Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 29.oktobrīNr. 562

protokols Nr. 19, 42. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58
“Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna
2018.-2020.gadam apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.pantu, Latvijas ilgtspējīgu attīstības stratēģiju “Latvija2030”, Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021. – 2027.gadam, Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju 2019. – 2027.gadam, 11 Eiropas jaunatnes mērķiem, Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010. – 2030.gadam, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 5.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 6.jūlija rīkojuma Nr.1.1-14/20-181 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru politikas plānošanas dokumentu darbības termiņu pagarinājumu un jaunu nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādi” 1.punktu, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2020.gada 8.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-23/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā:

“2.2. līdz katra nākamā gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai ar Izglītības pārvaldi saskaņotu uzraudzības ziņojumu par Plānā noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu, mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un priekšlikumus Plāna aktualizēšanai, un iesniegt uzraudzības ziņojumu izskatīšanai Jaunatnes un sporta jautājumu komitejā”;

1.2. Svītrot 2.3.apakšpunktu.

1.3. Papildināt ar 3.1punktu šādā redakcijā:

“3.1 Noteikt Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim.”

1.4. Izteikt Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam sadaļu “Rīcības plāns” jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

1.5. Izteikt Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam sadaļu “Jaunatnes politikas attīstības rezultatīvie rādītāji” jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam uzraudzības ziņojumu (3.pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF