Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 448

protokols Nr. 15, 11. punkts

Par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu
reorganizējot izglītības iestādes: “Jūrmalas pilsētas
Lielupes pamatskola” un “Jūrmalas
Alternatīvā skola”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnijā lēmumu Nr.292 “Par izglītības iestādes Sākumskola “Taurenītis” reorganizēšanu” no 2020.gada 1.septembra Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jūrmalas Alternatīvā skola” tiek nodota izglītības iestādes “Sākumskolas “Taurenītis”” izglītības programmas īstenošana un 2020./2021.mācību gadā Jūrmalas Alternatīvajā skolā izglītību 1.- 9.klasē apgūst 241 izglītojamais. Jūrmalas Alternatīvā skola atrodas īrētās telpās adresē: Viestura ielā 6, Jūrmalā, kas pieder Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola".

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā, kas atrodas adresē: Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, 2020./2021.mācību gadā izglītību 1.- 9.klasē apgūst 137 izglītojamie.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumam Nr.75 “Par Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības nodrošināšanu” 2020./2021.mācību gadā tiks uzsākti pārbūves darbi Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēkā adresē: Aizputes ielā 1A, kā rezultātā atjaunotajā skolas ēkā izglītību varēs apgūt līdz 510 izglītojamie.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgi būtu dibināt jaunu izglītības iestādi “Jūrmalas Aspazijas pamatskola”, apvienojot Jūrmalas Alternatīvo skolu un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu, lai nodrošinātu, ka 2021./2022.mācību gadā atjaunotajā skolas ēkā adresē: Aizputes ielā 1A, Jūrmalā izglītību apgūtu apmēram 400 1.- 9.klašu izglītojamie, kas nodrošinātu pārbūvētās ēkas telpu racionālu izmantošanu un ļautu pašvaldībai atteikties no telpu īres adresē Viestura ielā 6, kas pašlaik mēnesī vidēji izmaksā 16645 euro.

Jūrmalas Alternatīvā skola 2020./2021.mācību gadā īsteno šādas izglītības programmas:

1. Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu, kods 21012111 īsteno adresē: Viestura ielā 6, Jūrmalā;

2. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 īsteno adresē: Dzintaru prospektā 27.

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola 2020./2021.mācību gadā īsteno:

1. Pamatizglītības programmu, kods 21011111;

2. Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu, kods 21012111;

3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.

Apvienojot Jūrmalas Alternatīvo skolu un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu, Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas Aspazijas pamatskolā tiks piedāvātas daudzpusīgas pamatizglītības un interešu izglītības programmas, tajā skaitā pašreiz īstenotās izglītības programmas, kas nodrošinās kvalitatīvas izglītības ieguvi katra izglītojamā vajadzībām atbilstošā, modernā un iekļaujošā vidē.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu, 30.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes Apvienotās Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2020.gada 18.septembra atzinumu (protokola Nr.1.2-28/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes “Jūrmalas Alternatīvo skolu” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2912901382, nodokļu maksātāja Nr.90000051665) un “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2912903112, nodokļu maksātāja Nr. 90000051576), nodibinot Jūrmalas pašvaldības padotībā esošu izglītības iestādi “Jūrmalas Aspazijas pamatskola”.

2. Noteikt, ka visu Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas īstenoto izglītības programmu īstenošanas funkcijas, izglītības programmas un pedagogus, kuri nodrošina mācību satura īstenošanu minētajās izglītības programmās, pārņem Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošā Jūrmalas Aspazijas pamatskola.

3. Šī lēmumā 1.punktā minēto reorganizāciju pabeigt līdz 2021.gada 15.jūnijam.

4. Noteikt, ka Jūrmalas Aspazijas pamatskola ir Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas tiesību, lietvedības, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju, cik tālu tas saistīts ar 2.punktā minēto izglītības programmu īstenošanu, un minēto izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram trīs darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā izveidot Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas reorganizēšanas komisiju (turpmāk – komisija) piecu cilvēku sastāvā, iekļaujot šī lēmuma 2.punktā minēto iestāžu vadītājus. Komisijai līdz 2021.gada 15.jūnijam nodrošināt Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas izglītības programmu īstenošanas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošas mantas, saistību, nodošanu Jūrmalas Aspazijas pamatskolai.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājam:

6.1. koordinēt reorganizāciju un organizatorisko pasākumu veikšanu;

6.2. līdz 2020.gada 1.novembrim nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai Jūrmalas Aspazijas pamatskolas dibināšanas, reorganizējot Jūrmalas Alternatīvo skolu un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu un saskaņošanai nepieciešamos dokumentus;

6.3. 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt Izglītības iestāžu reģistru par šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes – Jūrmalas Aspazijas pamatskolas dibināšanu reorganizējot Jūrmalas Alternatīvo skolu un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu;

6.4. līdz 2021.gada 30.janvārim iesniegt Jūrmalas pilsētas domei Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikuma projektu un pēc saskaņošanas virzīt to apstiprināšanai uz 2021.gada februāra Jūrmalas pilsētas domes sēdi.

7. Uzdot Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas direktoriem:

7.1. līdz 2020.gada 31.decembrim organizēt un nodrošināt iestādes darbinieku, izglītojamo un izglītojamo likumisko pārstāvju informēšanu par Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas reorganizācijas norisi un izglītības iegūšanas turpināšanas iespējām;

7.2. uzņemot izglītojamos pamatizglītības programmās 2021./2022.mācību gadam, iesnieguma veidlapā papildus iekļaut norādi, ka vecāki vai likumiskie pārstāvji ir informēti par lēmuma 1.punktā minēto un piekrīt izglītojamo izglītības ieguves turpināšanai Jūrmalas Aspazijas pamatskolā.

8. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi līdz 2020.gada 31.decembrim publicēt informāciju par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas dibināšanu reorganizējot Jūrmalas Alternatīvo skolu un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

9. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minēto iestāžu reorganizāciju saistītie izdevumi sedzami no šo iestāžu finanšu līdzekļiem.

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

11. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma reorganizācijas veikšanai saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF