Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 20.februārīNr. 92

protokols Nr. 3, 76. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.martā pieņēma lēmumu Nr.122 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Domē ir iesniegta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "METRUM", reģ. Nr. 40003388748 izstrādātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcija.

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs ir sagatavojis ziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, kurā ietverts apkopojums par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu, apkopojums par attīstības priekšlikumiem un saņemtajiem personu priekšlikumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 18.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju (turpmāk – Teritorijas plānojuma grozījumi), nosakot publiskās apspriešanas termiņu sešas nedēļas.

2. Noteikt, ka ar Teritorijas plānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā un Domes vestibilā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

3. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt Teritorijas plānojuma grozījumu publisko apspriešanu.

4. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par Teritorijas plānojuma grozījumu publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar Teritorijas plānojuma grozījumu saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam pēc Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas beigām nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu.

9. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Pielikumi paskaidrojuma rakstam:

1.pielikums PDF

2.pielikums PDF

3.pielikums PDF

4.pielikums PDF

5.pielikums PDF

6.pielikums PDF

7.pielikums PDF

8.pielikums PDF

9.pielikums PDF

10.pielikums PDF

11.pielikums PDF

12.pielikums PDF

Grafiskā daļa:

Nr.1 PDF

Nr.2 PDF

Nr.3 PDF

Nr.4 PDF

Nr.5 PDF

Nr.6 PDF

Nr.7 PDF

Nr.8 PDF

Nr.9 PDF

Nr.10 PDF

Nr.11 PDF

Nr.12 PDF

Nr.13 PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Vides pārskats PDF

Ziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu PDF


Lejupielāde: DOC un PDF