Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 26.novembrīNr. 668

protokols Nr. 21, 42. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas
pilnveidošanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.martā pieņēma lēmumu Nr.122 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Domē tika iesniegta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "METRUM", reģ. Nr.40003388748 izstrādātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcija, kas ar Domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr.92 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana tika uzsākta 2020.gada 9.martā ar sākotnējo termiņu līdz 22.aprīlim, bet, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ar to saistīto publiskās apspriešanas pārtraukumu, tika pagarināta līdz 2020.gada 20.jūlijam. Vienlaicīgi ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju, publiskā apspriešana notika arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektam.

Pēc publiskās apspriešanas beigām tika nodrošināta saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšana teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un sagatavots ziņojums par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 87.punktam, Domē ir iesniegts Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja priekšlikums pilnveidot redakciju atbilstoši ziņojumam par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu, priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Noteikumu 88.2.apakšpunktu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 19.novembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnveidot Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju atbilstoši priekšlikumiem par izmaiņām redakcijā, ņemot vērā ziņojumu par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu, priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 19.novembra atzinumu.

2. Papildināt ziņojumu par saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, precizējot un papildinot skaidrojumus priekšlikumu noraidījuma gadījumos.

3. Domes Pilsētplānošanas nodaļai ievietot paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu.

5. Uzdot Domes Pilsētplānošanas nodaļai līdz pilnveidotās redakcijas un tai pievienotā ziņojuma par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu iesniegšanai Domē, nosūtīt atbildes priekšlikumu iesniedzējiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF