Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 762

protokols Nr. 23, 29. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmuma Nr.696
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3
galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2006.gada 27.jūlija lēmumu Nr.696 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.696) tika noteikts, ka izstrādātais detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 ir galīgā redakcija. Ar Domes 2006.gada 27.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.22) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Dagnijas ielā 3, Jūrmalā, projekta saistošā daļa (turpmāk - detālplānojums).

Saskaņā ar detālplānojumu 2008.gada 21.jūlijā tika izdots Domes būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.14-7/447, atbilstoši tam apstiprināta dzīvojamās mājas-savrupmājas (ģimenes mājas) jaunbūves Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 projekta dokumentācija (akceptēta Domes būvvaldē 2008.gada 19.septembrī ar Nr.620). 2008.gada 19.decembrī izdota būvatļauja Nr.299 dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecībai Dagnijas ielā 3, Jūrmalā.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) 2497.punktu izstrādes stadijā esošos būvprojektus pabeidz saskaņā ar izsniegto un spēkā esošo plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai projektēšanas nosacījumiem.

Domē 2020.gada 30.oktobrī ir reģistrēts nekustamā īpašuma Dagnijas ielā 3, Jūrmalā, īpašnieces iesniegums ar lūgumu atcelt detālplānojumu Dagnijas ielā 3, Jūrmalā, pamatojoties uz to, ka saskaņā ar Apbūves noteikumiem ir labvēlīgāki apbūves nosacījumi un apbūves īstenošanai šobrīd detālplānojuma izstrāde nav nepieciešama.

Lai nekustamā īpašuma īpašniece veiktu būvniecību atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, pēc detālplānojuma atcelšanas nepieciešama jaunas būvniecības dokumentācijas saskaņošana.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 19.novembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2006.gada 27.jūlija lēmumu Nr.696 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus par Domes 2006.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma par šā lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF