Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 757

protokols Nr. 23, 24. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 31, Jūrmalā,
un adrešu piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Recta Prim”, vienotais reģistrācijas Nr.44103140193 (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 25.novembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2020.gada 26.novembrī ar Nr.1.1-37/20S-19206, par zemes vienību Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 4901 (turpmāk – zemes vienība) sadales apstiprināšanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 4901, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4910 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 10007 m2 platībā un dzīvojamās mājas (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Zemes vienības sadale iekļauta detālplānojuma “Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā apstiprināšanu” sastāvā, apstiprināts saskaņā ar Domes 2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.18 (protokols Nr.1, 25.punkts) (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojums paredz zemes vienību Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, sadalīt četrās daļās. 2019.gada 2.maijā ar zemes vienību īpašnieku ir noslēgts līgums Nr.1.2-16.9/627 par detālplānojuma īstenošanas kārtību.

Nekustamā īpašuma kreditors AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743, 2020.gada 30.novembrī, ar reģistrācijas Nr.SEBLV/20/CR22713, ir sniedzis piekrišanu nekustamā īpašuma sadalei.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 12., 14.punktu un 17.1., 18.1.apakšpunktu, 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 4.1.3.4. un 2451.7 .apakšpunktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešo daļu, Domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.18 “Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā apstiprināšanu ” apstiprināto detālplānojumu un 2020.gada 9.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, ar kopējo platību 10007 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2300 m2 platībā un piešķirot adresi Mirdzas iela 31A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0199, atdalot zemes vienības daļu 2300 m2 platībā un piešķirot adresi Mirdzas iela 31B, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0200, atdalot zemes vienības daļu 2407 m2 platībā un piešķirot adresi Cīruļu iela 15, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0206 saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka zemes vienības Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas ir 3000 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0198, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemes vienības Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Mirdzas iela 31A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2300 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0199, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienībai Mirdzas iela 31A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

8. Zemes vienībai Mirdzas iela 31A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

9. Uzdot zemes vienības Mirdzas iela 31A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Izveidot zemes vienību Mirdzas iela 31B, Jūrmalā, ar kopējo platību 2300 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0200, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

11. Noteikt, ka zemes vienībai Mirdzas iela 31B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

12. Zemes vienībai Mirdzas iela 31B, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

13. Uzdot zemes vienības Mirdzas iela 31B, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

14. Izveidot zemes vienību Cīruļu iela 15, Jūrmalā, ar kopējo platību 2407 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0206, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

15. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu iela 15, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

16. Zemes vienībai Cīruļu iela 15, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

17. Uzdot zemes vienības Cīruļu iela 15, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF