Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 26.novembrīNr. 669

protokols Nr. 21, 43. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma
par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda
attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” 3., 4.punktu (turpmāk – Konceptuālais ziņojums), lai izvērtētu Konceptuālajā ziņojumā noteikto darbību izpildi, ņemot vērā Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2020.gada 9.novembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/15), Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2020.gada 10.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-26/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību uzraudzības ziņojumu (pielikums).

2. Uzdot lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF

Pielikuma pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF