Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 26.novembrīNr. 640

protokols Nr. 21, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306
“Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas
pilsētas videonovērošanas konceptuālā ziņojuma
uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 12.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.444 “Par Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālo ziņojumu”, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmuma Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” 2.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 5.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 6.jūlija rīkojuma Nr.1.1-14/20-181 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru politikas plānošanas dokumentu darbības termiņu pagarinājumu un jaunu nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādi” 1.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 28.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“1.1 Noteikt Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim.”

1.2. Izteikt Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam 4.sadaļu “Realizējamo projektu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju plāna uzraudzības ziņojumu par laika periodu no 2017. līdz 2019.gadam (2.pielikums).

3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālā ziņojuma uzraudzības ziņojumu (3.pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF