Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 777

protokols Nr. 23, 47. punkts

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās
jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu
nomas tiesību izsoles organizēšanu

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.

Lai nodrošinātu pludmales apmeklētājiem un vienlaicīgi videi draudzīgu, kā arī racionālu pludmales apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu aizsardzību un saglabāšanu, visā Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošajā jūras piekrastes joslā, tiek izveidotas pludmales apkalpes infrastruktūras izvietojuma zonas (turpmāk – Pludmales nogabali). Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) izvērtē Pludmales nogabalu izveidošanas pamatojumu un apsaimniekošanas iespējas, un organizē Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli. Pludmales nogabalu izveidošanā un apsaimniekošanā tiek ņemti vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu” noteiktie kritēriji. Atbilstoši šiem kritērijiem jūras piekrastes joslā ir izveidoti Pludmales nogabali.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 5.punktam zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir 28 euro. Savukārt MK noteikumu Nr.350 40.punkts noteic, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). Izsoles sākuma nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku.

Lai lietderīgi izmantotu Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo jūras piekrastes sauszemes daļu, ir paredzēts iznomāt 7 Pludmales nogabalus (kuriem nomas līgums beidzas 2020.gada 31.decembrī), organizējot nomas tiesību izsoli.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu, 40.punktu, Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2020.gada 10.novembra sēdes lēmumu Nr.6 (protokols Nr.8-2-3/25) un 2020.gada 8.decembra sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.8-2-3/29) un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 9.decembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu sarakstu (1.pielikums), par kuriem organizēt rakstiskas nomas tiesību izsoles.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu rakstiskas nomas tiesību izsoles noteikumus (2.pielikums).

3. Uzdot Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību rakstiskas izsoles un pieņemt lēmumu par Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

4. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības Pludmales nogabalu rakstisku nomas tiesību izsoļu organizēšanai un līgumu noslēgšanai.

5. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Pludmales nogabalu nomas līgumus.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.777

(protokols Nr.23, 47.punkts)

Pludmales nogabalu saraksts *

N.p.k.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība m2

Saskaņā ar 12.01.2017. SN Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”

Nosacītā nomas maksa gadā (neieskaitot PVN) EUR -izsoles sākumcena**

Nodrošinājums EUR (50% apmērā no izsoles sākumcenas)

Izsoles solis EUR (10% apmērā no izsoles sākumcenas)

1

11.līnija – 10.līnija

1300 004 0101

632

Neitrālā zona

645,00

323,00

65,00

2.

Drustu iela – Bērzaunes ielas virzienā (līdz Cesvaines ielai)

1300 008 0101

2738

Neitrālā zona

2528,00

1264,00

253,00

3.

Mālpils iela – Rūjienas iela

1300 008 0101

2853

Mierīgā atpūtas zona

2634,00

1317,00

264,00

4.

Rūjienas iela - Mālpils iela

1300 008 0101

3434

Aktīvās atpūtas zona

3170,00

1585,00

317,00

5.

Pilsoņu iela – Teātra iela

1300 009 0101

2934

Aktīvās atpūtas zona

2709,00

1355,00

271,00

6.

Slokas iela – Ceriņu iela

1300 010 0101

2067

Aktīvās atpūtas zona

2010,00

1005,00

201,00

7.

Vārpu iela – Dzimtenes ielas virzienā

1300 016 0113

2371

Aktīvās atpūtas zona

1863,00

932,00

187,00

* Pludmales nogabalu sarakstam pievienoti pludmales nogabala plāni

** Nosacītai nomas maksai papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.777

(protokols Nr.23, 47.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJĀ ESOŠO PLUDMALES NOGABALU NOMAS TIESĪBU RAKSTISKAS IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles (turpmāk – Izsole) noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) rīko Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo zemes vienību - pludmales nogabalu (turpmāk katrs atsevišķi un visi kopā – Pludmales nogabals/Pludmales nogabali) izsoli nomas tiesību noteikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Pludmales nogabali tiek iznomāti ar tiesībām izvietot sezonas objektus atbilstoši saskaņotajam labiekārtojuma projektam.

1.2. Noteikumi attiecas uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmuma Nr.777 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 1.pielikumā apstiprinātajā sarakstā iekļautajiem Pludmales nogabaliem.

1.3. Pludmales nogabala izmantošanas veids – atpūtas iespēju nodrošināšana Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem un sezonas objektu izvietošana atbilstoši Domes 2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

1.4. Izsoles mērķis - Pludmales nogabalu iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu par vienu kalendāro gadu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Papildus nomas maksai Izsoles uzvarētājs kompensē Domei pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 181,50 EUR apmērā un maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, nodevas un citus izdevumus, ja tādi rodas Pludmales nogabala nomas laikā.

1.5. Izsolīts tiek Pludmales nogabala nomas maksas apmērs (lielums) par nomājamā Pludmales nogabala vienu kalendāro gadu. Pie nosacītās nomas maksas papildus tiek maksāts PVN. Par pirmo nomas gadu tiek uzskatīts laika periods no nomas līguma noslēgšanas brīža līdz 2021.gada 31.decembrim. Nomas maksa par pirmo nomas gadu maksājama pilnā apmērā, papildus maksājot PVN.

1.6. Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

1.7. Pludmales nogabala nomas tiesību Izsoles nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena), noteikta saskaņā ar neatkarīgā vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu.

1.8. Pludmales nogabalu nomas tiesības tiek izsolītas līdz 2025.gada 31.decembrim.

1.9. Par pieteikuma Pludmales nogabala nomas tiesību Izsolei, kas sagatavots atbilstoši Noteikumu 1.pielikumam (turpmāk – Izsoles pieteikums), iesniegšanu maksājama reģistrācijas maksa (turpmāk – reģistrācijas maksa) par katru Pludmales nogabalu 50,00 EUR. Reģistrācijas maksu Izsoles pretendentiem neatmaksā. Dome rēķinu par iemaksāto Izsoles reģistrācijas maksu neizraksta.

1.10. Par piedalīšanos Izsolē par katru Pludmales nogabalu ir noteikts Pludmales nogabala Izsoles nodrošinājums 50% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot nodrošinājumu uz augšu līdz veselam euro. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

1.11. Izsoles solis ir noteikts 10% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot Izsoles soli uz augšu līdz veselam skaitlim euro.

1.12. Ar Noteikumiem un Pludmales nogabala nomas līguma projektu Izsoles pretendents var iepazīties Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā (turpmāk – Pašvaldības īpašumu nodaļa) Jomas ielā 1/5, Jūrmalā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā - Izsoles.

1.13. Pašvaldības īpašumu nodaļa sludinājumu par Pludmales nogabalu nomas tiesību Izsoli publicē Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

2. Izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem organizē un rīko Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

2.2. Ja uz Pludmales nogabalu ir pieteicies vismaz viens Izsoles pretendents, tiek rīkota Izsole sludinājumā norādītajā laikā un vietā.

2.1. Domes Centralizētā grāmatvedība pārbauda Izsoles pretendentu veiktos reģistrācijas maksas un nodrošinājuma maksājumus.

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā Izsoles pretendentam, kurš vēlas nomāt Pludmales nogabalu, personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību, jā iesniedz pieteikums slēgtā aploksnē Domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, ievietojot Domes pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816 (vai nosūtot pa pastu, nodrošinot, ka piedāvājums Domē tiek saņemts līdz Noteikumu 1.13.apakšpunktā minētajā sludinājumā norādītajam termiņam un laikam. Izsoles pieteikums jāsagatavo atbilstoši 1.pielikumā iekļautajam paraugam.

3.2. Izsoles pretendentam uz Izsoles pieteikuma iesniegšanas brīdi nedrīkst būt neizpildītas saistības pret Domi:

3.2.1. neizpildīti maksājumi par Domes administrētajiem līgumiem;

3.2.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3.3. Reģistrācijas maksa Izsoles pretendentam jāiemaksā līdz Izsoles pieteikuma iesniegšanai Domes kontā LV20PARX0002484571019, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22 ar norādi „Pludmales nogabala nomas tiesību izsoles reģistrācijas maksa”, norādot konkrētā Pludmales nogabala nosaukumu.

3.4. Nodrošinājums Izsoles pretendentam jāiemaksā līdz Izsoles pieteikuma iesniegšanai Domes kontā LV20PARX0002484571019, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, ar norādi “Nodrošinājums par piedalīšanos Pludmales nogabala nomas tiesību izsolē”, norādot konkrētā Pludmales nogabala nosaukumu.

3.5. Izsoles pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz Izsoli, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.5.1. Domei adresēts Izsoles pieteikums, obligāti norādot saziņai e-pasta adresi un kontakttālruni;

3.5.2. plānotās saimnieciskās darbības apraksts;

3.5.3. nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

3.5.4. Izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.5.5. pilnvarotās personas, ja pretendentu pārstāv pilnvarotā persona, pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot klātienē oriģinālu.

3.6. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:

3.6.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz Izsoli;

3.6.2. nav iesniegti visi Noteikumos minētie dokumenti.

3.7. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.

3.8. Izsoles pieteikuma dokumenti ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmējs – Jūrmalas pilsētas dome, iesniedzējs – pretendents: juridiskai personai – nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds, norāde “Izsolei par Pludmales nogabala nomu”, norādot konkrētā Pludmales nogabala nosaukumu, kā arī norāde “neatvērt pirms pieteikuma atvēršanas sanāksmes”.

3.9. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu. Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domei iesniegtie dokumenti Izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

3.10. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no Izsoles pretendenta puses tiek uzskatītas par atteikumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem.

3.11. Saņemtie Izsoles pieteikumi tiek reģistrēti Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, norādot Izsoles pieteikuma reģistrācijas numuru un saņemšanas datumu.

3.12. Komisijas locekļi, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu piedalās Izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt Izsoles pretendenti, kā arī nedrīkst būt citu Izsoles pretendentu pārstāvji.

3.13. Domes darbinieki un Komisija līdz Izsoles sākumam nedrīkst izpaust Izsoles pretendentu skaitu un jebkādas ziņas par Izsoles pretendentu.

4. Nomas tiesību izsoles norise

4.1. Ja līdz Noteikumu 1.13.apakšpunktā minētajā sludinājumā norādītajam termiņam un laikam nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, pārējos Izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.

4.2.  Ja ir spēkā attiecīgi Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Izsole notiek bez Izsoles pretendentu klātbūtnes.

4.3. Pirms Izsoles pretendenti vai to pilnvarotas personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, tiek reģistrētas Izsolei

4.4. Izsoli saskaņā ar Noteikumiem vada Komisijas priekšsēdētājs vai cits viņa nozīmēts Komisijas loceklis (turpmāk – Izsoles vadītājs).

4.5. Ja Izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona Izsoles telpā nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un/ vai pilnvaru pārstāvēt Izsoles pretendentu (ja vien tā nav iesniegta kopā ar Noteikumu 3.5.apkašpunktā minētajiem dokumentiem), Izsoles komisija pieņem lēmumu par Izsoles pretendenta nepielaišanu dalībai Izsolē.

4.6. Izsoles pretendenti, to pārstāvji un pilnvarotās personas, kas ierodas uz Izsoli pēc Izsoles sludinājumā norādītā laika, Izsoles norises telpā netiek ielaisti.

4.7. Izsoles laikā filmēt un fotografēt vai veikt skaņu ierakstus bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

4.8. Starp Izsoles pretendentiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt Izsoles gaitu un rezultātus.

4.9. Izsoles dienā un stundā rakstiskos piedāvājumus slēgtās aploksnēs novieto Izsoles telpā redzamā vietā uz galda. Izsoles vadītājs pretendentu klātbūtnē atver iesniegšanas secībā slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi Komisijas locekļi. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā Izsolē ir aizliegti.

4.10. Izsoles gaitu protokolē Komisijas protokolists. Protokolā norādot katra Izsoles pretendenta solītās Pludmales nogabala nomas maksas summas. Izsoles protokolā tiek norādīti visi Izsoles pretendenti, norādot katra Izsoles pretendenta augstāko piedāvāto Pludmales nogabala nomas maksu. Izsoles protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.

4.11. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc nomājamo Pludmales nogabalu un platību un paziņo tā Sākumcenu, saskaņā ar Noteikumos noteikto, Izsoles kārtību.

4.12. Ja uz Izsoli iesniegts tikai viens Izsoles pieteikums, Pludmales nogabala nomas tiesības tiks izsolītas vienīgajam reģistrētajam Izsoles pretendentam, ja ir nosolīts viens solis no Sākumcenas.

4.13. Solīšana notiek tikai pa Izsoles noteikumos noteikto soli.

4.14. Izsoles vadītājs Izsoles pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc Izsoles pieteikuma atvēršanas Izsoles vadītājs nosauc Izsoles pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī Izsoles pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un visi Komisijas locekļi parakstās uz Izsoles pieteikuma.

4.15. Pēc visu Izsoles pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes Noteikumu prasībām, Izsoles vadītājs paziņo, ka rakstveida Izsole ir pabeigta un nosauc augstāko nosolīto cenu un Izsoles pretendentu, kas to piedāvājis (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

4.16. Ja pēc visu Izsoles pieteikumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Izsoles pretendenti ir piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu un Izsoles pretendenti piedalās Izsolē, Komisija turpina Izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Izsoles pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, kas pārsniedz jau saņemto nomas maksas piedāvājumu, atbilstoši Izsoles solim, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu.

4.17. Ja pēc visu Izsoles pieteikumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Izsoles pretendenti ir piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, Komisija vienas darba dienas laikā Izsoles pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, nosūta elektroniski e-pastā, kas norādīts piedāvājumā, informāciju un aicinājumu trīs darba dienu laikā no aicinājuma nosūtīšanas rakstiski iesniegt atkārtotu piedāvājumu slēgtā aploksnē, ievērojot Izsoles soli. Ja Izsoles pretendents vēlas turpināt solīt, tas rakstiski sniedz atkārtotu piedāvājumu Izsoles turpināšanai. Piedāvājums tiek iesniegts slēgtā aploksnē ar norādi “Rakstiskai izsolei par Pludmales nogabala (nosaukums) nomu ”, kā arī norāde: “Neatvērt līdz izsolei (pieteikumu atvēršanas sēdei)” un ievietots Domes paredzētajā pastkastītē noteiktajā termiņā (punkts piemērojams, ja ir spēkā attiecīgi Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, un Izsole notiek bez Izsoles pretendentu klātbūtnes) .

4.18. Ja Noteikumu 4.16. vai 4.17.apakšpunktos noteiktajā kārtībā, atkārtoti tiek piedāvāta vienāda augstākā nomas maksa, rakstiskā Izsole turpinās 4.16. vai 4.17.apakšpunktos noteiktā kārtībā līdz brīdim, kad kāds no Izsoles pretendentiem piedāvā augstāko nomas maksu.

4.19. Ja neviens no Izsoles pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar Noteikumu 4.16. vai 4.17.apakšpunktiem, Komisija pieteikumu iesniegšanas secībā piedāvā šiem Izsoles pretendentiem slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai.

4.20. Izsoles vadītājs pasludina Izsoli par slēgtu.

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana

5.1. Komisijas lēmums par Pludmales nogabala nomas tiesību Izsoles rezultātu un Izsoles uzvarētāja apstiprināšanu (turpmāk – Lēmums par rezultātiem) stājas spēkā pēc izsoles protokola parakstīšanas. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi piecu darba dienu laikā.

5.2. Domes Pašvaldības īpašumu nodaļa piecu darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.3. Trīs nedēļu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas un Pludmales nogabala nomas maksas veikšanas, Domes Pašvaldības īpašumu nodaļa piedāvā slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu (2.pielikums) Izsoles uzvarētājam.

5.4. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 6.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā un termiņā neveic pirmā gada nomas maksas samaksu, ir uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs no Pludmales nogabala nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

5.5. Ja Izsoles uzvarētājs atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, Domes Pašvaldības īpašumu nodaļa piedāvā Pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam Izsoles pretendentam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu. Desmit darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas Domes Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.6. Ja Izsoles pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas dienas piekrīt nomāt Pludmales nogabalu par paša nosolīto augstāko cenu un samaksā nosolīto pirmā gada nomas maksu atbilstoši Noteikumu 6.2.apakšpunktā noteiktajam, Domes Pašvaldības īpašumu nodaļa sagatavo Pludmales nogabala nomas līgumu septiņu darba dienu laikā. Pēc Pludmales nogabala nomas līguma parakstīšanas publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.7. Ja Izsoles pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atsakās nomāt Pludmales nogabalu, nākamajiem Izsoles pretendentam netiek piedāvāts slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, un Izsoli atzīst par nenotikušu.

5.8. Komisija ir tiesīga pārbaudīt Izsoles pretendentu sniegtās ziņas. Izsoles pretendents netiek atzīts par Izsoles uzvarētāju, ja tiek atklāts, ka Izsoles pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas.

5.9. Komisija pludmales nogabalu neiznomā Izsoles pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas Dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka Izsoles pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts cits ar Domi noslēgts līgums par īpašuma lietošanu Izsoles pretendenta rīcības dēļ.

5.10. Komisijai, izvērtējot lietderības apsvērumus, ir tiesības Pludmales nogabalu neiznomāt Izsoles pretendentam, kurš nav uzskatāms par labticīgu, ja Izsoles pretendents pēdējā gada laikā no Izsoles pieteikuma iesniegšanas dienas nav labticīgi pildījis ar Domes administrētajiem līgumiem par īpašuma lietošanu noteiktos nomnieka pienākumus – tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina periodu, vai Komisijai zināmi Pludmales nogabala uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai Izsoles pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret Domi.

5.11. Sūdzības par Komisijas darbību Izsoles pretendenti var iesniegt Domei rakstveidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Izsoles.

6. Maksājumu veikšana

6.1. Maksāšanas līdzeklis par pludmales nogabala nomu ir euro (100% apmērā).

6.2. Izsoles uzvarētājam Pludmales nogabala nomas maksa par pirmo nomas gadu - laika periodu no Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanas brīža līdz 2021.gada 31.decembrim, papildus maksājot PVN, samaksājama līdz Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no Lēmuma par Izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas dienas (Izsoles pretendentam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas). Noteikumu 3.4.apakšpunktā samaksātais Izsoles nodrošinājums tiek atskaitīts no pirmā izrakstītā nomas maksas un PVN rēķina.

6.3. Par kārtējo kalendāro gadu (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) nomas maksa, papildus maksājot PVN tiek veikta ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim.

6.4. Izsoles uzvarētājs kompensē Domei pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 181,50 EUR apmērā par Pludmales nogabala tirgus nomas maksas noteikšanu. Maksājums tiek veikts vienu reizi, divu nedēļu laikā no Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanas brīža, pamatojoties uz Domes izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu Domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV20PARX0002484571019, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22.

6.5. Izsoles pretendentam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, nodrošinājumu atmaksā septiņu darba dienu laikā pēc attiecīgā Pludamles nogabala nomas līguma noslēgšanas ar Izsoles uzvarētāju, uz Izsoles pieteikumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu. Pārējiem Izsoles pretendentiem, nodrošinājumu atmaksā septiņu darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas, uz Izsoles pieteikumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

6.6. Nodrošinājumu par piedalīšanos Izsolē Izsoles uzvarētājam vai Izsoles pretendentam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu kļūstot par Izsoles uzvarētāju neatmaksā, ja Izsoles uzvarētājs vai Izsoles pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu kļūstot par Izsoles uzvarētāju, neparaksta Pludmales nogabala nomas līgumu vai ir atteicies no to noslēgšanas.

6.7. Nodrošinājumu neatmaksā Noteikumu 5.5., 5.7. un 6.6.apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

7. Nenotikusi, spēkā neesoša un atkārtota izsole

7.1. Komisija Izsoli atzīst par nenotikušu:

7.1.1. ja Izsolei nav pieteicies un/vai reģistrējies neviens Izsoles pretendents;

7.1.2. ja Izsoles uzvarētājs atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu.

7.2. Komisija Izsoli atzīst par spēkā neesošu:

7.2.1. ja tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda Izsoles pretendenta piedalīšanās Izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

7.2.2. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Izsoles pretendentu no piedalīšanās Izsolē vai iepriekš sarunāta rīcība starp Izsoles pretendentiem Izsoles procesā;

7.2.3. ja Pludmales nogabala nomas tiesības nosolījusi persona, kurai nav tiesību piedalīties Izsolē;

7.2.4. ja Izsole notikusi vietā un laikā, kas neatbilst publikācijā norādītajai vietai un laikam.

7.3. Pretenzijas, ka ir bijusi noruna atturēt Izsoles pretendentu no piedalīšanās Izsolē, var pieteikt Izsoles pretendenti, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā Domei ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Izsoles.

7.4. Ja Komisija Izsoli atzinusi par nenotikušu vai spēkā neesošu, kā arī, ja Pludmales nogabala nomas tiesības ir nosolītas, bet nav noslēgts Pludmales nogabala, var tikt rīkota atkārtota Izsole.

7.5. Ja atkārtota Izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi noruna atturēt Izsoles pretendentu no piedalīšanās Izsolē, atkārtotajā izsolē nevar piedalīties tie Izsoles pretendenti, starp kuriem šī noruna pastāvējusi. Šie Izsoles pretendenti solidāri sedz atkārtotās Izsoles organizācijas izdevumus un Domes, kā arī citu Izsoles pretendentu zaudējumus.

8. Komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.1.1. izvērtēt Izsoles pretendentu pieteikumu atbilstību Noteikumiem;

8.1.2. organizēt Izsoli;

8.1.3. atbildēt uz Izsoles pretendentu jautājumiem.

8.2. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par:

8.2.1. Izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai izsoļu izbeigšanu;

8.2.2. Izsoles pārtraukšanu;

8.2.3. atkārtotas Izsoles rīkošanu.

9. Pielikumi

9.1. 1.pielikums - Pieteikuma veidlapas paraugs.

9.2. 2.pielikums – Pludmales nogabala līguma projekts.


1.pielikums Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo

pludmales nogabalu nomas tiesību rakstiskas izsoles noteikumiem

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI pieteikums PAR DALĪBU

PLUDMALES NOGABALA NOMAS TIESĪBU RAKSTISKĀ IZSOLĒ

(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)

(personas kods, vienotais reģistrācijas nr.)

(iesniedzēja tālrunis un e-pasta adrese)

Ziņas par iesniedzēju

Deklarētā adrese/juridiskā adrese__________________________________________________

Pasta adrese __________________________________________________________________

Bankas rekvizīti, norēķina konta numurs ___________________________________________ ____________________________________________________________________________

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt nomas tiesību pretendentu

vai pilnvarotā persona __________________________________________________________

piesaka dalību Pludmales nogabala

_____________________________________________________________________________

(nosaukums, kadastra apzīmējums, platība)

nomas tiesību r akstiskā izsolē, kas notiks 2021.gada _________._____________________

Pludmales nogabala iznomāšanas mērķis____________________________________________

Par izsolītā pludmales nogabala nomu piedāvāju šādu gada nomas maksu (ievērojot izsoles soli(-us)):

________________________ (_____________________________________) EUR bez PVN

Pielikumi:

Ar šo piekrītu, ka Jūrmalas pilsētas dome kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm.

Ar šo apliecinu, ka man ir skaidras un saprotamas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktās prasības pieteikuma sagatavošanai, pludmales nogabala nomas līguma priekšmets, pludmales nogabala nomas līguma noteikumi un Jūrmalas pilsētas domes izvirzītās prasības nomnieka darbībai, kā arī piekrītu pildīt izsoles noteikumiem pievienotajā Pludmales nogabala nomas līguma projektā noteiktās saistības un pienākumus.

Esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi administrēt izsoles procesu. Personas datu pārzinis Jūrmalas pilsētas dome. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 67093849, personasdati@jurmala.lv. Vairāk informācijas jurmala.lv

datums

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts)


2.pielikums

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales

nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem

PLUDMALES NOGABALA NOMAS LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā, 2021.gada ____._____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada _______ lēmumu Nr.____ „ Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu ”, no vienas puses, un

________________, reģistrācijas numurs ___________ (turpmāk – NOMNIEKS) , tās _______________ ______________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar _______________, no otras puses, abi kopā saukti – PUSES, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2021.gada _______________ lēmumu Nr.__ (protokols Nr._______) (2.pielikums), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 ______________, daļu - pludmales nogabalu _____________, Jūrmalā ______ m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala plānu.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz LĪGUMA noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt LĪGUMU un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz LĪGUMA noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. OBJEKTA lietošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšana / sezonas (pavasara/vasaras un rudens/ziemas) objekta (kafejnīcas) izvietošana atbilstoši Prasībām nomniekam attiecībā uz sezonas objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā (3.pielikums).

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums nodot ar nodošanas – pieņemšanas aktu NOMNIEKAM OBJEKTU ar LĪGUMA spēkā stāšanās dienu;

2.1.2. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību OBJEKTĀ, ja tā atbilst LĪGUMA noteikumiem;

2.1.3. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums neiznomāt visu vai jebkādu OBJEKTA daļu citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt OBJEKTU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par OBJEKTA aprīkošanu un ekspluatāciju atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ar rakstveida paziņojumu pieaicinot NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par OBJEKTA stāvokli;

2.1.7. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt pārbaudi par NOMNIEKA līgumsaistību izpildi saskaņā ar LĪGUMA 4.pielikumā minētajām prasībām;

2.1.8. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības organizēt publiskus pasākumus, tai skaitā, izmantojot OBJEKTA platību, izvietojot labiekārtošanas objektus (pārģērbšanās kabīnes). IZNOMĀTĀJS pirms publiska pasākuma organizēšanas informē NOMNIEKU;

2.1.9. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos OBJEKTA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus;

2.1.10. ja NOMNIEKS pēc LĪGUMA izbeigšanās 2 (divu) nedēļu laikā OBJEKTU nenodod IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu (4.pielikums), IZNOMĀTAJS ir tiesīgs vienpusēji pārņemt OBJEKTU.

2.2. NOMNIEKS apņemas:

2.2.1. pieņemt OBJEKTU saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu;

2.2.2. ievērot OBJEKTA lietošanas tiesību aprobežojumus;

2.2.3. nodrošināt OBJEKTA lietošanu atbilstoši LĪGUMĀ noteiktajam mērķim;

2.2.4. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

2.2.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.6. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.7. veikt sezonas objekta izvietošanu OBJEKTĀ tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu, ievērojot “Prasības nomniekam attiecībā uz sezonas objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā” (3.pielikums) un spēkā esošos būvnormatīvus, kā arī nodrošināt sezonas objekta darbību visā saskaņošanas periodā;

2.2.8. ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos, noteiktās prasības par pludmales izmantošanu un apsaimniekošanu un informēt apmeklētājus par pludmales izmantošanas noteikumiem. Par to neievērošanu nekavējoties informēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju;

2.2.9. aktīvi iesaistīties Eiropas Savienības Zilā karoga kustības popularizēšanā savu apmeklētāju un viesu vidū, kā arī informācijas izplatīšanā par vides aizsardzības pasākumiem un akcijām pilsētā;

2.2.10. pirms tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas saņemt attiecīgās atļaujas Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

2.2.11. ja OBJEKTĀ tiek veikta tirdzniecība ar pārtikas precēm, nodrošināt nepieciešamos priekšnosacījumus higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē;

2.2.12. neveikt tirdzniecību ar pārtikas precēm un dzērieniem stikla tarā;

2.2.13. pirms publiska pasākuma rīkošanas saņemt Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu noteiktajā kārtībā atļauju publiska pasākuma rīkošanai;

2.2.14. organizējot publiskus pasākumus gan pludmalē, gan uz ūdens, atbildēt par drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu;

2.2.15. nodrošināt nepārtrauktu tīrību un sakoptību OBJEKTĀ un tam piegulošā teritorijā (saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala plānu) savācot jebkura veida sadzīves atkritumus (pudeles, papīrus, PET u.c.);

2.2.16. ievietot savāktos atkritumus tikai atkritumu konteinerā, par kuru starp NOMNIEKU un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Jūrmalas pilsētā ir noslēgts līgums par atkritumu izvešanu;

2.2.17. ievērot aizliegumu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas darbībā radušos atkritumus izmest pludmalē izvietotajos Jūrmalas pilsētas pašvaldības konteineros;

2.2.18. noslēgt šādus līgumus un līgumu kopijas iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

2.2.18.1. ar atkritumu apsaimniekotāju Jūrmalas pilsētā, paredzot atkritumu izvešanu:

- pavasara/vasaras sezonā katru dienu;

- rudens/ziemas sezonā pēc nepieciešamības visā LĪGUMA darbības laikā;

2.2.18.2.ar stacionāro tualešu apsaimniekotāju vai pārvietojamo tualešu apsaimniekotāju par to izmantošanu un apkopi, paredzot, ka pārvietojamo tualešu ikdienas apkopšana jāveic sezonas laikā (no 15.aprīļa līdz 31.oktobrim) no 24.00 naktī līdz 08.00 no rīta (ārkārtas gadījumā apkopšanu paredzot citā diennakts laikā).

2.2.19. izvietojot pārvietojamās tualetes, nodrošināt to apkalpošanu, tīrību un brīvu pieejamību pludmales apmeklētājiem sezonas laikā;

2.2.20. sezonas objektu (tai skaitā koka terasi) demontēt un atbrīvot OBJEKTU 2 (divu) nedēļu laikā pēc pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas beigām;

2.2.21. bez kavēšanās atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvjiem veikt iznomātā OBJEKTA pārbaudi un nodrošināt NOMNIEKA pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.22. jebkura LĪGUMA darbības izbeigšanās gadījumā 2 (divu) nedēļu laikā nodot OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas - pieņemšanas aktu;

2.2.23. NOMNIEKAM ir tiesība iznomāt OBJEKTU vai tā daļu trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) OBJEKTU vai tā daļas bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU. NOMNIEKS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu rīcību un to radītajiem materiālajiem zaudējumiem - sankcijas par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu un LĪGUMA saistību pārkāpumiem tiek vērstas pret NOMNIEKU.

2.2.24. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus NOMNIEKS izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei. NOMNIEKS apņemas informēt IZNOMĀTĀJU par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez IZNOMĀTĀJA informēšanas, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. PUSES vienojas par OBJEKTA kalendāra gada nomas maksu _________ EUR (_________ euro un __ centi) apmērā, kas ir vienāda ar izsoles nosolīto cenu. NOMNIEKS papildus OBJEKTA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.2. OBJEKTA nomas maksu par pirmo nomas gadu un PVN NOMNIEKS ir samaksājis līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.3. NOMNIEKS kompensē IZNOMĀTĀJAM pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 181,50 EUR (viens simts astoņdesmit viens euro un 50 centi) apmērā par OBJEKTA tirgus nomas maksas novērtēšanu. Maksājums tiek veikts vienu reizi 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV20PARX0002484571019.

3.4. LĪGUMĀ noteikto OBJEKTA kalendārā gada nomas maksu un PVN (turpmāk kopā – nomas maksājumi) NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV04PARX0002484571016.

3.5. IZNOMĀTĀJS rēķinu sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. IZNOMĀTĀJA sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu NOMNIEKAM, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. IZNOMĀTĀJS rēķinu elektroniski nosūta NOMNIEKAM uz e-pasta adresi________.

3.6. Maksājumu dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu, par ko maksājums tiek veikts.

3.7. Nomas maksājumi par kārtējo kalendāro gadu tiek veikti ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim.

3.8. Ja kalendāra gada nomas maksājumi pārsniedz 10000,00 EUR (desmit tūkstošus euro un 00 centi), tad NOMNIEKAM ir tiesības lūgt tos sadalīt divās daļās, pirmo daļu no kalendāra gada nomas maksājumiem samaksājot līdz iepriekšējā gada 31.decembrim, otrās daļas samaksas termiņu pagarināt līdz attiecīgā gada 1.jūnijam. Iesniegums par nomas maksājumu sadali 2 (divos) maksājumos iesniedzams katru kalendāro gadu ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 1.decembrim; iesniegumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek izskatīti un nomas maksājumu sadalīšana netiek veikta.

3.9. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt nomas maksājumus. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksājumu nemaksāšanai vai to kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.10. Ja LĪGUMĀ noteiktie nomas maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

3.11. LĪGUMA darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt OBJEKTA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas LĪGUMĀ, ja:

3.11.1. ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti uz OBJEKTU attiecināmi nodokļi un nodevas vai mainīts ar nodokli apliekamais objekts;

3.11.2. ja normatīvie akti paredz citu OBJEKTA nomas maksas aprēķināšanas kārtību un izsoles ceļā noteiktā OBJEKTA nomas maksa ir zemāka par jauno nomas maksu;

3.12. Līguma 3.11.1 un 3.11.2.apakšpunktā minētajos gadījumos nomas maksas vai citu saistīto maksājumu apmērs tiek mainīts ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos.

4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS

4.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc PUŠU abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.

4.2. IZNOMĀTĀJS nodod NOMNIEKAM nomā OBEJKTU uz laiku no LĪGUMA spēkā stāšanās brīža līdz 2025.gada 31.decembrim.

4.3. Ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta vai likvidēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi saistoši PUŠU tiesību un saistību pārņēmējam.

5. LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

5.1. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA noteikumiem. Jebkuri grozījumi LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un tos parakstīs abas PUSES.

5.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt LĪGUMU ar nākamo dienu pēc LĪGUMA 3.7. vai 3.8.apakšpunktā noteiktā datuma, ja NOMNIEKS nav samaksājis kārtējo nomas maksu, par to rakstiski informējot NOMNIEKU ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā.

5.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt LĪGUMU, rakstiski informējot NOMNIEKU vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKAM zaudējumus un uz priekšu samaksātos nomas maksājumus, ja:

5.3.1. NOMNIEKS nav demontējis īslaicīgās lietošanas objektu (tai skaitā koka terasi vai grīdu) un atbrīvojis OBJEKTU LĪGUMĀ noteiktajā termiņā;

5.3.2. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA nosacījumus;

5.3.3. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpt LĪGUMA nosacījumus;

5.3.4. NOMNIEKS bojā vai posta OBJEKTU vai arī izmanto OBJEKTU mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

5.3.5. LĪGUMA neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē.

5.4. Ja IZNOMĀTĀJS vienpusēji atkāpjas un izbeidz LĪGUMU saskaņā ar 5.3.apakšpunktu, NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 3 (trīs) mēnešu nomas maksājumu summas apmērā divu nedēļu laikā, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

5.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 3 (trīs) mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līgumu, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, pieprasīt demontēt sezonas objektu un atbrīvot OBJEKTU, ja OBJEKTS IZNOMĀTĀJAM nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. Sezonas objekts tiek demontētas un OBJEKTS atbrīvots par NOMNIEKA līdzekļiem

5.6. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus radušos tiešos un netiešos zaudējumus, kas tam radušies, ja LĪGUMS tiek izbeigts NOMNIEKA vainas dēļ.

5.7. NOMNIEKAM ir tiesības, rakstiski informējot IZNOMĀTĀJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums maksāt nomas maksu līdz līguma izbeigšanai. Nomas maksa tiek aprēķināta kalendārā gada nomas maksu dalot ar 365 dienām un reizinot ar dienu skaitu līdz līguma izbeigšanai.

5.8. Jebkāds neizvāktais īpašums pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

5.9. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

6. ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi PUSES ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA noteikumiem.

6.2.  Par katru līguma noteikuma pārkāpšanas gadījumu IZNOMĀTĀJAM ir tiesības piemērot NOMNIEKAM līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā.

6.3. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot NOMNIEKAM maksu par faktisko OBJEKTA lietošanu divkāršā apmērā no LĪGUMĀ noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt NOMNIEKAM segt visa veida izdevumus, kādi IZNOMĀTĀJAM radīsies sakarā šādu NOMNIEKA saistību neizpildi:

6.3.1. ja NOMNIEKS neveic sezonas objekta (tai skaitā koka terases) demontāžu un OBJEKTA atbrīvošanu 2 (divu) nedēļu laikā pēc pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas beigām;

6.3.2. ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē OBJEKTA nodošanu IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā.

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no LĪGUMA saistību pienācīgas izpildes.

6.5. PUŠU strīdi tiek izskatīti, tiem savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās, ko apliecina kompetenta institūcija, un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu. Minēto apstākļu iestāšanās jāpierāda tai PUSEI, kura uz tiem atsaucas.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. NOMNIEKS, parakstot LĪGUMU, apliecina, ka ir informēts par šādiem nosacījumiem:

7.1.1. iebraukt pludmalē un kāpu zonā ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem bez Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsniegtas atļaujas ir aizliegts;

7.1.2. NOMNIEKAM pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas objekta (tai skaitā koka terases) un aprīkojuma montāžai un demontāžai atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē saskaņotam projektam un darbu organizācijas projektam var tikt izsniegtas ne vairāk kā 3 (trīs) iebraukšanas atļaujas bez laika ierobežojuma pirms un pēc pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas, bet ne ilgāk kā 2 (divas) nedēļas pirms un pēc pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas;

7.1.3. sezonas laikā ir tiesības saņemt 1 (vienu) atļauju iebraukšanai pludmalē ar atļauto iebraukšanas laiku no plkst. 00.00-08.00;

7.1.4. lai NOMNIEKS saņemtu atļauju iebraukšanai pludmalē, viņam jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā rakstisks iesniegums.

7.2. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo LĪGUMA noteikumu spēkā esamību.

7.3. Ja kāda no PUSĒM maina LĪGUMĀ minētos rekvizītus, tai 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

7.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz LĪGUMĀ norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7.6. Ja IZNOMĀTĀJS tiek reorganizēts vai likvidēts vai NOMNIEKAM ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību pārņēmējam.

7.7. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā uz _ (_______) lapām un pielikumiem uz ___ (_________) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens – NOMNIEKAM, otrs - IZNOMĀTĀJAM. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7.8. LĪGUMAM kā neatņemama tā sastāvdaļa pievienoti:

7.8.1. 1.pielikums - Pludmales nogabala plāns uz 1 (vienas) lapas;

7.8.2. 2.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas __.__________ lēmuma Nr.__ noraksts uz _ (_______) lapām;

7.8.3. 3.pielikums – „Prasības nomniekam attiecībā uz objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā” uz 2 (divām) lapām;

7.8.4. 4.pielikums – Pludmales nogabala “Nodošanas – pieņemšanas akts” uz 1 (vienas) lapas.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr. 90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_______________________

E.Stobovs

NOMNIEKS

________________________


3.pielikums

2021.gada _____________

Pludmales nogabala nomas līgumam

Nr._______________

Prasības nomniekam attiecībā uz

sezonas objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā

1. Sezonas objekta novietojums un piesaiste pludmales teritorijai

1.1. Pavasara/vasaras (no 15.aprīļa līdz 31.oktobrim) un rudens/ziemas (no 1.novembra līdz 14.aprīlim) sezonas objekta izvietošanai iznomātajā pludmales nogabalā jāizstrādā un jāsaskaņo ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu projekti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos par vispārīgajiem būvnoteikumiem noteiktajā kārtībā.

1.2. Pavasara/vasaras un/vai rudens/ziemas sezonas objekta izvietošana jāplāno, ņemot vērā situāciju konkrētajā pludmales nogabalā, pēc iespējas mazāk skarot biotopu vai jebkuru citu dabiskas izcelsmes veidojumu.

1.3. Sezonas objekts atbilstoši saskaņotajam pavasara/vasaras un/vai rudens/ziemas sezonas projektam pludmalē jāizvieto, ievērojot lineāru pieeju attiecībā pret blakus objektiem, lai nodrošinātu lineāras uztveres efektu visas pludmales kopskatā.

1.4. Jebkurus objektus, kas saistīti ar sezonas objektu (tai skaitā reklāmas slietņus, sauļošanās krēslus, saulessargus u.c.) jānovieto pludmales teritorijā: ne tuvāk kā 25 m no noejām uz pludmali un ne mazāk kā 7 m attālumā no pamatkrasta kāpu līnijas (piekrastes kāpu līnijas); ne mazāk kā 5 m attālumā no pludmalē esošās kāpu veģetācijas (pludmales zonā no priekškāpu un embrionālo kāpu fragmentiem); ne mazāk kā 30 m no ūdenslīnijas.

1.5. Kategoriski aizliegts nožogot pludmales nogabalu un/vai sezonas objektam pieguļošo teritoriju ar jebkāda veida nožogojumu, kas traucē pludmales viesu brīvu pārvietošanos pa pludmali.

1.6. Aizliegts mainīt pludmales reljefu.

1.7. Labiekārtojuma elementu un sezonas objektu apjomu un izvietojumu nosaka atbilstoši ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu noteikumiem” apstiprinātajiem apbūves noteikumiem, ņemot vērā teritorijā atrodošos embrionālo un priekškāpu fragmentus.

2. Sezonas objekta nodrošinājums

2.1. Iznomātajā pludmales nogabalā jānodrošina nepieciešamie priekšnosacījumi higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē, noslēdzot līgumu par stacionāru tualešu izmantošanu vai uzstādot vismaz vienu pārvietojamo tualeti un atkritumu tvertni ar tilpumu ne mazāk kā 660 litri atbilstoši iznomātā pludmales nogabala lielumam un apmeklētāju skaitam.

2.2. Jāparedz atkritumu savākšana (nav pieļaujama atkritumu ilgstoša uzglabāšana iznomājamajā pludmales teritorijā), jāizvieto atkritumu konteineri un urnas.

2.3. Jāparedz vakara un nakts izgaismojums.

2.4. Jāparedz elektrības pieslēgums, ievērojot atbilstošas drošības prasības.

3. Sezonas objekta vizuālā noformējuma ierobežojumi

3.1. Kā sezonas objektu aizliegts izmantot piekabes, treilerus, jūras konteinerus, celtniecības konteinerus u.c.

3.2. Aizliegta ar konkrētajā sezonas objektā atļauto komercdarbību nesaistītas reklāmas izvietošana.

4. Sezonas objekta montāža/demontāža

4.1. Pēc sezonas objekta uzstādīšanas vienas nedēļas laikā izsaukt Jūrmalas pilsētas domes peldvietu apsaimniekošanas komisiju, kura izvērtē uzstādītā sezonas objekta atbilstību saskaņotajam projektam un sniedz par to atzinumu.

4.2. Sezonas objekts demontējams divu nedēļu laikā pēc pavasara/vasaras sezonas beigām (līdz 31.oktobrim) un rudens/ziemas sezonas beigām (līdz 14.aprīlim).

4.3. Pēc demontāžas divu nedēļu laikā rakstiski informēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju un Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, kas apseko un izvērtē demontētā sezonas objekta atrašanās vietas vides sakārtošanu pēc sezonas un veiktās saimnieciskās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5. Citas prasības

5.1. Aizliegts ar žogiem un peldlīdzekļiem (laivām, katamarāniem, ūdens motocikliem, u.c.) norobežot pieeju jūrai, kā arī traucēt tur kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos.

5.2. Plānojot sezonas objekta izvietojumu iznomātajā pludmales nogabalā, attiecībā pret kopējo nomas teritoriju sezonas objekta izvietojums jāplāno tā, lai tas nepārblīvētu pludmali.

5.3. Reklāmas objektu izvietošana pludmales nogabalā saskaņojama Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” noteiktajā kārtībā.

5.4. Publisku pasākumu organizēšana pludmales nogabalā saskaņojama Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma noteiktajā kārtībā.

5.5. Zilā Karoga peldvietu objektos radušos atkritumus šķirot un nodot pārstrādei.


4.pielikums

2021.gada _______________

Pludmales nogabala nomas līgumam

Nr.________________________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2021.gada ___ _______

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2021.gada _______________ lēmumu Nr.__ (protokols Nr._______) un savstarpēji 2021.gada ______________ noslēgto Pludmales nogabala nomas līgumu Nr._______________,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada _______ lēmumu Nr.___ „ Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu”, nodod lietošanā un

________________, reģistrācijas Nr. ___________, tās _______________ ______________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar _______________, pieņem lietošanā:

zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 ______________ daļu - pludmales nogabalu  _____________, Jūrmalā, __________ m2 platībā.

NODOD

_________________________

E.Stobovs

PIEŅEM

_________________________

______________


Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF