Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 755

protokols Nr. 23, 22. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Mārupes ielā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 30.jūnija iesniegumu Nr.19, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/20S-10617, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Mārupes ielā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 1402 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Mārupes ielā 9, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 005 1402 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6680 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3594 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 005 1402, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 005 1402 001 (adrese: Mārupes iela 9, Jūrmala), šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 005 1402 002 (adrese: Mārupes iela 9, Jūrmala).

Sabiedrība 2020.gada 6.martā ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieces iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 4.oktobra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/40 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas zemes vienības 1700 m2 un 1894 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašnieci.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Valsts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 2020.gada 24.martā sniegusi saskaņojumu zemes ierīcības projektam zemes vienībā Mārupes ielā 9, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Domes būvvaldes 2020.gada 2.oktobrī akceptēto būvniecības ieceri ar atzīmi Nr.2261 paskaidrojuma rakstā ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 005 1402 001 mainīts ēkas galvenais lietošanas veids no Triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods: 1122) uz Viena dzīvokļa mājas (kods: 1110).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1).

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu un 35.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 11.punktu, 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1.apakšpunktu, 19.punktu Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1, un 28.2.apakšpunktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 4.1.1.4.apakšpunktu, un 2020.gada 9.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Mārupes ielā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 1402, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Mārupes ielā 9, Jūrmalā, ar kopējo platību 3594 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1700 m2 platībā un piešķirot adresi Mārupes iela 9A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 005 0076, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Mārupes ielā 9, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1894 m2, kadastra apzīmējums 1300 005 0075, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Mārupes ielā 9, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Mārupes ielā 9, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0075 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Mārupes ielā 9, Jūrmalā, īpašniecei nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Mārupes iela 9A, Jūrmala, ar kopējo platību 1700 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Mārupes ielā 9A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Mārupes ielā 9A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0076 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Mārupes ielā 9A, Jūrmalā, īpašniecei nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi šķūnim (kadastra apzīmējums 1300 005 1402 002) no Mārupes iela 9, Jūrmala, uz adresi Mārupes iela 9A, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF