Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 17.februāra 55.lēmumu

2020.gada 24.septembrīNr. 446

protokols Nr. 15, 9. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332
“Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas
sastāva apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” šādu grozījumu:

Izteikt 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.3. Sanita Mieze – komisijas juriskonsulte”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis