un ar DDINS saistītos citus dokumentus atbilstoši noteiktajai kārtībai; Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

12.3. veikt Darbinieku darba izpildes novērtējuma rezultātu apkopojumu;

12.4. plānot personāla kvalifikācijas paaugstināšanu nākamajam periodam, pamatojoties uz apkopojumu;

12.5. vadīt un piedalīties DDINS procesos atbilstoši noteiktajai kārtībai, sniegt priekšlikumus DDINS turpmākai uzlabošanai un attīstīšanai.

13. Darba izpildi Darbiniekam novērtē:

13.1. katru gadu;

13.2. atkārtoti;

13.3. pirms pārbaudes laika beigām; Svītrots ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

13.4. pēc ilgstošas attaisnotas prombūtnes (bērna kopšanas atvaļinājums, darbnespēja utml.).

14. Ikgadējā darba izpildes novērtēšana.

14.1. ikgadējo Jūrmalas pašvaldības institūciju Darbinieku darba izpildes novērtēšanas procesa uzsākšanu, termiņus un norises kārtību nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

14.2. darba izpildes novērtēšanu veic Darba vadītājs:

2.tabula
Grozīta ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darba vadītājs (vērtētājs)

Darbinieks (vērtējamais)

JPD priekšsēdētājs

JPD izpilddirektors *

JPD izpilddirektors

JPD izpilddirektora vietnieks (-i) *

JPD pārvalžu vadītāji *

JPD neatkarīgo nodaļu vadītāji *

Jūrmalas pašvaldības iestāžu vadītāji * Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

JPD pārvaldes vadītājs

JPD attiecīgās pārvaldes pakļautībā esošo nodaļu vadītāji

JPD neatkarīgās nodaļas vadītājs

JPD attiecīgās nodaļas darbinieki

JPD pārvaldes pakļautībā esošas nodaļas vadītājs

JPD attiecīgās nodaļas darbinieki **

Jūrmalas pašvaldības iestādes vadītājs Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Jūrmalas pašvaldības attiecīgās iestādes darbinieki Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

*Darbinieks iesniedz Darba vadītājam pašvērtējumu.

14.3. Pārējie Darbinieki paši savu darba izpildi nevērtē, tomēr sniedz komentārus par katru no darba izpildes kritērijiem, pamatojot un skaidrojot, kā viņa paveiktais atbilst amata prasībām. Darbinieka komentāriem jābūt pietiekoši detalizētiem un balstītiem uz konkrētiem faktiem, lai Darba vadītājs, ar tiem iepazīstoties, varētu gūt pilnīgu priekšstatu gan par Darbinieka panākumiem, gan jomām, kurām nepieciešama attīstība.

14.4. Vērtējot Darbinieka darba izpildi, Darba vadītājs ņem vērā ne tikai Darbinieka sniegtos komentārus, bet arī savus novērojumus un informāciju par subjektīvajiem un objektīvajiem faktoriem, kas ir ietekmējuši Darbinieka sniegumu konkrētā novērtēšanas periodā.

14.5. JPD pārvaldes vadītājs apstiprina Darba vadītāja noteikto Darbinieka darba izpildes kopējo vērtējumu (vai attiecīgi, ņemot vērā Darbinieka un Darba vadītāja komentārus, koriģē vērtējumu, to pamatojot). Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

14.6. Uzmanību!!!

14.6.1. Jūrmalas pašvaldības iestādēs Darbinieku darba izpildes novērtēšanu veic pēc vienota principa. Ja iestādē ir vairākas struktūrvienības, tad Darbinieka darba izpildes novērtēšanu veic tiešais vadītājs. Iestādes vadītājs (līdzīgi kā Jūrmalas pilsētas domes pārvaldes vadītājs) sniedz Darbinieka darba izpildes gala vērtējumu (apstiprina, vai attiecīgi, ņemot vērā Darbinieka un tiešā vadītāja komentārus, koriģē vērtējumu, to pamatojot). Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

14.6.2. Jūrmalas pašvaldības iestādēs Veidlapas aprites, uzskaites un uzglabāšanas kārtību nosaka attiecīgās iestādes vadītājs. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

14.6.3. Jūrmalas pašvaldības iestāžu vadītāju Veidlapas tiek uzskaitītas un uzglabātas Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļā. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

14.7. Ikgadējā darba izpildes vērtēšanā analizē un vērtē šādus darba izpildes kritērijus:

14.7.1. Rezultātu kritēriji:

14.7.1.1. Ikgadējā darba plānu aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde ( 1., 2. un 5.pielikums);

14.7.1.2. amata aprakstā noteikto pienākumu darba izpilde;

14.7.1.3. lietvedības programmā DocLogix noteikto darba uzdevumu izpilde; Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

14.7.1.4. darba disciplīna.

14.7.2. Ieguldījumu kritēriji:

14.7.2.1. rīcībprasmes;

14.7.2.2. profesionālā kvalifikācija:

14.7.2.3. izglītība;

14.7.2.4. profesionālā pieredze;

14.7.2.5. profesionālās zināšanas un prasmes;

14.7.3. vispārējās zināšanas un prasmes.

14.8. ikgadējā darba izpildes vērtēšanā tiek aizpildītas Veidlapas visas sadaļas.

15. Darba izpildes novērtēšana pirms pārbaudes laika beigām. Svītrots ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

15.1. Pārbaudes laikā darba izpildi novērtē ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pārbaudes termiņa beigām (pie nosacījuma, ka Darbiniekam ir noteikts maksimālais pārbaudes termiņš Darba likuma izpratnē).

15.2. pārbaudes laikā Veidlapu izpilda tikai Darba vadītājs, aizpildot Darba vadītājam paredzētos laukus (atbilstoši augstāk noteiktajam). Aizpildītā Veidlapa ne vēlāk kā desmit dienas pirms pārbaudes termiņa beigām tiek iesniegta Personāla nodaļai.

15.3. Ja darba izpildes kopējais vērtējums (apstiprināts DDINS noteiktajā kārtībā) ir „jāpilnveido” vai „neapmierinoši”, tas ir pamats pārbaudes laikā izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Darbinieku atbilstoši Darba likumam.

16. Darba izpildes atkārtota novērtēšana.

16.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors (Jūrmalas pašvaldības iestādē attiecīgi – iestādes vadītājs) var pieņemt lēmumu par Darbinieka darba izpildes novērtēšanas nepieciešamību biežāk kā reizi gadā (piemēram: vienu reizi mēnesī vai vienu reizi ceturksnī). Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

16.2. Darbinieka darba izpildes novērtēšanu var veikt ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

16.3. Darbinieka darba izpildes atkārtota novērtēšana var tikt veikta:

16.3.1. lai pieņemtu lēmumu par ikgadējā atvaļinājuma vai papildatvaļinājuma piešķiršanas termiņiem, gadījumos, kad viena no pusēm (Darba devējs vai Darbinieks) ir izteikusi gribu grozīt atvaļinājuma termiņus, kas apstiprināti atvaļinājuma grafikā;

16.3.2. citos gadījumos, kad ir būtiski konstatēt Darbinieka darba izpildes kvalitāti.

16.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors (Jūrmalas pašvaldības iestādē attiecīgi – iestādes vadītājs), pieņemot lēmumu par Darbinieka darba izpildes atkārtotu novērtēšanu, nosūta rakstveida pieprasījumu Darbinieka Darba vadītājam elektroniski uz darba e-pasta adresi. Rakstveida pieprasījumā Jūrmalas pašvaldības domes izpilddirektors nosaka termiņus un kārtību, kādā Darba vadītājam jāveic Darbinieka darba izpildes atkārtota novērtēšana. Šis rakstveida pieprasījums tiek izdrukāts un kopā ar Veidlapu uzglabāts DDINS noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

17. Darba izpildes novērtēšana pēc ilgstošas attaisnotas prombūtnes (bērna kopšanas atvaļinājums, mācības, darbnespēja utml.).

17.1. Darbinieka darba izpildes novērtēšanu pēc ilgstošas attaisnotas prombūtnes, vērtē ne ātrāk kā trīs mēnešus pēc Darbinieka atgriešanās.

17.2. Darba izpildes vērtēšanā pēc Darbinieka ilgstošas prombūtnes, tiek vērtēti visi darba izpildes kritēriji un aizpildītas Veidlapas visas sadaļas.

IV. Darbinieku darba izpildes novērtēšanas procesa soļi

18. Darbinieks aizpilda attiecīgās Darbiniekam paredzētās Veidlapas sadaļas un Veidlapu nosūta Darba vadītājam noteiktā termiņā. Darbinieka komentāri ir detalizēti un balstīti uz konkrētiem faktiem, lai Darba vadītājs, ar tiem iepazīstoties, varētu gūt pilnīgu priekšstatu par Darbinieka stiprajām pusēm un par jomām, kurām nepieciešama pilnveidošana.

19. Darba vadītājs informē Darbinieku vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms darba izpildes novērtēšanas sarunas par pārrunu datumu un laiku. Vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms sarunas Darba vadītājs nosūta Darbiniekam no savas puses aizpildīto Veidlapu. Tas dod Darbiniekam iespēju apdomāt Darba vadītāja rakstīto un savākt būtisko informāciju, ko vēlas pārrunāt vai pasniegt apsvēršanai.

20. Darbinieka loma

Darbinieks sagatavojas darba izpildes novērtēšanas sarunai, pārskatot gan savus komentārus, gan Darba vadītāja vērtējumu. Vienlaikus, Darbinieks pārskata vērtējumus par iepriekšējā vērtētā perioda darba izpildi (ja gada laikā ir bijuši atkārtoti darba izpildes vērtējumi; ja tādi nav bijuši, tad iepriekšējā gada vērtējumu).

Sarunas laikā ir svarīgi uzklausīt un atbilstoši reaģēt uz Darba vadītāja vērtējumu, kā arī skaidrot iespējamos viedokļu atšķirību iemeslus. Jautājumu vai neskaidrību gadījumos Darbiniekam ir svarīgi lūgt vērtējumu skaidrojumus.

21. Darba vadītāja loma

Darba vadītājs sagatavo pārrunu laiku grafiku (apm. 30-60 minūtes ar katru Darbinieku). Darba izpildes novērtēšanas saruna notiek klusā vietā, kur nav traucējumu.

Darba vadītājs sagatavojas darba izpildes novērtēšanas sarunai, pārskatot Darbinieka komentārus un savus vērtējumus par darba izpildi un rīcībprasmēm, profesionālo kvalifikāciju. Vienlaikus, Darba vadītājs pārskata Darbinieka novērtējumu par iepriekšējā vērtētā perioda darba izpildi (ja gada laikā ir bijuši atkārtoti Darbinieka darba izpildes vērtējumi; ja tādi nav bijuši, tad iepriekšējā gada vērtējumu).

Sarunas laikā ir svarīgi uzklausīt un atbilstoši reaģēt uz Darbinieka uzdevumu izpildes un rīcībprasmju sniegtajiem komentāriem. Darba vadītājs ir gatavs paskaidrot un attaisnot savus vērtējumus vienkāršā, tiešā formā.

Noslēdzot pārrunas, Darba vadītājs apkopo galvenos sasniegumus un pilnveides vajadzības un pēc nepieciešamības norunā papildu sarunu par neatrisinātiem vai neizrunātiem jautājumiem.

Pēc pārrunām vai to laikā Darba vadītājs un Darbinieks, ja nepieciešams, papildina vai precizē Veidlapas saturu, aizpilda Veidlapas lauku: „Papildu komentāri”.

22. Kad Darbinieks un Darba vadītājs ir vienojušies par Darba uzdevumiem nākamajam darba izpildes periodam, izrunājuši darba izpildes, rīcībprasmju un profesionālās kvalifikācijas vērtējumus, Darbinieka attīstības un mācību vajadzības, Darbinieka DDINS Veidlapu izdrukā un paraksta no Darbinieka un Darba vadītāja puses divos eksemplāros.

23. Vienu eksemplāru nodod augstāk stāvošajam vadītājam (JPD pārvaldes vadītājs, Jūrmalas pašvaldības iestādes vadītājs). Otrs eksemplārs paliek Darba vadītājam. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

24. JPD pārvaldes vadītājs, Jūrmalas pašvaldības iestādes vadītājs veic Darbinieka gala vērtējumu attiecīgi apstiprinot Darba vadītāja noteikto Darbinieka darba izpildes kopējo vērtējumu. Ja augstāk stāvošais vadītājs nepiekrīt Darba vadītāja izteiktajam novērtējumam par Darbinieka darba izpildi, augstākais vadītājs veic savu Darbinieka darba izpildes novērtējumu attiecīgi to pamatojot. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

25. JPD pārvaldes vadītājs, pēc Darbinieka darba izpildes novērtēšanas, parakstītās pārvaldes Darbinieku Veidlapas iesniedz atpakaļ Darba vadītājam. Un attiecīgi izrunā ar Darba vadītāju pārvaldes Darbinieku darba izpildes novērtējumus, radušās atšķirības vērtējumos, to cēloņus, iemeslus, tālāko Darbinieku darba izpildes plānu, kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību un citus ar darba plānošanu, darba izpildi, darba disciplīnu un profesionālo izaugsmi saistītus jautājumus. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

26. Jūrmalas pašvaldības iestādes vadītājs attiecīgi rīkojas DDINS noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

27. Uzmanību!!!

27.1. Darba vadītājs ir atbildīgs, lai Darbinieks tiek iepazīstināts ar darba izpildes galīgo novērtējumu un saņem Veidlapas eksemplāru (vai tās kopiju)!

27.2. Kad Darba vadītājs (vērtētājs) ir JPD priekšsēdētājs (izpilddirektoram), JPD izpilddirektors, atbildīgā, lai Darbinieks tiek iepazīstināts ar darba izpildes galīgo novērtējumu un saņem Veidlapas eksemplāru (vai tās kopiju), ir Personāla nodaļa. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

28. Darbinieka paraksts uz DDINS Veidlapas norāda, ka Darba vadītājs ir izrunājis vērtējumus ar Darbinieku un ka Darbiniekam ir iedots savs eksemplārs, kā arī dota iespēja apspriešanai. Darbinieka paraksts var arī nenozīmēt, ka Darbinieks piekrīt vērtējumiem, un Darbinieks var papildus iesniegt savus komentārus kā pielikumu darba izpildes novērtējumam.

29. Gadījumos, kad Darbinieks atsakās parakstīt DDINS Veidlapu, Darba vadītājs sagatavo aktu ar diviem lieciniekiem, kuri apstiprina, ka Darbinieks ir saņēmis savu DDINS Veidlapas eksemplāru, ar norādi, ka „Darbinieks atteicās parakstīt”, parakstiem un datumu, kas tiek pievienots DDINS Veidlapai personas lietā.

30. Darba izpildes novērtēšanas pārrunas.

Darba izpildes novērtēšanas pārrunu mērķis ir izrunāt darba izpildes vērtēšanas laika posma darba izpildes rezultātus un rīcībprasmes, vienoties par nākamā posma uzdevumiem un attīstības darbībām. Darba izpildes novērtēšanas sarunas laikā Darbinieks un Darba vadītājs pārrunā šādus jautājumus:

30.1. Darbinieka darba izpildes vērtēšanas laika posma uzdevumu rezultāti un amata apraksta pienākumu izpilde, kā arī darba izpildes šķēršļi;

30.2. rīcībprasmju novērtējumi;

30.3. nepieciešamās izmaiņas Darbinieka amata aprakstā;

30.4. nākamā darba izpildes posma uzdevumi;

30.5. Darbinieka attīstības un mācību vajadzības nākamajam gadam (pie ikgadējās darba izpildes vērtēšanas).

V. Darba izpildes novērtēšana

31. Darba izpildes novērtēšanas mērķis ir izvērtēt Darbinieka noteikto darba uzdevumu rezultātu sasniegšanu un amata pienākumu izpildi, kā arī amata izpildei nepieciešamo rīcībprasmju līmeni.

32. Šajā darba izpildes novērtēšanas posmā galvenais uzdevums ir vērtēt uzdevumu rezultātus, salīdzināt plānoto uzdevumu izpildes līmeni ar faktisko un to, kā darbs tika paveikts. Darba izpildes novērtēšanas apraksts ir detalizēts, balstīts uz konkrētiem un aprakstošiem rādītājiem un ņem vērā visu vērtēšanas posma darbību.

33. Darbiniekam, vērtējot savus darba uzdevumus un izsakot komentārus Veidlapā, ir svarīgi minēt arī tos sasniegumus, kas pārsniedz prasīto vai ir veikti papildus . Ja kāds uzdevums netika izpildīts, Darbinieks sniedz informāciju, kādi šķēršļi ir bijuši tā sasniegšanas gaitā. Paškritiska attieksme pret sevi dod iespēju Darbiniekam noteikt savus sasniegumus un izaicinājumus.

34. Darba vadītājam ir svarīgi objektīvi novērtēt Darbinieka darba izpildi. Vērtējumu pamatojumi ir balstīti tikai uz faktisko darba izpildi (nevis Darbinieka centību vai potenciālu) un tā rezultātiem. Darba vadītājs raksturo piemērus no tipiskās darba izpildes līmeņa. Vajadzētu īpaši uzsvērt tos gadījumus, kad darba izpilde pārsniedz vai nesasniedz noteiktos uzdevumu rādītājus. Ir svarīgi arī nesalīdzināt Darbinieku ar citiem darbiniekiem, bet vērtēt tā darba izpildi atbilstoši noteiktajiem uzdevumu rezultātiem un amata apraksta pienākumiem.

35. Darbinieks, analizējot savu amata apraksta pienākumu izpildi, sniedz komentārus par to, kā ir pildījis amata apraksta prasības, norādot savas stiprās un vājās puses. Komentāri ir konkrēti, ar atsaucēm uz noteiktiem amata apraksta pienākumiem. Nav nepieciešams analizēt katru amata apraksta pienākumu, bet galvenokārt aprakstīt būtiskākos pienākumus, kurus Darbinieks veica darba izpildes vērtējamajā laika periodā.

36. Ja Darba izpildes novērtēšanas periodā darbiniekam piemērots disciplinārsods , vērtējot darba izpildes kritēriju „Amatu pienākumu izpilde”, vērtējot darbinieku ir jāņem vērā darbinieka disciplinārsods. Izteiktais disciplinārsods ir pamats novērtēt darbinieka darba izpildi ar “jāpilnveido”. Ja darba izpildes novērtēšanas periodā ir piemēroti divi vai vairāki disciplinārsodi, darba izpildes novērtējums darba izpildes kritērijā “Amatu pienākumu izpilde” ir “nepamierinoši”.

37. DDINS Veidlapas sadaļa:

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

Šajā sadaļā Darbinieks apraksta tos faktorus (subjektīvos vai objektīvos), kas ir kavējuši uzdevumu sasniegšanu, kā arī norāda tos resursus vai līdzekļus, kas būtu palīdzējuši izvairīties no šķēršļiem vai pārvarēt tos, veicot uzdevumus un amata aprakstā noteiktos pienākumus. Darba vadītājs izskata Darbinieka rakstīto un to papildina.

38. Darba vadītājs izskata Darbinieka veiktos komentārus par savu amata apraksta pienākumu izpildi un veic savus vērtējumus, pierakstot komentārus, kas apliecina katru vērtējumu.

39. Uzmanību!!!

39.1. Darbiniekam, aizpildot Veidlapas, ir jāsniedz komentāri un pamatojums visos tam paredzētajos Veidlapas laukos!

39.2. Darba vadītājs sniedz pamatojumu komentāru veidā Veidlapā tam paredzētajos laukos, ja Darbinieka darba izpildes novērtējumu vērtē ar „teicami”, „ļoti labi”, „jāpilnveido” vai „neapmierinoši”. Ja darba izpildi vērtē ar „labi- atbilst prasībām”, tad pamatojums nav jāsniedz.

39.3. Tomēr, ja Darbinieks un Darba vadītājs nespēj vienoties par vērtējumu, Darba vadītājam novērtējums ir jāpamato.

VI. Rīcībprasmes

40. Lai pilnvērtīgi novērtētu Darbinieka darba izpildi, jānovērtē ne tikai tas, ko Darbinieks ir sasniedzis, bet arī tas, kā Darbinieks strādā – rīcībprasmes. Rīcībprasmēs ir ietvertas zināšanas, spējas, vērtības, motivācija, iniciatīva un paškontrole. Uz rīcībprasmēm balstīta darba izpildes novērtēšanas sistēma palīdz noteikt tos aspektus, kas ir nepieciešami, lai īstenotu iestādes vērtības un amatam noteiktos uzdevumus.

JPG


41. DDINS ir definētas šādas rīcībprasmes, kas nodrošina veiksmīgu darba izpildi un iestādes mērķu sasniegšanu:

41.1. atbildība;

41.2. efektivitāte/ produktivitāte;

41.3. savstarpējā saskarsme/ komunikācija;

41.4. komandas vadīšana;

41.5. stratēģiskais redzējums;

41.6. pārmaiņu vadīšana

41.7. jaunrade/ iniciatīva;

41.8. orientācija uz klientu;

41.9. plānošana, organizēšana un kontrole;

41.10. rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;

41.11. spēja pieņemt un īstenot pārmaiņas;

41.12. atsaucība;

41.13. iestādes vērtību izpratne: lojalitāte.

42. Vadītāju rīcībprasmes – komandas vadīšana; līderība; plānošana, organizēšana un kontrole; rezultātu sasniegšana; stratēģiskais redzējums; pārmaiņu vadīšana; iestādes vērtību izpratne: lojalitāte – nosaka vadītāja spējas vadīt un koordinēt savus darbiniekus, lai tie varētu sasniegt savus mērķus.

43. Rīcībprasmju apraksti palīdz noteikt un skaidrot, kā darbs jādara, un informē Darbinieku par vēlamo un nevēlamo rīcību darba izpildes procesā. Vērtējot Darbinieka rīcībprasmes, ir svarīgi balstīties uz novērojumiem un salīdzināt tos ar vēlamajām izpausmēm, analizējot konkrētus piemērus un faktus, kā arī prasīt atgriezenisko saikni no Darbinieka kolēģiem, citiem vadītājiem un sadarbības partneriem, īpaši gadījumos, kad Darba vadītājs Darbinieka rīcību nenovēro regulāri visa gada garumā.

44. Darbinieks komentē savas rīcībprasmes, uzsverot to, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam.

45. Darba vadītājs izskata Darbinieka veiktos komentārus un veic savus vērtējumus, kas vislabāk atbilst attiecīgās rīcībprasmes līmeņa aprakstam. Vērtējot Darbinieka rīcībprasmes, Darba vadītājs ņem vērā Darbinieka sniegtos komentārus, bet veic arī savus novērojumus, izmantojot citu vadītāju, Darbinieka kolēģu un sadarbības partneru sniegto informāciju. Katram vērtējumam ir pievienoti rakstiski pamatojumi, kas attaisno Darba vadītāja vērtējumu.

VII. Profesionālās kvalifikācijas vērtēšana

46. Darbinieka profesionālo kvalifikāciju vērtē atbilstoši amatam noteiktajām izglītības un kvalifikācijas prasībām:

47. Kritērijs „Profesionālā kvalifikācija” ir sadalīts šādos apakškritērijos:

47.1. Izglītība : vērtē Darbinieka esošās izglītības atbilstību amata prasībām;

47.2. Profesionālā pieredze : vērtē Darbinieka profesionālās pieredzes atbilstību amata prasībām ;

47.3. Profesionālās zināšanas un prasmes :

Vērtē Darbinieka profesionālo zināšanu un prasmju atbilstību amata prasībām. Ar profesionālajām prasmēm saprot attiecīgajai profesijai specifiski nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas to atšķir no citām profesijām – zināšanas, kas juristu dara par juristu, grāmatvedi par grāmatvedi utml. Tādējādi, piemēram, zināšanas risku vadībā vai administratīvo tiesību jomā ir profesionālās prasmes, bet datorzināšanas vai valodu prasmes noteiktā līmenī ir nepieciešamas visiem amatiem, tāpēc tās nepieder pie profesionālajām prasmēm. Līdzīgi arī saskarsmes prasmes, analītiska domāšana vai argumentācijas prasmes nav uzskatāmas par profesionālajām prasmēm, jo tās nav saistītas ar konkrētai profesijai nepieciešamajām prasmēm vai zināšanām, bet iederas rīcībprasmju (vai komptenču) sadaļā.

47.4. Vispārējās zināšanas un prasmes :

Prasmes, kas nav specifiskas konkrētai profesijai, piemēram, valodu zināšanas, datorprasmes, prasme rīkoties ar biroja tehniku, prezentāciju veidošanas prasmes utml.: vērtē nodarbinātajam piemītošo vispārīgo prasmju un zināšanu atbilstību prasībām. Jāatceras, ka, piemēram, IT funkciju veicējiem datorprasmes vērtē profesionālo prasmju sadaļā, tulkiem valodu prasmes vērtē profesionālo prasmju sadaļā utml.

48. Amata profesionālās kvalifikācijas prasības ir noteiktas amata aprakstā. Ja iztrūkst, tad profesionālās kvalifikācijas prasības ir jāvērtē atbilstoši Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām.

49. Darbinieks atbilstoši katram kritērijam sniedz komentāru par to, vai amata prasības ir izpildītas un kādā līmenī:

49.1. vai ir iegūta amatam nepieciešamā izglītība – gan izglītības līmenis, gan virziens vai joma, ja tāda ir amata aprakstā norādīta;

49.2. vai ir iegūta amatam nepieciešamā profesionālā pieredze – gan gadu skaita ziņā, gan darbības jomas ziņā. Piemēram, ja profesionālā darbība ir sākta pašvaldībā, bet sekretāra vai lietveža amatā, tad šī pieredze nav jāieskaita, piemēram, juriskonsulta profesionālās pieredzes ilgumā;

49.3. cik attīstītas ir amatam nepieciešamās profesionālās prasmes – nodarbinātais sniedz savus komentārus par to, vai visas profesionālās prasmes, kuras nepieciešamas amata pienākumu veikšanai, ir pietiekoši apgūtas un attīstītas, norādot attīstības virzienus nākotnē;

49.4. kādā līmenī ir apgūtas amatam nepieciešamās vispārējās prasmes – piemēram, valodu zināšanas, datorprasmes, prasme rīkoties ar biroja tehniku, prezentāciju veidošanas prasme vai citas - un kas šajā jomā būtu jāuzlabo nākotnē;

50. Darba vadītājs , vērtējot Darbinieka profesionālo kvalifikāciju, ņem vērā Darbinieka komentārus, bet papildina tos ar saviem novērojumiem un faktiem, kurus Darbinieks nav pieminējis.

VIII. Darbinieka attīstības plānošana

51. Veidlapas sadaļa „Personāla attīstība” apraksta Darbinieka mācību un attīstības vajadzības, ko gan Darbinieks, gan Darba vadītājs ir identificējuši, lai palīdzētu Darbiniekam pilnveidot savas rīcībprasmes un veikt noteiktos uzdevumus darba gadā.

51.1. laukā „Ko pilnveidot” Darbinieks norāda tās rīcībprasmes, kuras Darbinieks vēlas attīstīt, lai veicinātu darba efektivitāti un uzdevumu sasniegšanu.;

51.2. laukā „Attīstības plāni” Darbinieks norāda tās profesionālās pilnveides darbības, ar kurām vēlas nodarboties nākamajā darba gadā, tai skaitā, nepieciešamos apmācību seminārus u.c.

51.3. Darba vadītājs izskata Darbinieka komentārus un aizpilda laukus atbilstoši saviem novērtējumiem par Darbinieka rīcībprasmēm.

52. Kaut gan, domājot par attīstības plāniem, parasti nāk prātā semināra vai kursu veidā rīkotas mācības, tomēr profesionālās pilnveides iespējas var būt dažādas, piem., regulāras „koučinga” sesijas, kolēģu „ēnošana”, Darbinieka rotācija, kolēģu mentorēšana, lekcijas, interneta vide, pastāvīgā profesionālās literatūras lasīšana, e-mācības.

53. Tāpat faktori, kas attīsta Darbinieku, varētu būt: vadītāji un kolēģi ar savu piemēru; grūtību pārvarēšana darba procesā; sarežģīti darba pienākumi; prezentāciju gatavošana un vadīšana kolēģu grupai, pieredzes apmaiņas tikšanās ar citām iestādēm sadarbības partneriem vai klientiem.

IX. Nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā

54. Šajā Veidlapas sadaļā Darbinieks izskata savu amata aprakstu un ieraksta tās izmaiņas, kas būtu nepieciešamas amata apraksta pilnveidošanai. Darba vadītājs izskata Darbinieka piedāvātas izmaiņas, tās koriģē vai papildina.

X. Atgriezeniskā saikne un atbalsts darbinieka darba izpildes novērtēšanā

55. Regulāra, konstruktīva un uz attīstību vērsta atgriezeniskā saikne ir galvenais, kas nodrošina veiksmīgu DDINS ieviešanu. Bez tās process var izvērsties par formālu gadskārtēju pasākumu, kas neuzlabo attiecīgās iestādes darbības rezultātus un neveicina Darbinieka motivāciju un profesionālo pilnveidi.

56. Atgriezeniskās saiknes sniegšanā ir iesaistītas šādas darbības:

56.1. konsultācijas;

56.2. padomu sniegšana;

56.3. atzinība;

56.4. aizrādījumi.

57. Atgriezeniskā saikne ir nepārtraukts dialogs starp Darbinieku un Darba vadītāju, kas galvenokārt notiek neformāli un mutiski. Tomēr, pēc nepieciešamības Darba vadītājs izmanto rakstisko dokumentāciju. Tas notiek gadījumos, kad darba izpilde nesasniedz prasības, piefiksējot starpību (iztrūkumu) starp sagaidīto izpildes līmeni un Darbinieka darba izpildījumu. Rakstisku piezīmju par Darbinieka darba izpildi saglabāšana visa gada laikā palīdz Darba vadītājam sagatavot rakstiskus un objektīvus piemērus par efektīvu un neefektīvu darba izpildi, lai pamatotu uzdevumu izpildes un rīcībprasmju vērtējumus.

58. Darba izpildes vadība ir Darba vadītāja galvenā atbildība, un šajā posmā Darba vadītājs uzņemas galveno lomu. Darba vadītājs pārrauga Darbinieka darba izpildi, sniedz atbalstu un palīdz risināt problēmas.

59. Darba vadītājs Darbinieka darba izpildījumu var konstatēt šādos veidos:

59.1. tiešs novērojums;

59.2. sanāksmē ar Darbinieku;

59.3. saņemot informāciju no Darbinieka kolēģiem, citiem vadītajiem vai sadarbības partneriem;

59.4. pārbaudot Darbinieka rakstiskos darba rezultātus (vēstules, pārskatus u.c.).

60. Darba vadītājs ir pretimnākošs un uzņemas atbildību sniegt savlaicīgu atgriezenisko saikni saviem darbiniekiem par darba izpildes jautājumiem – par sasniegumiem, neveiksmēm, problēmām, nodrošinot regulāru komunikāciju un informācijas apriti. Kad šī atgriezeniskā saikne ir saistīta ar izvirzītajiem uzdevumiem, darba izpildes vadības procesam rodas pamatotība un ticamība.

61. Efektīva atgriezeniskā saikne ir:

61.1. specifiska;

61.2. skaidra;

61.3. konstruktīva;

61.4. uz risinājumu vērsta;

61.5. balstīta nevis uz vienu gadījumu, bet uz pastāvīgu uzvedības veidu.

62. Pozitīvā atgriezeniskā saikne ir efektīva, lai veicinātu Darbinieka pastāvīgo centību. Zinot, kas motivē katru Darbinieku, ir svarīgi nodibināt un uzturēt attiecības, kas rosina Darbinieku darīt visu iespējamo, lai sasniegtu savus vērtējamajam darba izpildes periodam noteiktos uzdevumus un pildītu savus amata apraksta pienākumus.

63. Kad Darbinieka darba izpilde nesasniedz vēlamo, Darba vadītājs izanalizē cēloņus. Tomēr vienmēr jāuzsver Darbinieka uzvedība (darba izpildījums), nevis Darbinieka personība vai raksturs. Ir svarīgi iespējami ātrāk izrunāt šo nepilnību ar Darbinieku. Ja darba izpildījums turpina neatbilst uzdevumiem vai amata apraksta pienākumiem.

XI. Darba izpildes novērtējuma aprēķina metode

64. Darbinieka darba izpildi vērtē ar pieciem novērtējuma līmeņiem:

64.1. teicami

64.2. ļoti labi

64.3. labi- atbilst prasībām

64.4. jāpilnveido

64.5. neapmierinoši.

65. Katrs novērtējums tiek aprēķināts pēc punktu metodes:.8.pielikums.

Vērtējums

Vērtējuma vērtība punktos

Gala vērtējuma un kopējā vērtējuma summas robežas

Teicami

5

4,5 - 5

Ļoti labi

4

3,5 – 4,4

Labi (atbilst prasībām)

3

2,5 -3,4

Jāpilnveido

2

1,5 – 2,4

Neapmierinoši

1

< 1,4

66. Darba vadītājs Darbinieka darba izpildes novērtējuma līmeni Veidlapā norāda ar vārdiem, blakus norādot arī novērtējuma skaitlisko vērtību punktos.

67. Katra darba izpildes vērtējamā kritērija (gala vērtējumu iegūst, summējot apakškritēriju novērtējumus (teicami=5, ļoti labi=4, labi (atbilst prasībām)=3, jāpilnveido=2, neapmierinoši=1) un iegūto summu dalot ar novērtējumu skaitu.

68. Kopējo darba izpildes novērtējumu iegūst summējot visus darba izpildes, rīcībprasmju un kvalifikācijas vērtējumu un iegūto summu dalot ar novērtējumu skaitu.

XII. Darbinieku darba izpildes novērtējuma izmantošana

69. Darbinieku darba izpildes novērtējumu izmanto:

69.1. Darbinieka naudas balvas; pabalsta, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā; piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti; prēmijas un papildatvaļinājuma paredzēšanai;

69.2. Darbinieka pārbaudes laika rezultāta noteikšanai. Svītrots ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

69.3. Darbinieka mācību un attīstības vajadzību noteikšanai.

69.4. Darbinieka nākotnes darba uzdevumu un plānu noteikšanai.

69.5. Amatu aprakstos nepieciešamo izmaiņu identificēšanai.

69.6. Darbinieka būtisku darba līguma vai noteiktās darba kārtības pārkāpumu noteikšanai.

70. Ja ikgadējā novērtēšanā Darbinieka novērtējums ir „neapmierinoši”, trīs līdz četru mēnešu laikā tiek veikta Darbinieka atkārtota novērtēšana. Ja atkārtotajā novērtēšanā vērtējums ir „neapmierinoši”, lēmums turpināt vai izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Darbinieku tiek pieņemts atbilstoši Darba likumam un pašvaldības attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

XIII. Novērtēšanas rezultātu apstrīdēšanas kārtība

71. Darba izpildes novērtēšanas rezultātu 5 (piecu) darba dienu laikā var apstrīdēt (izņemot Darba izpildes novērtēšanu pirms pārbaudes laika beigām: 6.lpp), iesniedzot rakstisku iesniegumu attiecīgajam apstrīdēšanas komisijas vadītājam (3.tabula). Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

3.tabula
Grozīta ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Apstrīdēšanas komisija

Darbinieks (vērtējamais)

Apstrīdēšanas komisiju izveido ar atsevišķu rīkojumu:

JPD priekšsēdētājs

JPD izpilddirektors

JPD izpilddirektora vietnieks (-i)

JPD pārvalžu vadītāji

JPD neatkarīgo nodaļu vadītāji

Jūrmalas pašvaldības iestāžu vadītāji Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

JPD izpilddirektors

*Komisijas sastāvā tiek iekļauts Arodbiedrības pārstāvis.

pārējie Darbinieki

Jūrmalas pašvaldības iestādes vadītājs. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

*Komisijas sastāvā tiek iekļauts Arodbiedrības pārstāvis.

Jūrmalas pašvaldības attiecīgās iestādes darbinieki Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

72. Ja novērtēšanas rezultāts ir apstrīdēts, apstrīdēšanas komisija 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā izvērtē Darba vadītāja un Darbinieka viedokli un sagatavo atzinumu.

73. Pamatojoties uz atzinumu, apstrīdēšanas komisijas vadītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu:

73.1. par novērtēšanas rezultāta maiņu;

73.2. atstāšanu bez izmaiņām;

73.3. vai atkārtotu Darbinieka darba izpildes novērtēšanu, pieaicinot papildu vērtētājus (turpmāk – Papildu vērtētāji).

74. Apstrīdēšanas komisijas vadītāja novērtējums nav apstrīdams.

75. Ja apstrīdēšanas komisijas vadītājs pieņem lēmumu par atkārtotu Darbinieka darba izpildes novērtēšanu, viņš par to informē augstāko vadītāju, kurš ar rīkojumu izveidojis apstrīdēšanas komisiju (3.tabula). Augstākais vadītājs nosaka Papildu vērtētājus.

76. Papildu vērtētāji var būt:

76.1. Personāla nodaļas pārstāvji; Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

76.2. citu struktūrvienību vadītāji vai darbinieki; Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

76.3. citas personas.

77. Pēc atkārtotas Darbinieka darba izpildes novērtēšanas ar Papildu vērtētājiem, tiek pieņemts galīgais lēmums par darba izpildes novērtējumu, un tas nav apstrīdams.1.pielikums

(Politikas plānotāji)

ar Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.501

apstiprinātajai Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

darba izpildes novērtēšanas sistēmai

Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 442.lēmumu
Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

1.Jūrmalas pilsētas domes:

1.1. izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam/-iem,

1.2. pārvalžu vadītājiem,

1.3. neatkarīgo nodaļu vadītājiem.

1.4. nodaļu vadītājiem pārvaldēs

2. Jūrmalas pašvaldības iestāžu vadītājiem.

Darbinieka vārds, uzvārds:

Darbinieka amats:

Struktūrvienība (nodaļa/pārvalde/iestāde):

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

(Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors)

JPD priekšsēdētājs (izpilddirektoram)

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

Ievaddaļa grozīta ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

  1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde (rezultātu kritērijs)

Gada darba plāna izpilde

Saskaņā ar ikgadējo Jūrmalas pašvaldības darba plānu Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (1)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

  1. Amata pienākumu izpilde (rezultātu kritērijs)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami (5)

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilsts prasībām) (3)

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido (2)

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

Amata pienākumu izpilde (tai skaitā Lietvedības sistēmas DocLogix noteikto darbu izpilde, darba disciplīna) Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (2.)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

3. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums Nr.8.)

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami (5)

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

attiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilst prasībām) (3)

attiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido (2)

attiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

attiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1. Komandas vadīšana

2. Plānošana, organizēšana un kontrole

3. Stratēģiskais redzējums

4. Pārmaiņu vadīšana

5. Savstarpējās komunikācijas prasmes

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.)/5 =

4. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām . Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami (5)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi (4)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi (atbilsts prasībām) (3)

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido (2)

profesionālās kavlifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši (1)

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka pašnovērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

5. Novērtēšanas kopsavilkums

Vērtēšanas kritērijs

Novērtējums

Kritēriju īpatsvars (%)

Kopnovērtējums, ņemot vērā kritēriju īpatsvaru

1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde

40

2. Amata pienākumu izpilde

30

3. Rīcībprasmju novērtējums

20

4. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums

10

Kopā:

100

5.DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.+4.) =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs

(Jūrmalas pilsētas pašvaldības

izpilddirektors) Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

vārds, uzvārds, paraksts

datums


2.pielikums (Politikas ieviesēji)

ar Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.501

apstiprinātajai Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

darba izpildes novērtēšanas sistēmai

Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 442.lēmumu
Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

Jūrmalas pilsētas domes:

Struktūrvienību darbiniekiem (izņemto fiziskā un kvalificētā darba veicējus).

Ievaddaļa grozīta ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darbinieka vārds, uzvārds:

Darbinieka amats:

Pamatstruktūrvienība (nodaļa/daļa):

Struktūrvienība (pārvalde)

Iestāde

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

Darba vadītāja amats

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

  1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde (rezultātu kritērijs)

Gada darba plāna izpilde

Saskaņā ar ikgadējo Jūrmalas pašvaldības darba plānu Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (1)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

  1. Amata pienākumu izpilde (rezultātu kritērijs)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami (5)

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilsts prasībām) (3)

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido (2)

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

Amata pienākumu izpilde (tai skaitā Lietvedības sistēmas DocLogix noteikto darbu izpilde, darba disciplīna) Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (2.)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

3. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums Nr.8.)

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami (5)

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

attiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilst prasībām) (3)

attiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido (2)

attiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

attiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1.Efektivitāte/produktivitāte

2. Jaunrade, iniciatīva

3. Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

4. Spējas pieņemt un īstenot pārmaiņas

5. Savstarpējās komunikācijas prasmes

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.)/5 =

4 . Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām . Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami (5)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi (4)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi (atbilsts prasībām) (3)

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido (2)

profesionālās kavlifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši (1)

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka pašnovērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

5. Novērtēšanas kopsavilkums

Vērtēšanas kritērijs

Novērtējums

Kritēriju īpatsvars (%)

Kopnovērtējums, ņemot vērā kritēriju īpatsvaru

1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde

35

2. Amata pienākumu izpilde

35

3. Rīcībprasmju novērtējums

20

4. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums

10

Kopā:

100

5.DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.+4.) =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs

(Jūrmalas pilsētas pašvaldības

izpilddirektors) Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

vārds, uzvārds, paraksts

datums

APSTIPRINU darba izpildes kopējo vērtējumu

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

Datums

Pārvaldes/iestādes vadītāja gala komentārs, pamatojums (aizpilda, ja neapstiprina darba izpildes vērtējumu)!!!

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums


3.pielikums

(Iestāžu darbinieki, izņemot fiziskā un kvalificētā darba veicējus)

ar Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.501

apstiprinātajai Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

darba izpildes novērtēšanas sistēmai

Svītrots ar domes 2020.gada 24.septembra 442.lēmumu

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

Jūrmalas pašvaldības iestāžu struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem (izņemot fiziskā un kvalificētā darba veicējus)

Darbinieka vārds, uzvārds:

Darbinieka amats:

Struktūrvienība (nodaļa/daļa):

Iestāde

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

Darba vadītāja amats

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

  1. Amata pienākumu izpilde (rezultātu kritērijs)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami (5)

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilsts prasībām) (3)

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido (2)

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

Amata pienākumu izpilde (tai skaitā Lietvedības sistēmas DocLogix noteikto darbu izpilde, darba disciplīna)

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (1.)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

2. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums Nr.8.)

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami (5)

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

attiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilst prasībām) (3)

attiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido (2)

attiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

attiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1.Efektivitāte/produktivitāte

2. Jaunrade, iniciatīva

3. Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

4. Spējas pieņemt un īstenot pārmaiņas

5. Savstarpējās komunikācijas prasmes

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.)/5 =

3. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām . Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami (5)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi (4)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi (atbilsts prasībām) (3)

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido (2)

profesionālās kavlifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši (1)

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka pašnovērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

5. Novērtēšanas kopsavilkums

Vērtēšanas kritērijs

Novērtējums

Kritēriju īpatsvars (%)

Kopnovērtējums, ņemot vērā kritēriju īpatsvaru

1. Amata pienākumu izpilde

60

2. Rīcībprasmju novērtējums

30

3. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums

10

Kopā:

100

5.DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.) =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs

(Jūrmalas pilsētas pašvaldības

izpilddirektors)

vārds, uzvārds, paraksts

datums

APSTIPRINU darba izpildes kopējo vērtējumu

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Pārvaldes/iestādes vadītāja gala komentārs, pamatojums (aizpilda, ja neapstiprina darba izpildes vērtējumu)!!!

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums


4.pielikums

(Fiziskā un kvalificētā darba veicēji)

ar Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.501

apstiprinātajai Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

darba izpildes novērtēšanas sistēmai
Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

1. Jūrmalas pilsētas domes fiziskā un kvalificētā darba veicējiem

2. Jūrmalas pašvaldības iestāžu darbiniekiem fiziskā un kvalificētā darba veicējiem (Atbilstoši 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”)

Ievaddaļa grozīta ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darbinieka vārds, uzvārds:

Darbinieka amats:

Struktūrvienība (nodaļa/daļa):

Iestāde

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

Darba vadītāja amats

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

  1. Amata pienākumu izpilde (rezultātu kritērijs)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami (5)

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilsts prasībām) (3)

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido (2)

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

Amata pienākumu izpilde (tai skaitā darba disciplīna)

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (1.)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

2. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums Nr.8.)

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami (5)

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

attiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilst prasībām) (3)

attiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido (2)

attiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

attiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1.Atbildība

2. Atsaucība

3. Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

4. Iniciatīva

5. Savstarpējās komunikācijas prasmes

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.)/5 =

3. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām . Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami (5)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi (4)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi (atbilsts prasībām) (3)

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido (2)

profesionālās kavlifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši (1)

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka pašnovērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

5. Novērtēšanas kopsavilkums

Vērtēšanas kritērijs

Novērtējums

Kritēriju īpatsvars (%)

Kopnovērtējums, ņemot vērā kritēriju īpatsvaru

1. Amata pienākumu izpilde

60

2. Rīcībprasmju novērtējums

30

3. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums

10

Kopā:

100

4.DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.) =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs

(Jūrmalas pilsētas pašvaldības

izpilddirektors) Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

vārds, uzvārds, paraksts

datums

APSTIPRINU darba izpildes kopējo vērtējumu

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Pārvaldes/iestādes vadītāja gala komentārs, pamatojums (aizpilda, ja neapstiprina darba izpildes vērtējumu)!!!

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums


5.pielikums

(Klientu apkalpošanas speciālisti)

ar Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.501

apstiprinātajai Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

darba izpildes novērtēšanas sistēmai

Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 442.lēmumu
Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darbiniekiem, kuriem amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde saistīta ar klientu apkalpošanu

Ievaddaļa grozīta ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darbinieka vārds, uzvārds:

Darbinieka amats:

Struktūrvienība (pārvalde/nodaļa/daļa):

Iestāde

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

Darba vadītāja amats

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

  1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde (rezultātu kritērijs)

Gada darba plāna izpilde

Saskaņā ar ikgadējo Jūrmalas pašvaldības darba plānu Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (1)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

  1. Amata pienākumu izpilde (rezultātu kritērijs)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami (5)

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilsts prasībām) (3)

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido (2)

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

Amata pienākumu izpilde (tai skaitā Lietvedības sistēmas DocLogix noteikto darbu izpilde, darba disciplīna) Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (2.)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

3. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums Nr.8.)

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami (5)

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

attiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilst prasībām) (3)

attiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido (2)

attiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

attiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1.Orientācija uz klientu

2.Efektivitāte/produktivitāte

3. Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

4. Iniciatīva

5. Savstarpējās komunikācijas prasmes

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.)/5 =

4. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām . Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami (5)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi (4)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi (atbilsts prasībām) (3)

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido (2)

profesionālās kavlifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši (1)

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka pašnovērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

5. Novērtēšanas kopsavilkums

Vērtēšanas kritērijs

Novērtējums

Kritēriju īpatsvars (%)

Kopnovērtējums, ņemot vērā kritēriju īpatsvaru

1. Ikgadējā darba plāna aktivitāšu un atbilstošo rīcību izpilde

30

2. Amata pienākumu izpilde

30

3. Rīcībprasmju novērtējums

30

4. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums

10

Kopā:

100

5.DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.+4.) =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs

(Jūrmalas pilsētas pašvaldības

izpilddirektors) Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

vārds, uzvārds, paraksts

datums

APSTIPRINU darba izpildes kopējo vērtējumu

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

Datums

Pārvaldes/iestādes vadītāja gala komentārs, pamatojums (aizpilda, ja neapstiprina darba izpildes vērtējumu)!!!

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums


6.pielikums

(Klientu apkalpošanas speciālisti)

ar Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.501

apstiprinātajai Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

darba izpildes novērtēšanas sistēmai

Svītrots ar domes 2020.gada 24.septembra 442.lēmumu

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Piemērojamība:

Jūrmalas pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuriem amata aprakstā noteikto pienākumu izpildes saistīta ar klientu apkalpošanu

Darbinieka vārds, uzvārds:

Darbinieka amats:

Struktūrvienība (nodaļa/daļa):

Iestāde

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

Darba vadītāja amats

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

  1. Amata pienākumu izpilde (rezultātu kritērijs)

Aprakstīt un vērtēt darba izpildi saistībā ar darba rezultātiem.

Darba rezultātu vērtējuma skala

teicami (5)

izcila darba izpilde: pastāvīgi pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības visā novērtēšanas periodā, darba izpilde pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

ļoti laba darba izpilde: bieži pārsniedz noteikto uzdevuma līmeni un prasības, darba izpilde daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilsts prasībām) (3)

stabila darba izpilde: pastāvīgi sasniedz uzdevuma līmeni , darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā

jāpilnveido (2)

nepilnīga darba izpilde: daži uzdevuma līmeņi sasniegti, darba izpilde daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

neapmierinoša darba izpilde: uzdevums nav sasniegts, darba izpilde neatbilst lielākajai daļai prasību

Amata pienākumu izpilde (tai skaitā Lietvedības sistēmas DocLogix noteikto darbu izpilde, darba disciplīna)

Darbinieka komentāri

Darba vadītāja komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums (1.)

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

Šķēršļi darba izpildei (Darbinieks aizpilda, un Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs

2. Rīcībprasmju novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt darba izpildi saistībā ar katru rīcībprasmi, izvēloties to vērtējumu, kas vislabāk atbilst attiecīgajam rīcībprasmes līmeņa aprakstam (pielikums Nr.8.)

Rīcībprasmju vērtējuma skala

teicami (5)

attiecīgā rīcībprasme ir tik attīstīta, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus; pārsniedz prasības

ļoti labi (4)

attiecīgā rīcībprasme ir izkopta tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus; daļēji pārsniedz prasības

labi (atbilst prasībām) (3)

attiecīgā rīcībprasme ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus; atbilst prasībām

jāpilnveido (2)

attiecīgās rīcībprasmes demonstrēšanā vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi; daļēji atbilst prasībām

neapmierinoši (1)

attiecīgās rīcībprasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi; neatbilst prasībām

Rīcībprasme

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1.Orientācija uz klientu

2.Efektivitāte/produktivitāte

3. Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

4. Iniciatīva

5. Savstarpējās komunikācijas prasmes

Rīcībprasmju gala vērtējums (1.+2.+3.+4.+5.)/5 =

3. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums (ieguldījuma kritērijs)

Vērtēt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši: amata aprakstā noteiktajām prasībām, Profesiju klasifikatorā amatam (profesijai) noteiktajām prasībām . Šīs novērtēšanas izpratnē profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Profesionālās kvalifikācijas vērtējuma skala

teicami (5)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj izcili veikt amata pienākumus

ļoti labi (4)

profesionālā kvalifikācija ir tādā līmenī, ka ļauj ļoti labi veikt amata pienākumus

labi (atbilsts prasībām) (3)

profesionālā kvalifikācija ir pietiekama, lai veiktu amata pienākumus

jāpilnveido (2)

profesionālās kavlifikācijas līmenī vērojami trūkumi, kas negatīvi ietekmē atsevišķu amata pienākumu izpildi

neapmierinoši (1)

profesionālās kvalifikācijas trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Profesionālās kvalifikācijas kritēriji

Darbinieka komentāri

Darbinieka pašvērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Vērtējums

Vērtējums punktos (aizpildāmais lauks)

1. Izglītība

2. Profesionālā pieredze

3. Profesionālās zināšanas un prasmes

4. Vispārējās zināšanas un prasmes

Profesionālās kvalifikācijas gala vērtējums (1.+2.+3.+4.)/4 =


Nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieks

Darba vadītājs

Personāla attīstība (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina)

Darbinieka pašnovērtējums

Darba vadītāja vērtējums

Ko pilnveidot *

Attīstības plāni **

Papildu komentāri

* īpašības, prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras jāpilnveido, lai veicinātu darba efektivitāti un sasniegtu noteiktus uzdevumus

** nākamajā (darba izpildes periods, kas tiks vērtēts) gadā plānotās attīstības darbības (mācību kursi, semināri, papildu studijas, tālmācība, pieredzes apmaiņa, papildu pienākumi u.c.)

Papildu komentāri (Darbinieks aizpilda, Darba vadītājs papildina.)

Darbinieks

Darba vadītājs


5. Novērtēšanas kopsavilkums

Vērtēšanas kritērijs

Novērtējums

Kritēriju īpatsvars (%)

Kopnovērtējums, ņemot vērā kritēriju īpatsvaru

1. Amata pienākumu izpilde

60

2. Rīcībprasmju novērtējums

30

3. Profesionālās kvalifikācijas novērtējums

10

Kopā:

100

4.DARBA IZPILDES KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS (1.+2.+3.) =

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darba vadītājs

(Jūrmalas pilsētas pašvaldības

izpilddirektors)

vārds, uzvārds, paraksts

datums

APSTIPRINU darba izpildes kopējo vērtējumu

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Pārvaldes/iestādes vadītāja gala komentārs, pamatojums (aizpilda, ja neapstiprina darba izpildes vērtējumu)!!!

Pārvaldes/iestādes

vadītājs

vārds, uzvārds, paraksts

datums

Darbinieks

vārds, uzvārds, paraksts

datums


7.pielikums

ar Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.501

apstiprinātajai Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

darba izpildes novērtēšanas sistēmai
Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Rīcībprasmju līmeņu apraksti

Komandas vadīšana

Spēja attīstīt un noturēt talantīgus darbiniekus. Sniegt nepieciešamo informāciju darbiniekiem, efektīvi uzdod darba uzdevumus un novērtē padotos regulāri un godīgi.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Sniedz nepieciešamos līdzekļus un informāciju darbiniekiem, lai viņi varētu darboties patstāvīgi. Līdzsvaro uzticēšanos darbiniekiem ar iesaistīšanos risinājumos, kad nepieciešams. Pozitīvi novērtē tos darbiniekus, kas uzņemas atbildību un iniciatīvu un darbojas neatlaidīgi.

Ļoti labi

Prasmīgi uzdod darba pienākumus. Identificē un apzina labu darba izpildi un katra darbinieka ieguldījumu. Rada iespējas atbalstam un nekavējoties pievērš uzmanību sliktai vai viduvējai darbinieka darba izpildei.

Labi (atbilst prasībām)

Ir zinošs par darbinieku darbiem un sekmē struktūrvienības sasniegumus. Izmanto iespējas dot un saņemt informāciju no padotajiem. Atbalsta un veicina darbinieku profesionālo pilnveidi.

Jāpilnveido

Ne vienmēr tiek uzskatīts kā atbalstošs, izpalīdzīgs vadītājs. Vai nu bieži iesaistās vai ir pārāk atturīgs. Sniedz minimālu atbalstu darbiniekiem, reti izsaka atzinību vai arī pievērš uzmanību tikai sliktai darba izpildei.

Neapmierinoši

Nesniedz atbalstu darbiniekiem. Neievēro labu darba izpildi un izvairās risināt darba izpildes problēmas.

Plānošana, organizēšana un kontrole

Nosaka prioritātes un izstrādā struktūrvienības darba grafiku, lai sasniegtu mērķus. Kontrolē citu vai padoto darbu.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Izvirza darbiniekiem skaidrus un izaicinošus darba izpildes standartus un nemitīgi seko līdzi to izpildei. Jūtas atbildīgs ne tikai par saviem, bet arī savas struktūrvienības darbinieku rezultātiem.

Ļoti labi

Plāno darbu gan tuvāku, gan tālāku mērķu sasniegšanai. Prot noteikt prioritātes un analizē darba rezultātus, lai paaugstinātu efektivitāti.

Labi (atbilst prasībām)

Uzdod, izskaidro un precizē darbinieku darba uzdevumus. Novērtē rezultātus un prasa no darbiniekiem atbildību par to izpildi.

Jāpilnveido

Negatavo integrētus un sistemātiskus plānus. Sniedz minimālus vai pretrunīgus norādījumus. Nosaka vispārīgus darba izpildes standartus, bet neseko tiem līdz un nerīkojas, ja tie nav sasniegti.

Neapmierinoši

Nespēj izstrādāt plānus un noteikt struktūrvienības prioritātes. Nepievērš uzmanību gadījumiem, kad uzdevumi un mērķi nav sasniegti.

Stratēģiskais redzējums

Spēja definēt un pārvērst darbībā iestādes vai nozares attīstības stratēģisko vīziju.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Vada iestādes attīstības vīzijas izstrādi. Definē un apzināti pauž vīziju un stratēģiju plašāku valsts attīstības mērķu kontekstā. Raksturo vīziju un vērtības saprotamā un viegli uztveramā veidā, lai panāktu darbinieku līdzdalību un iesaistīto personu uzticēšanos. Identificē, konceptualizē un sintezē jaunus virzienus vai saistības starp iestādes vērtībām un pārveido tās iestādes darbības prioritātēs.

Ļoti labi

Paredz šķēršļus un iespējas iestādei un atbilstoši pielāgo savu rīcību. Definē problēmas, izstrādā iespējas un izvēlas risinājumus atbilstoši iestādes stratēģijai un vīzijai. Enerģiski un pārliecinoši popularizē stratēģiskos mērķus kolēģiem un padotajiem.

Labi (atbilst prasībām)

Sadarbojas ar darbiniekiem, lai noteiktu darbības mērķus un plānus un nodrošinātu atbilstību stratēģiskajam virzienam. Skaidri definē un veicina darbinieku ieguldījumu iestādes mērķu sasniegšanā. Seko līdzi komandas darbībai, lai nodrošinātu atbilstību stratēģiskajai virzībai un iestādes vērtībām. Regulāri popularizē iestādi, tās stratēģisko vīziju un vērtības klientiem, iesaistītajām personām un partneriem. Novērtē atšķirību starp esošo stāvokli un vēlamo attīstības virzienu nākotnē un nosaka efektīvākos veidus, kā atšķirību mazināt.

Jāpilnveido

Komunicē ar darbiniekiem un skaidro stratēģisko vīziju savas atbildības jomā, bet ir mazāk aktīvs jaunu stratēģiskās attīstības virzienu noteikšanā. Pārsvarā identificē iespējamos virzienus nākotnē atbilstoši esošajai stratēģijai. Pastāvīgi analizē savu virzību un atbilstību iestādes mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Pielāgo personīgos darba mērķus darba jomas attīstības mērķiem

Neapmierinoši

Trūkst stratēģiska redzējuma vai nevēlas apzināt jaunus stratēģiskos virzienus.

Pārmaiņu vadīšana

Efektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu un iestādes pārveides procesa mērķtiecīga vadīšana.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Veido vidi, kas veicina un iedrošina pārmaiņas un inovācijas. Izceļ un skaidro iestādē veiksmīgu pārmaiņu vai inovāciju pieredzi. Personiski sniedz skaidru vīziju par pārmaiņu ietekmi.

Ļoti labi

Veido sasaisti starp iestādes/struktūrvienības mērķiem un pārmaiņu procesa mērķiem. Atklāti runā par pārmaiņu procesa plusiem un mīnusiem un kopīgi ar darbiniekiem izstrādā stratēģijas pārmaiņu vadīšanai.

Labi (atbilst prasībām)

Izceļ pārmaiņu procesa ieguvumus un priekšrocības. Skaidro pārmaiņu radītās iespējas un to, kā tās ietekmēs praksi. Identificē efektīvās darbības, kuras nepieciešams saglabāt. Apzinās iemeslus, kas rada pretestību pārmaiņām, un veic pasākumus, lai to mazinātu.

Jāpilnveido

Apzinās un pieņem pārmaiņu nepieciešamību. Skaidro pārmaiņu procesu, sekas un pamatojumu tiem, kurus tās ietekmēs, taču neizrāda personīgo iesaistīšanos un neprot pārliecināt par pārmaiņu procesa ieguvumiem. Ierosina diskusiju par pārmaiņu procesu, bet piedalās tajā ar novērotāja attieksmi.

Neapmierinoši

Noliedz pārmaiņu nepieciešamību vai to, ka gaidāmas pārmaiņas. Izvairās no komunikācijas par pārmaiņām. Nejautā un neuzklausa darbinieku viedokļus un ieteikumus pārmaiņu īstenošanā. Izvēlas direktīvu pieeju pārmaiņu īstenošanā.

Atbildība

Uzņemas atbildību par visiem saviem darba uzdevumiem, pieņemot lēmumus par savu atbildības jomu. Atzīst savas kļūdas un neveiksmes, nevainojot citus.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Aktīvi uzņemas atbildību, lai veiktu savu darbu bez ciešas pārraudzības. Prasmīgi pieņem lēmumus.

Ļoti labi

Uzskata problēmas darbā par savām problēmām un neatstāj tās neatrisinātas. Labprāt uzņemas atbildību un pieņem lēmumus.

Labi (atbilst prasībām)

Uzņemas atbildību un pieņem lēmumus par saviem tiešajiem amata pienākumiem. Atzīst savas kļūdas.

Jāpilnveido

Svārstīgi un negribīgi uzņemas atbildību par rezultātiem. Reizēm gaida rīcību no citiem, kad problēmas rodas, un negribīgi pieņem lēmumus.

Neapmierinoši

Izvairās uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus. Ignorē problēmas un vaino citus par savām kļūdām.

Efektivitāte/ produktivitāte

Efektīvi organizē un plāno savu darbu, nosakot prioritātes un izstrādājot darba grafiku. Pilda darba uzdevumus noteiktajos termiņos vai pirms noteiktajiem termiņiem ar minimālām kļūdām. Pastāvīgi strādā pie procesa un kvalitātes uzlabojumiem.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Izvirza sev izaicinošus mērķus un regulāri tos sasniedz vai bieži vien pārsniedz, pastāvīgi parāda izcilu sniegumu. Nemitīgi ievāc jaunu informāciju un pārplāno savu darbu, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu jaunas prasības. Nemitīgi ievieš procesa un kvalitātes uzlabojumus un pilnveidojumus savā darbā.

Ļoti labi

Izvirza prioritātes, saprotot, kas ir svarīgākais, un plāno savu darbu atbilstoši, regulāri sekojot līdzi tā izpildei. Uzdod sev izaicinošus mērķus un bieži tos sasniedz. Regulāri izdara vairāk nekā prasīts un strādā pie sava darba pilnveidošanas.

Labi (atbilst prasībām)

Plāno darbu un izpilda uzdevumus noteiktos termiņos un atbilstošā kvalitātē. Lietderīgi izmanto darba laiku. Reti manāmas kļūdas darbā.

Jāpilnveido

Ir grūtības plānot un ir nepieciešams citu padoms, kā organizēt savu darbu. Daļēji izpilda plānotos darbus, dažkārt neievērojot termiņus, vai kvalitāte nav pietiekama. Darbā bieži sastopamas neuzmanības kļūdas.

Neapmierinoši

Regulāri neievēro izpildes termiņus un neizmanto darba laiku efektīvi. Plānotie darbi netiek pabeigti, vai tajos pastāvīgi ir daudz kļūdu. Nespēj plānot un veikt uzdevumus pēc to prioritātes.

Savstarpējā saskarsme / komunikācija

Sadarbojas ar citiem un palīdz sasniegt iestādes mērķus. Pret kolēģiem izturas ar cieņu, arī saspringtos apstākļos. Spēj kontrolēt savu garastāvokli, emocijas un noskaņojumu, lai varētu strādāt efektīvi. Izsakās skaidri rakstiski un mutiski. Uzmanīgi klausās un nodrošina, ka citi viņu saprot. Prasme attiecas gan uz sadarbību ar pakļautajiem darbiniekiem (ja tādi ir), gan ar viena līmeņa darbiniekiem un vadītājiem.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Bez izņēmuma izturas pret citiem ar cieņu. Pārvar šķēršļus ar pozitīvu, profesionālu attieksmi. Vienmēr skaidri, savlaicīgi un pašpārliecināti nodod informāciju citiem. Atbalstoši un atsaucīgi pieņem citu uzskatus. Komunicē stratēģiski. Publiski uzstājoties, skaidri un saprotami spēj atbildēt uz neskaidriem jautājumiem ne tikai savas, bet visas iestādes kompetencē esošo jautājumu jomā.

Ļoti labi

Ir devīgs ar savu laiku un idejām. Brīvi sazinās ar dažādām auditorijām, izmantojot dažādus komunikācijas veidus. Klausās uzmanīgi un ar lielu interesi. Parāda noturību spriedzes gadījumos un kad sastop neveiksmes. Spēj saprotami izskaidrot sarežģītus jautājumus. Spēj sniegt argumentētas atbildes savas kompetences jomā. Patstāvīgi sagatavojas un bez pamudinājuma uzstājas publiski.

Labi (atbilst prasībām)

Ir līdzsvarota, darbīga attieksme. Lietišķa pieeja dažādiem darba apstākļiem. Kodolīgi un skaidri izsakās. Atsaucīgi un labprāt uzklausa citus. Prot kontaktēties ar dažādām auditorijām. Rīkojas, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apriti iestādē un ar iesaistītajām personām ārpus tās. Spēj publiski uzstāties, skaidri un saprotami izklāstīt tēmas būtību. Izvairās no emociju izpausmēm, kas var negatīvi ietekmēt darba rezultātus. Uzklausa citus nepārtraucot.

Jāpilnveido

Ne vienmēr spēj skaidri komunicēt ar citiem. Neveicina divvirzienu komunikāciju. Nenoklausās informāciju, kas ir nepieciešama darba veikšanai. Reizēm nekontrolē savas emocijas darbā. Uztver, ka ir jācīnās, lai pārvarētu šķēršļus vai sarežģījumus darbā. Publiski uzstājas ar grūtībām. Atbildes uz jautājumiem sniedz nepārliecinoši vai nesniedz vispār.

Neapmierinoši

Bieži sūdzas vai uzvedas neatbilstoši (kliedzot, raudot). Komunicējot ar cietiem, neapvalda negatīvas emocijas. Citi ir spiesti no darbinieka izvairīties. Ignorē vai necienīgi runā ar kolēģiem, tos īpaši neuzklausot. Bieži nespēj izteikties skaidri un saprotami.

Jaunrade / iniciatīva

Prasme piedāvāt jaunus un radošus risinājumus problēmām un procesiem. Meklēt inovatīvas idejas. Ir atvērts izaicinājumiem mainīt esošo kārtību. Aktīva rīcība, lai noteiktu un risinātu problēmas, meklētu iespējas uzlabot darba rezultātus. Gatavība darīt vairāk, nekā to prasa formālie amata pienākumi.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Bieži un aizrautīgi piedāvā idejas, kā darīt darbu labāk, ātrāk, lētāk un radošāk. Pastāvīgi meklē, iedziļinās un plaši dalās ar vislabāko praksi un svaigām idejām. Paredz un sagatavo risinājumus nākotnes problēmām. Spēj iesaistīt citus papildu pienākumu veikšanā.

Ļoti labi

Atrod vairākas iespējas, kā dalīties ar savām idejām, inovatīvi domā. Attīsta un regulāri ievieš jaunas metodes. Meklē papildu informāciju, lai uzlabotu uzdevumu izpildi un rīcības plānu. Pēc savas iniciatīvas meklē pēc iespējas vairāk papildu informācijas, lai nodrošinātu kvalitatīvāku darba rezultātu. Saskata jaunas iespējas un problēmas, kas var rasties nākotnē. Analizē šķēršļus un meklē risinājumus.

Labi (atbilst prasībām)

Piedāvā idejas, kā uzlabot apkalpošanu un darba izpildi. Labprāt vēlas izmēģināt jaunas idejas un paņēmienus. Strādā patstāvīgi. Gatavs pieņemt lēmumus un uzņemties problēmu risināšanu. Gatavs pielikt papildu pūles, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Analizē iespējas un piedāvā savu rīcību.

Jāpilnveido

Reizēm piedāvā mērenus, neapstrīdamus priekšlikumus. Negribīgi uzklausa un izpilda inovatīvas idejas. Pārsvarā gaida rīkojumus vai instrukcijas, lai izpildītu darba uzdevumus. Pienākumus veic pēdējā brīdī pirms darba izpildes termiņa beigām.

Neapmierinoši

Reti piedāvā jaunas idejas un bieži atrod tām vainu. Nedomā inovatīvi un nevēlas uzņemties risku. Ja rodas problēma, necenšas to risināt, bet gaida citu iejaukšanos vai palīdzību. Nerīkojas, kamēr nesaņem uzdevumu.

Orientācija uz klientu

Gatavība sniegt augstu apkalpošanas līmeni . Gatavība pakārtot savu darbību, lai nodrošinātu klientu vajadzību precīzu izpratni un izpildi. Spēja piedāvāt klienta vēlmēm atbilstošus risinājumus.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Pastāvīgi meklē iespējas, kā sniegt klientiem profesionālu informāciju, izrāda sapratni un ieinteresētību. Tiecas uz pilnību klientu apkalpošanā. Ir patiesi motivēts, vēlas un prot klientus apkalpot. Izvirza klienta intereses par prioritāti. Analizē un izmanto iespējas, lai paaugstinātu klientu apmierinātību. Piedāvā risinājumus un rīkojas, lai pilnveidotu iestādes procedūras, atvieglojot klientam pakalpojuma saņemšanu un nodrošinot tā atbilstību klienta vajadzībām.

Ļoti labi

Izmanto jebkuru iespēju sniegt informāciju un konsultēt klientus. Izzina klientu vajadzības un risina radušās problēmas. Izvirza sev skaidrus un prasīgus standartus klientu apmierināšanā. Rīkojas, lai aktīvi izzinātu un izprastu klienta vajadzības, atbilstoši tām pielāgo savu darbību un resursus. Rīkojas, lai nodrošinātu klientam izdevīgāko risinājumu.

Labi (atbilst prasībām)

Nodrošina labu klientu apkalpošanu, pildot noteiktās prasības, lai apmierinātu klientu vajadzības. Uzņemas atbildību atrisināt problēmas un novērst kļūdas. Izvērtē klientu apmierinātību un vajadzības. Uzņemas atbildību problēmsituācijās ar klientiem. Uzklausa un pozitīvi reaģē uz klienta paustajām vēlmēm un norādījumiem.

Jāpilnveido

Pārsvarā nodrošina apmierinošu klientu apkalpošanu. Ne vienmēr uzrunā klientu, bet nogaida, kad viņš jautās pats. Balstās uz iepriekš pieņemtajiem principiem un sev izdevīgākajiem risinājumiem, kas ne vienmēr atbilst klientu vajadzībām. Neiedziļinās, lai izprastu klientu vajadzības.

Neapmierinoši

Zems klientu apkalpošanas līmenis. Uzskata klientus par traucēkli darbam. Reti domā par klientu, darot savu darbu. Darbā ņem vērā tikai savas intereses. Nedomā par klientu un citu cilvēku vajadzībām vai nevērīgi izturas pret tām. Nenoskaidro un neizprot klientu vēlmes. Izrāda noraidošu attieksmi pret klientu.

Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

Nodrošina sava un citu darba precizitāti un kvalitāti, pārbaudot vai uzraugot datus un darbu un (vai) izveidojot un uzturot darba un informācijas organizēšanas sistēmas.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Ierīko jaunas, detalizētas, kompleksas sistēmas, lai veicinātu kārtību un uzlabotu datu kvalitāti. Konstatē jaunas vajadzības un piedāvā to risinājumu.

Ļoti labi

Uzrauga darba izpildes gaitu, salīdzinot to ar darbu plānu vai grafiku. Uzrauga datus, atklāj vājās vietas vai trūkstošus datus un meklē informāciju, lai saglabātu kārtību; rūpējas par esošo sistēmu un (vai) kārtības uzlabošanu. Attīsta un izmanto sistēmas informācijas organizēšanai un sekošanai tai.

Labi (atbilst prasībām)

Rūpīgi pārbauda informācijas vai sava darba precizitāti. Uzrauga citu darba kvalitāti, pārbauda, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas procedūras. Uztur skaidrus un detalizētus savu un citu darbību reģistrus. Uztur skaidru, detalizētu un citiem nodarbinātajiem atbilstoši vajadzībai pieejamu informāciju par pildāmajiem uzdevumiem.

Jāpilnveido

Rīkojas, lai panāktu skaidrību, – vēlas, lai prasības, uzdevumi un dati būtu maksimāli skaidri un, vēlams, formulēti rakstiski. Reizēm pieļauj neuzmanības kļūdas vai izpilda darbu prasībām neatbilstošā kvalitātē.

Neapmierinoši

Nepievērš uzmanību darba precizitātei un kvalitātei, necenšas to uzlabot.

Spēja pieņemt un īstenot pārmaiņas

Ierosina un atbalsta pārmaiņas. Ar pozitīvu attieksmi pielāgojas jauniem un mainīgiem apstākļiem. Spēj atmest vecus, nederīgus pieņēmumus un uzvedību. Spēj pielāgoties vairākiem pieprasījumiem un mainīgām prioritātēm.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Mobilizējas, lai izmantotu iespējas ieviest nepieciešamās pārmaiņas. Jūtas pārmaiņu iedvesmots un tām pielāgojas ātri, palīdz citiem tās saprast un pieņemt. Brīvi pielāgojas jebkuriem apstākļiem, atbilstoši pārveidojot savu attieksmi un uzvedību.

Ļoti labi

Regulāri pielāgo jaunas idejas, metodes un tehnoloģijas darbam. Pieņem pārmaiņas kā normu un izaicinājumu. Patīk daudzveidība, ir elastīgs un izmēģina neierastas metodes.

Labi (atbilst prasībām)

Pieņem pārmaiņas un pielāgo tās. Reizēm piemēro paņēmienus, kas ir bijuši veiksmīgi iepriekš.

Jāpilnveido

Piesardzīgi uztver pārmaiņas. Jūtas ērti, saglabājot esošo situāciju. Pārsvarā dod priekšroku paņēmieniem, kas ir izmantoti agrāk ar paredzamiem rezultātiem.

Neapmierinoši

Pretojas pārmaiņām. Kritizē citu darbinieku piedāvājumus pārmaiņām un pastāvīgi atrod vainu veiktajās izmaiņās. Nelokāmi lieto ierastus risinājumus problēmām. Strādā kā iepriekš un nevēlas izmēģināt ko jaunu.

Iniciatīva

Aktīva rīcība, lai noteiktu un risinātu problēmas, meklētu iespējas uzlabot darba rezultātus. Gatavība darīt vairāk, nekā to prasa formālie amata pienākumi.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Aktīvi rīkojas, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus. Spēj iesaistīt citus papildu pienākumu veikšanā (brīvprātīgi papildu pienākumi, atbildība). Paredz un sagatavo risinājumus nākotnes problēmām. Spēj saskatīt iespējas vairāk nekā gadu uz priekšu.

Ļoti labi

Saskata jaunas iespējas un problēmas, kas var rasties nākotnē. Analizē iespējamos šķēršļus un meklē risinājumus, lai sagatavotos nākotnes iespējām vai izvairītos no krīzes. Ņem vērā mainīgo situāciju, plānojot un paredzot izmaiņas. Meklē papildu informāciju, lai uzlabotu rīcības plānu. Pēc savas iniciatīvas meklē pēc iespējas vairāk papildu informācijas, lai nodrošinātu kvalitatīvāku darba rezultātu.

Labi (atbilst prasībām)

Strādā patstāvīgi. Gatavs pieņemt lēmumus un uzņemties problēmu risināšanu. Ja darba gaitā rodas sarežģījumi, gatavs pielikt papildu pūles, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Analizē iespējas, ko piedāvā situācija, un plāno savu rīcību saskaņā ar tām. Spēj saskatīt iespējas tuvākajā perspektīvā.

Jāpilnveido

Pārsvarā gaida rīkojumus vai instrukcijas, lai izpildītu darba uzdevumus. Pienākumus veic pēdējā brīdī pirms darba izpildes termiņa beigām. Iniciatīvu izrāda reti.

Neapmierinoši

Izvēlas savus darba pienākumus atbilstoši tam, cik liela piepūle nepieciešama uzdevuma veikšanai. Ja rodas problēma, necenšas to risināt, bet gaida citu iejaukšanos vai palīdzību. nerīkojas, kamēr nesaņem uzdevumu.

Atsaucība

Rīcība, kas vērsta uz palīdzības sniegšanu citiem (klientiem, kolēģiem), spēja izprast citu vajadzības un atsaukties, kad tas ir nepieciešams.

Vērtējums

Rīcībprasmes apraksts

Teicami

Aktīvi rīkojas, lai izzinātu un izprastu klientu un kolēģu vajadzības. Atbilstoši tām pielāgo savu darbību. Izvērtē klientu un kolēģu apmierinātību. Uzņemas atbildību, ja rodas problēmas.

Ļoti labi

Uzklausa kolēģu un klientu vajadzības un rīkojas, lai prasības izpildītu laikus un augstā kvalitātē.

Labi (atbilst prasībām)

Uzklausa un pozitīvi reaģē uz kolēģu un klientu paustajām vajadzībām un norādījumiem. Apzinīgi izpilda kolēģu un klientu lūgumus, ņemot vērā viņu vajadzības un prasības.

Jāpilnveido

Izpilda kolēģu un klientu pieprasījumus. Dažkārt nepieciešami atgādinājumi vai atkārtoti pieprasījumi.

Neapmierinoši

Darbā ņem vērā tikai savas intereses. Nespēj noskaidrot un izprast citu cilvēku vajadzības. Izrāda noraidošu attieksmi pret kolēģiem un klientiem.


8.pielikums

ar Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.501

apstiprinātajai Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku

darba izpildes novērtēšanas sistēmai
Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 509.lēmumu

Darba izpildes vērtējumu vērtību skala

Vērtējums

Vērtējuma vērtība punktos

Gala vērtējuma un kopējā vērtējuma summas robežas

Teicami

5

4,4 - 5

Ļoti labi

4

3,5 – 4,4

Labi (atbilst prasībām)

3

2,5 – 3,5

Jāpilnveido

2

1,5- 2,4

Neapmierinoši

1

< 1,4


Lejupielāde: DOC un PDF