Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 640.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 26.aprīļa 167.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 20.oktobra 484.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 30.jūlijāNr. 306

protokols Nr. 13, 11. punkts

Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes apvienotās ārkārtas Attīstības un vides jautājumu komitejas, Kūrorta un tūrisma jautājumu un Drošības un kārtības jautājumu komitejas 2015.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-31/3) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), kā arī izvērtējot 2014.gada 15.oktobrī noslēgtā pakalpojuma līguma ar SIA „Ernst & Young Baltic” Nr.1.2-16.4.3/1350 (iepirkuma ID-Nr.JPD 2014/93) „Izvērtējuma par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību un rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde” (turpmāk – Rīcības plāns), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plānu 2015.-2020.gadam saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1 Noteikt Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim. Papildināts ar domes 2020.gada 26.novembra 640.lēmumu

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldei Rīcības plāna īstenošanu un ieviešanu, tai skaitā:

2.1. iniciēt un koordinēt Rīcības plāna īstenošanai nepieciešamo projekta vadības un darba grupu izveidi, kā arī to darbu;

2.2. novērtēt un aktualizēt paredzēto IKT projektu ieviešanu (t.sk. ieviešanas izmaksas un termiņus), kā arī projekta rezultātus salīdzinot ar plānotajiem (reizi gadā);

2.3. sagatavot priekšlikumus Rīcības plāna aktualizēšanai, jaunu rīcības virzienu un uzdevumu definēšanai;

2.4. sagatavot pārskatu par Rīcības plāna izpildi (reizi gadā);

2.5. Rīcības plāna aktualizēto redakciju (reizi gadā) apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldi, Revīzijas un audita nodaļu, nodrošināt Rīcības plāna īstenošanas uzraudzību.

4. Uzdot Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei publicēt Jūrmalas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā paziņojumu par Rīcības plāna apstiprināšanu.

5. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību uzdevumiem pēc kompetences uzdot Rīcības plāna ieviešanu un īstenošanu – Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldei, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei, Attīstības pārvaldei, Izglītības pārvaldei, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļai, Labklājības pārvaldei, Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai, Attīstības pārvaldes Vides nodaļai, Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļai, Pašvaldības policijai, Pilsētplānošanas nodaļai, Īpašumu pārvaldei, Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai, Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejai, Pilsētsaimniecības pārvaldes Mežsaimniecības nodaļai, Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai, Centralizētai grāmatvedībai, Personāla nodaļai, Budžeta nodaļai, Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļai (atbilstoši Rīcības plānā noteiktajam).

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC Ar domes 2016.gada 20.oktobra 484.lēmumu grozīta 4.sadaļa „Realizējamo projektu saraksts” Ar domes 2018.gada 26.aprīļa 167.lēmumu grozīta 4.sadaļa „Realizējamo projektu saraksts” Ir grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 640.lēmumu