Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 562.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 15.februārīNr. 58

protokols Nr. 2, 25. punkts

Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna
2018.-2020.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.pantu, Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju “Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 2009. gada 27. aprīļa paziņojumu COM(2009) 200), Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 28.augusta rīkojuma Nr. 1.1-14/276 “Par darba grupas izveidošanu” 2.2. un 2.3. apakšpunktu, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-23/3) un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/2), lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētā darbu ar jaunatni, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plānu 2018. – 2020.gadam (turpmāk – Plāns) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram:

2.1. kā atbildīgajai iestādei par jaunatnes darbu pašvaldībā nodrošināt Plāna īstenošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;

2.2. līdz katra nākamā gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai ar Izglītības pārvaldi saskaņotu uzraudzības ziņojumu par Plānā noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu, mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un priekšlikumus Plāna aktualizēšanai, un iesniegt uzraudzības ziņojumu izskatīšanai Jaunatnes un sporta jautājumu komitejā; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 562.lēmumu

2.3. Svītrots ar domes 2020.gada 29.oktobra 562.lēmumu

3. Attīstības plāns tiek realizēts pašvaldības budžeta finanšu iespēju robežās un var tikt precizēts pie budžeta projekta un izmaiņu tajā izskatīšanas un apstiprināšanas.

3.1 Noteikt Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 562.lēmumu

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei publicēt Jūrmalas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” paziņojumu par Plāna apstiprināšanu.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei, Attīstības pārvaldei un Revīzijas un audita nodaļai.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.aprīļa lēmums Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” un 2016.gada 25.februāra lēmums Nr.43 “Par aktualizētu Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģiju 2013.-2017.gadam”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC Ir grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 562.lēmumu