Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 460

protokols Nr. 15, 27. punkts

Par dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2,
Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu

Izskatot dzīvojamo māju Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, dzīvokļu apsaimniekošanas biedrības “Juglas iela 2”, kas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ierakstīta ar 2018.gada 1.marta lēmumu Nr.6-24/19779/1 “Par biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā” (turpmāk – Biedrība) 2019.gada 18.martā Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/1317 reģistrēto iesniegumu, kuram pievienots grafiskais pielikums ar iezīmētu vēlamo dzīvojamām mājām piesaistāmo zemes platību un robežām, 2019.gada 18.decembrī Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/20063 reģistrēto Biedrības atkārtotu iesniegumu ar lūgumu noteikt dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, kas atrodas uz zemesgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 010 0098 Juglas ielā 2, Jūrmalā, (kadastra numurs 1300 010 1104), funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus un Biedrības 2020.gada 21.jūlijā Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/20S-1203 reģistrēto iesniegumu “Par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu”, Dome konstatē:

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem n ekustamais īpašums ar kadastra numuru 1300 010 1104, Juglas ielā 2, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0098 un platību 3733 m2 (turpmāk – Zemesgabals), uz kura atrodas dzīvojamā māja Juglas ielā 2, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 004 un ar to saistītās palīgceltnes ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 1104 009, 1300 010 1104 010 un ½ domājamā daļa (ziemeļu puse) no palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 008, dzīvojamā māja Juglas ielā 2 k-1, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 003 un ar to saistītās palīgceltnes ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 1104 007, 1300 010 1104 027 un ½ domājamā daļa (dienvidu puse) no palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 008, dzīvojamā māja Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 002 un ar to saistītā palīgceltne ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 005, kā arī asfaltēts laukums ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0098 001.

Zemesgabals izveidots ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.386 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Juglas ielā 2/4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”.

Īpašuma tiesības uz Zemesgabalu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7312 nostiprinātas: Vārds Uzvārds uz 1/3 domājamo daļu, Vārds Uzvārds uz 1/3 domājamo daļu un Vārds Uzvārds uz 1/3 domājamo daļu (turpmāk - Zemes īpašnieki).

Saskaņā ar ierakstiem Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507411 dzīvojamā māja Juglas ielā 2, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 004 ar palīgceltnēm sadalīta trīs dzīvokļa īpašumos (Nr.7, Nr.8, Nr.9) un ietilpst ēku (būvju) īpašuma sastāvā ar kadastra numuru 1300 510 0013, dzīvojamā māja Juglas ielā 2 k-1, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 003 un palīgceltnēm ir sadalīta trīs dzīvokļa īpašumos (Nr.4, Nr.5, Nr.6). Saskaņā ar ierakstu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000504721 dzīvojamā māja Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 002 un palīgceltni sadalīta divos dzīvokļa īpašumos (Nr.2, Nr.3) un ietilpst ēku (būvju) īpašuma sastāvā ar kadastra numuru 1300 510 0012.

Dzīvokļa īpašumi nostiprināti atsevišķos Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos, dzīvokļa īpašumi Nr.3 un Nr.7 atrodas valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā.

Dzīvokļa īpašumus apsaimnieko Biedrība, kura dibināta 2017.gada 10.decembrī ar mērķi nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Jūrmalā, Juglas ielā 2, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju. Domes lietvedības sistēmā 2020.gada 18.augustā ar Nr.1.1-37/20s-13482 reģistrēts Biedrības 2020.gada 17.augusta iesniegums, kurā visi Biedrības dalībnieki apliecinājuši, ka piekrīt Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas piedāvātajam dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platību un robežu priekšlikumam.

Saskaņā ar ierakstu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000582334 īpašuma tiesības uz būvju īpašumu – asfaltēto laukumu ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0098 001 (kadastra numurs 1300 510 0025) nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Lūkins & Lūkins”. Zemesgabala daļa, uz kuras atrodas asfaltētais laukums, netiek iekļauta dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajos zemesgabalos.

Domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar Domes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.88 “Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi”, vadoties no Domes 2016.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.45 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.45), izvērtējot Komisijas rīcībā esošo informāciju, konstatētos faktus un pieejamos dokumentus saistībā ar dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem, 2020.gada 9.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8.2-11/4-L (protokols Nr.8.2-11/3, 1.punkts) “Par dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas uzsākšanu”, kurš nav apstrīdēts likumā noteiktā kārtībā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemesgabals Juglas ielā 2, Jūrmalā, atrodas Jauktā centra apbūves teritorijā (JC 18), kur atbilstoši apbūves parametriem noteiktais maksimālais apbūves blīvums ir 25% (visu ēku kopējā apbūves laukuma attiecība pret zemesgabala platību), minimālā jaunveidojamā zemesgabala platība ir 3000 m². Šie rādītāji atbilst normatīvajiem apbūves parametriem visā zemesgabala teritorijā (18,5%), bet, nosakot funkcionāli nepieciešamās zemesgabala platības katrai ēkai, dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 002 kopā ar palīgēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 005 nav pietiekama platība šo ēku uzturēšanai, bet reālais ēku izvietojums Zemesgabalā nepieļauj iespēju šo platību palielināt.

Piekļūšana pie dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem Juglas ielā 2, Jūrmalā, nodrošināta pa ceļa servitūtu, kas nodibināts ar 2019.gada 24.septembra servitūta līgumu Nr.1.2-16.11/1406, kalpojošais nekustamais īpašums Dubulti 0102, Jūrmala.

Atbilstoši Saistošajiem noteikumiem Nr.45 Komisija ir informējusi Biedrību un Zemesgabala īpašniekus un lūgusi izteikt viedokļus par Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas priekšlikumu. 2020.gada 5.martā domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/20S-3787 reģistrētajā iesniegumā Biedrība ir izteikusi priekšlikumu par funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu precizēšanu saistībā ar palīgceltņu ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 1104 008 un 1300 010 1104 027 reālo izmantošanu un norādījusi to grafiskajā pielikumā. Komisija izvērtējusi situāciju dabā un precizējusi pārskata shēmu no pilsētas digitālā topogrāfiskā plāna funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanai. Zemesgabala īpašnieki nav izteikuši iebildumus par funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platībām un robežām.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 85.panta pirmās daļas 2.punktu, ceturto, piekto un sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu, 79.panta pirmo daļu, Paziņošanas likuma 11.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumiem Nr.522 “Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.45 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas 2020.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.8.2-11/4-L un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, kas saistītas ar zemesgabalu Juglas ielā 2, Jūrmalā, (kadastra numurs 1300 010 1104, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 010 0098, kopējā platība 3733 m²) funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka dzīvojamai mājai Juglas ielā 2, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 010 1104 004) un ar to saistītajām palīgceltnēm (kadastra apzīmējumi 1300 010 1104 009, 1300 010 1104 010, ½ domājamā daļa no 1300 010 1104 008) funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība ir 1130 m².

3. Noteikt, ka dzīvojamai mājai Juglas ielā 2 k-1, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 010 1104 003) un ar to saistītajām palīgceltnēm (kadastra apzīmējumi 1300 010 1104 007, 1300 010 1104 027, ½ domājamā daļa no 1300 010 1104 008) funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība ir 1078 m².

4. Noteikt, ka dzīvojamai mājai Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 010 1104 002) un ar to saistītajai palīgceltnei (kadastra apzīmējums 1300 010 1104 005) funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība ir 765 m².

5. Noteikt, ka zemesgabala Juglas ielā 2, Jūrmalā, daļa 760 m² platībā tiek izmantota asfaltētā laukuma uzturēšanai.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF