Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 6

protokols Nr. 23, 34. punkts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu
īres līgumu pagarināšanas, īres maksas administrēšanas un
debitoru parādu piedziņas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. atjauno sociālo dzīvokļu īres līgumus, pagarina dzīvokļu īres līgumus un samaksā pārvaldniekam rēķinus par dzīvokļu un sociālo dzīvokļu pārvaldnieka aprēķinātajiem izdevumiem un maksājumiem, kas saistīti ar to lietošanu (turpmāk – apsaimniekošanas rēķini);

1.2. administrē Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā esošajiem dzīvokļiem ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) lēmumu noteikto īres maksas peļņas daļu un dzīvojamās mājas/dzīvokļa īpašuma nolietojuma aprēķinu;

1.3. veic apsaimniekošanas rēķinu samaksu un debitoru parādu piedziņu par pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļu īpašumiem pašvaldībai nepiederošās dzīvojamās mājās;

1.4. piedzen domei radītos zaudējumus.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. dzīvoklis - pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša dzīvojamā telpa, tostarp dzīvojamā telpa, kam noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss;

2.2. sociālais dzīvoklis – pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša dzīvojamā telpa, kam noteikts sociālā dzīvokļa statuss;

2.3. dzīvokļa īrnieks – persona, kura lieto pašvaldības dzīvokli, tostarp speciālistam izīrējamu dzīvokli, uz dzīvojamās telpas īres līguma pamata un šo noteikumu 46.punktā noteiktā persona;

2.4. sociālā dzīvokļa īrnieks - persona, kura lieto pašvaldības sociālo dzīvokli uz dzīvojamās telpas īres līguma pamata un šo noteikumu 30. un 31.punktā noteiktā persona;

2.5. faktiskais lietotājs – persona, kura pašvaldības dzīvokli aizņēmusi patvarīgi, lieto bez tiesiska pamata – bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas un neatbilst šo noteikumu 30., 31. un 46.punktam;

2.6. pašvaldības budžetā ieskaitāmā īres maksas daļa – ar domes lēmumu noteiktā īres maksas peļņas daļa un dzīvojamās mājas/dzīvokļa īpašuma nolietojuma aprēķins;

2.7. īres maksas administrēšana – pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļas uzskaite, rēķinu izrakstīšana, samaksas kontrole un parāda piedziņa.

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļas administrēšanu, pastāvīgu īres līgumu termiņu kontroli, debitoru parādu identificēšanu, regulāru, vienotu un efektīvu debitoru parādu kontroli un piedziņu.

4. Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (turpmāk – Pašvaldības īpašumu nodaļa), organizējot iepirkuma procedūru par pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu, uzturēšanu un pārvaldīšanu, iepirkuma nolikumā iekļauj pārvaldnieka pienākumu izrakstīt rēķinus par īres maksu un maksājumiem, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu:

4.1. dzīvokļu un sociālo dzīvokļu īrniekiem;

4.2. šo noteikumu 31. un 46.punktā noteiktajām personām.

5. Dzīvokļu un sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņi noteikti atbilstoši domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.59 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – saistošie noteikumi).

6. Apsaimniekošanas rēķinu samaksu pārvaldniekam dome veic šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā:

6.1. par neizīrētu (brīvu) dzīvokli vai sociālo dzīvokli;

6.2. par izīrētu dzīvokli vai sociālo dzīvokli (spēkā esošs domes noslēgts īres līgums par tā lietošanu) (ievērojot V.nodaļā noteikto kārtību);

6.3. par patvarīgi – bez īres līguma noslēgšanas – aizņemtu dzīvokli vai sociālo dzīvokli (ievērojot III. un IV.nodaļā noteikto kārtību).

7. Prasības pieteikumus par parādu piedziņu, dzīvokļu vai sociālo dzīvokļu īres līgumu izbeigšanu un izlikšanu no tiem tiesā iesniedz:

7.1.  pārvaldnieks, ja dzīvoklis vai sociālais dzīvoklis atrodas:

7.1.1. pašvaldības 100% īpašumā esošajās dzīvojamās mājās, saskaņā ar pakalpojuma līgumu, kas ir noslēgts starp domi un pārvaldnieku un tajā noteikto kārtību;

7.1.2. pašvaldības valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības, un tas ir noteikts savstarpēji noslēgtajā līgumā ar pārvaldnieku.

7.2. domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļa (turpmāk – Tiesvedības nodaļa), ja pārvaldīšanas līgumā vai pilnvarojuma līgumā nav uzdots pārvaldniekam pienākums sniegt prasības pieteikumu tiesā par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu. Šim mērķim nepieciešamos dokumentus sagatavo domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa (turpmāk – Dzīvokļu nodaļa) un iesniedz Tiesvedības nodaļai.

8. Noteikumu 7.1.apakšpunktā noteiktajos gadījumos pārvaldnieks pamatojoties uz noslēgtajiem starp domi un pārvaldnieku pārvaldīšanas vai pilnvarojuma līgumiem un tajos noteikto kārtību veic visas normatīvajos aktos noteiktās darbības prasības iesniegšanai tiesā (nosūta parādniekam pirmstiesas brīdinājumu, samaksā ar tiesvedību saistītos izdevumus u.c.), kā arī nodrošina parāda piedziņas procesu sadarbībā ar zvērinātu tiesu izpildītāju līdz parāda atgūšanai vai līdz saņemta informācija no zvērināta tiesu izpildītāja par piedziņas procesa neiespējamību un izpildu lietvedības izbeigšanu.

9. Noteikumu 7.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos Tiesvedības nodaļa veic visas normatīvajos aktos noteiktās darbības prasības iesniegšanai tiesā (nosūta parādniekam pirmstiesas brīdinājumu, samaksā ar tiesvedību saistītos izdevumus u.c.), kā arī nodrošina parāda piedziņas procesu sadarbībā ar zvērinātu tiesu izpildītāju līdz parāda atgūšanai vai līdz saņemta informācija no zvērināta tiesu izpildītāja par piedziņas procesa neiespējamību un izpildu lietvedības izbeigšanu.

10. Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotā darba grupa izvērtē domei pārvaldnieka iesniegtos dokumentus par parāda piedziņas neiespējamību (tiesas nolēmumi par parāda piedziņu, dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām, zvērināto tiesu izpildītāju akti par sprieduma izpildes neiespējamību, atskaites par veiktajām izpildes darbībām u.c.), pārvaldnieka domei izrakstītos rēķinus par pašvaldības dzīvokļa vai sociālā dzīvokļa īrnieka vai faktiskā lietotāja izveidotiem parādiem, izdevumiem, kas saistīti ar tiesvedību, zvērināta tiesu izpildītāja sprieduma izpildes izdevumiem, citus pievienotos pamatojošos dokumentus (turpmāk – pārvaldnieka prasība) un sniedz atzinumu Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors) par pārvaldnieka izrakstīto domei rēķinu samaksu vai tālāko nepieciešamo rīcību (turpmāk – darba grupa), (noteikumu 7.1.apakšpunkts un 8.punkts).

11. Dzīvokļu nodaļa, saņemot pārvaldnieka prasību, divu kalendāra nedēļu laikā veic tās pirmspārbaudi, apkopo informāciju pārskatāmā tabulā par katru pārvaldnieka prasībā iekļautā īrnieka vai faktiskā lietotāja izveidoto parādu, tiesvedības gaitu, izdevumiem, kas saistīti ar tiesvedību un parāda piedziņu, un iesniedz pārvaldnieka prasību un apkopotu informāciju (protokola projektu) darba grupai atzinuma sniegšanai.

12. Darba grupa piecu darba dienu laikā izvērtē pārvaldnieka prasību un sniedz atbilstošu atzinumu izpilddirektoram, kas tiek noformēts protokola (turpmāk – protokols) veidā.

13. Darba grupas protokolu sagatavo Dzīvokļu nodaļa.

14. Dzīvokļu nodaļa, saņemot darba grupas protokolu, ko apstiprinājis izpilddirektors:

14.1. trīs darba dienu laikā nosūta pārvaldniekam informāciju par rēķiniem, kas no domes puses tiks samaksāti, darba grupas sniegtajiem iebildumiem, papildus pieprasīto pamatojošo informāciju vai dokumentiem atbilstoši darba grupas protokolam;

14.2. vienas darba dienas laikā domes Centralizētajai grāmatvedībai (turpmāk – Centralizētā grāmatvedība) domes vienotajā lietvedības sistēmā DocLogix (turpmāk – DocLogix) nosūta:

14.2.1. pārvaldnieka prasībā iekļautos rēķinus, ko darba grupa atzinusi par pamatotiem, samaksai;

14.2.2. pārvaldnieka prasībā iekļauto pamatojošo dokumentu kopijas.

15. Centralizētā grāmatvedība, pēc uzdevuma par apmaksu saņemšanas DocLogix, veic pārvaldnieka prasībā iekļauto rēķinu, ko darba grupa atzinusi par pamatotiem, samaksu, ievērojot pārvaldīšanas līgumā, ko dome noslēgusi ar pārvaldnieku, noteikto termiņu un par veikto samaksu informē Dzīvokļu nodaļu DocLogix.

16. Pārvaldnieka prasībā iekļauto rēķinu pamatojošo dokumentu oriģināli tiek uzglabāti Dzīvokļu nodaļā saskaņā ar domes apstiprināto lietu nomenklatūru, rēķinu oriģināli – Centralizētajā grāmatvedībā.

II. Pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļas administrēšana

17. Pašvaldības dzīvokļa īpašumiem pašvaldības budžetā ieskaitāmā īres maksas daļa noteikta ar domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr.77 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”.

18. Ar izpilddirektora ikgadējo rīkojumu apstiprinātā pašvaldības budžetā ieskaitāmā īres maksas daļa tiek piemērota 12 (divpadsmit) mēnešu periodā, sākot ar kārtējā gada 1.martu.

19. Rēķinus par pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļu dzīvokļa īrniekam izraksta:

19.1. pārvaldnieks, ja dzīvoklis atrodas:

19.1.1. pašvaldības 100% īpašumā esošajās dzīvojamās mājās, saskaņā ar noslēgtā pārvaldīšanas līgumā noteikto kārtību;

19.1.2. pašvaldības valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, saskaņā ar pilnvarojuma līgumā noteikto;

19.2. Dzīvokļu nodaļa, ja dzīvoklis atrodas pašvaldībai nepiederošās dzīvojamās mājās.

20. Dzīvokļu nodaļa līdz kārtējā mēneša trešajai darba dienai pārbauda datu reģistrā aktuālo informāciju par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu dzīvokļu īrniekiem saskaņā ar šo noteikumu 17.punktā minēto domes lēmumu un sagatavo aktuālo sarakstu par izīrētajiem dzīvokļiem (1.pielikums).

21. Dzīvokļu nodaļa līdz kārtējā mēneša trešajai darba dienai šo noteikumu 20.punktā minēto sarakstu elektroniski nosūta Centralizētajai grāmatvedībai un šo noteikumu 19.1.1. un 19.1.2.apakšpunktā noteikto dzīvojamo māju pārvaldniekam.

22. Šo noteikumu 19.1.1. un 19.1.2.apakšpunktā noteikto dzīvojamo māju pārvaldnieks saskaņā ar 21.punktā saņemto informāciju:

22.1. veic pārrēķinu, kurš tiek iekļauts dzīvokļu īrnieku kārtējā mēneša rēķinā, par pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļu;

22.2. līdz nākamā mēneša 15.datumam pārskaita domei dzīvokļu īrniekiem aprēķināto īres maksas peļņas daļu par iepriekšējo mēnesi pašvaldības norēķinu kontā.

23. Centralizētā grāmatvedība veic šādas darbības:

23.1. grāmatvedības uzskaites sistēmā (turpmāk – grāmatvedības sistēma) iekļauj debitoru sastāvā pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļu, kas ir aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 19.1.apakšpunktā un 21.punktā noteikto;

23.2. veic pārvaldnieka un dzīvokļu īrnieku ikmēneša maksājumu kontroli.

24. Noteikumu 19.2.apakšpunktā noteiktajos pašvaldības dzīvokļa īpašumos:

24.1. Dzīvokļu nodaļa veic šādas darbības:

24.1.1. līdz katra mēneša 10.datumam grāmatvedības sistēmā izraksta dzīvokļu īrniekam rēķinu par pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļu par kārtējo mēnesi, nosakot, ka maksājums veicams līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam un nosūta dzīvokļu īrniekam elektroniski vai pa pastu. Ja rēķins ir izsūtīts ar VAS “Latvijas pasts” starpniecību, pasta izdevumi tiek iekļauti dzīvokļa īrnieka rēķinā;

24.1.2. līdz katra mēneša 10.datumam grāmatvedības sistēmā izraksta dzīvokļa īrniekam kredītrēķinu par pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļu, ja saskaņā ar šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju, ir nepieciešams veikt pārrēķinu;

24.1.3. nosūta kredītrēķinu elektroniski vai pa pastu. Ja kredītrēķins ir izsūtīts ar VAS “Latvijas pasts” starpniecību, pasta izdevumi tiek iekļauti dzīvokļa īrnieka kredītrēķinā.

24.1.4. iesniedz rēķinu/kredītrēķinu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo daļu domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejai (turpmāk – Kanceleja) nosūtīšanai īrniekam, ja īres līgumā nav norādīta īrnieka e-pasta adrese vai nav zināma e-adrese;

24.1.5. veic dzīvokļu īrnieku ikmēneša maksājumu kontroli, izrakstot kārtējā mēneša rēķinu;

24.1.6. brīdina īrnieku iekļaujot kārtējā rēķinā brīdinājumu par pienākumu samaksāt pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļas parādu līdz kārtēja mēneša pēdējam datumam;

24.1.7. sagatavo un iesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā Tiesvedības nodaļai ziņojumu par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā par pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļas parāda piedziņu no īrnieka, īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa, ziņojumam pievienojot īrniekam izrakstītos rēķinus, ja konstatē, ka parāda summa pārsniedz 200 euro;

24.2. Tiesvedības nodaļa, saņemot šo noteikumu 24.1.7.apakšpunktā minēto ziņojumu, viena kalendārā mēneša laikā sagatavo un sniedz prasību tiesā par pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļas parāda piedziņu no īrnieka un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa, kā arī veic pārējās noteikumu 9.punktā noteiktās darbības.

24.3. Tiesvedības nodaļa sagatavo un iesniedz vienu prasības pieteikumu tiesā, ja vienlaikus ar parādu par pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļu, ir izveidojies šo noteikumu 57.punktā minētais parāds.

24.4. Prasības iesniegšanai tiesā, pēc Tiesvedības nodaļas pieprasījuma, divu darba dienu laikā:

24.4.1. domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa iesniedz apstiprinātu dzīvokļa īres līguma kopiju;

24.4.2. Centralizētā grāmatvedība sagatavo informāciju par īrnieka veiktajiem maksājumiem par attiecīgo dzīvokli.

24.5. Pēc tiesas nolēmuma par pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļas parāda piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa spēkā stāšanās, Tiesvedības nodaļa Centralizētajai grāmatvedībai un Dzīvokļu nodaļai DocLogix nosūta tiesas nolēmuma kopiju.

24.6. Ja tiesas sprieduma piespiedu izpildes procesā parāds tiek piedzīts vai izpildu lietvedība par parāda piedziņu tiek izbeigta, Tiesvedības nodaļa piecu darba dienu laikā DocLogix par to informē Centralizēto grāmatvedību un Dzīvokļu nodaļu.

24.7. Tiesvedības nodaļa nodrošina informācijas par tiesvedības procesiem un sprieduma izpildi ievadīšanu DocLogix, kā arī pēc Centralizētās grāmatvedības vai Dzīvokļu nodaļas pieprasījuma sniedz informāciju par aktīviem tiesvedības procesiem.

III. Sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanas un apsaimniekošanas rēķinu samaksas kārtība

25. Ja ģimenes (personas) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, Dzīvokļu nodaļa ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām informē īrnieku par līguma izbeigšanās datumu un īrnieka pienākumiem īres līguma atjaunošanai, nosūtot atgādinājumu (2.pielikums).

26. Šo Noteikumu 25.punktā noteikto atgādinājumu:

26.1. Dzīvokļu nodaļa nosūta sociālā dzīvokļa īrniekam ar pasta starpniecību, vienlaikus telefoniski sazvanot sociālā dzīvokļa īrnieku uz viņa norādīto tālruņa numuru, īrnieks tiek aicināts ierasties saņemt pret parakstu un iepazīties ar atgādinājumu domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros, Raiņa ielā 110, Jūrmalā, Dzīvokļu nodaļas pieņemšanas laikā;

26.2. Domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde) izsniedz sociālā dzīvokļa īrniekam viņa dzīvesvietā pret parakstu, ja īrnieka dzīvesvietu nepieciešams apsekot atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.299) 7.punktā noteiktajam.

27. Labklājības pārvalde, pieņemot sociālā dzīvokļa īrnieka iesniegumu par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu, vienlaikus pieprasa un saņem iesniegumu par attiecīgā sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu, ko vienas darba dienas laikā reģistrē DocLogix un nosūta Dzīvokļu nodaļai.

28. Dzīvokļu nodaļa pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām pārbauda pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā, vai attiecīgā sociālā dzīvokļa īrniekam ir noteikts trūcīgas vai maznodrošināts ģimenes (personas) statuss, un iegūto informāciju par statusa esamību iesniedz domes Dzīvokļu komisijai (turpmāk – Dzīvokļu komisija) lēmuma pieņemšanai par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu.

29. Ja ģimenes (personas) tiesību īrēt sociālo dzīvokli apliecinājumam nav nepieciešams trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, jo ģimene (persona) atbilst vienai no saistošo noteikumu 48.punktā, noteiktajām personu kategorijām, izņemot 48.1.apakšpunktā noteiktajai personu kategorijai, Dzīvokļu nodaļa veic šādas darbības:

29.1. ne vēlāk kā divus mēnešus pirms sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām informē īrnieku par līguma izbeigšanās datumu un īrnieka pienākumiem īres līguma atjaunošanai, nosūtot atgādinājumu (3.pielikums);

29.2. saņem sociālā dzīvokļa īrnieka iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu, ko reģistrē DocLogix.

30. Ja šo noteikumu 27.punktā noteiktajā kārtībā ir saņemts sociālā dzīvokļa īrnieka iesniegums par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu, tad sociālā dzīvokļa īrniekam ir tiesības turpināt lietot sociālo dzīvokli un saņemt apsaimniekošanas rēķinus līdz Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par trūcīgas vai maznodrošināts ģimenes (personas) statusa noteikšanu īrniekam, ko apliecina MK noteikumos Nr.299 noteiktajā kārtībā izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (turpmāk – izziņa) un līdz Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu.

31. Ja šo noteikumu 29.punktā noteiktajā kārtībā ir saņemts iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu, tad sociālā dzīvokļa īrniekam ir tiesības turpināt lietot sociālo dzīvokli un saņemt apsaimniekošanas rēķinus līdz Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu.

32. Šo noteikumu 30. un 31.punktā noteiktajos gadījumos Dzīvokļu nodaļa vienas darba dienas laikā elektroniski informē pārvaldnieku, ka apsaimniekošanas rēķins jāturpina izrakstīt sociālā dzīvokļa īrniekam.

33. Ja sociālā dzīvokļa īrnieks šajos noteikumos un saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav iesniedzis Labklājības pārvaldē vai Dzīvokļu nodaļā iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, vai Dzīvokļu komisija ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, un sociālā dzīvokļa īrnieks nav atbrīvojis un nodevis sociālo dzīvokli:

33.1. Dzīvokļu nodaļa vienas darba dienas laikā informē pārvaldnieku, ka apsaimniekošanas rēķins par attiecīgo sociālo dzīvokli ar sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās brīdi (Dzīvokļu komisijas lēmuma par atteikumu pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu gadījumā - ar Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas brīdi) izrakstāms domei;

33.2. Dzīvokļu nodaļa trīs darba dienu laikā uzdod Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai (turpmāk – Pašvaldības policija) apsekot attiecīgo sociālo dzīvokli, lai identificētu personu, kura to lieto;

33.3. Pašvaldības policija, saņemot uzdevumu, piecu darba dienu laikā apseko attiecīgo sociālo dzīvokli, veicot atkārtotu apsekošanu, ja nepieciešams, un identificē tajā dzīvojošās personas, pieprasot to paskaidrojumu, un iesniedz Dzīvokļu nodaļai sagatavotu ziņojumu un paskaidrojumu;

33.4. Dzīvokļu nodaļa, saņemot Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu, un pārvaldnieka domei izrakstītu apsaimniekošanas rēķinu, trīs darba dienu laikā sagatavo izziņu par attiecīgo sociālo dzīvokli, norādot pamatdatus (sociālā dzīvokļa īrnieka vārds, uzvārds, personas kods, līguma termiņš), pievienojot Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu no sociālā dzīvokļa faktiskā lietotāja, un pārbaudītu apsaimniekošanas rēķinu;

33.5. Dzīvokļu nodaļa, saņemot pārvaldnieka domei izrakstīto rēķinu, trīs darba dienu laikā veic tā pirmspārbaudi un veic vienu no darbībām:

33.5.1. nosūta pārvaldniekam iebildumus par apsaimniekošanas rēķinu pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā uz norādīto pārvaldnieka e-pasta adresi, ja konstatē apsaimniekošanas rēķinā kļūdu vai maksājumu pamatojošo dokumentu trūkumu;

33.5.2. nosūta apsaimniekošanas rēķinu kopā ar šo noteikumu 33.4.apakšpunktā noteikto izziņu un Pašvaldības policijas dokumentiem par attiecīgo sociālo dzīvokli DocLogix saskaņošanai un novirzīšanai Centralizētai grāmatvedībai samaksai. Nosūtot kārtējo apsaimniekošanas rēķinu, šo noteikumu 33.4.apakšpunktā noteikto izziņu un Pašvaldības policijas dokumentus par attiecīgo sociālo dzīvokli nepievieno.

34. Centralizētā grāmatvedība veic sociālā dzīvokļa apsaimniekošanas rēķina pārbaudi atbilstoši kompetencei un samaksā to pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā:

34.1. par neizīrētu (brīvu) sociālo dzīvokli (šo noteikumu 36.punkts);

34.2. par sociālā dzīvokļa faktisko lietošanu (šo noteikumu 33.punkts).

35. Sociālais dzīvoklis uzskatāms par atbrīvotu ar pārvaldnieka paziņojumā par atbrīvotu attiecīgo dzīvokli norādīto datumu, kas iesniegts atbilstoši pārvaldīšanas līgumam un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 12.panta otrajai daļai.

36. Sociālais dzīvoklis uzskatāms par neizīrētu (brīvu):

36.1. ar nākamo dienu, kad īrnieks ir atbrīvojis un nodevis sociālo dzīvokli (tajā skaitā nodevis tā atslēgas) pārvaldniekam vai domei;

36.2. ar nākamo dienu pēc sociālā dzīvokļa īrnieka miršanas dienas (ja nav iestājies likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajā daļā minētais gadījums);

36.3. ar nākamo dienu pēc zvērināta tiesu izpildītāja sociālā dzīvokļa īrnieka piespiedu izlikšanas.

37. Dzīvokļu nodaļa, konstatējot sociālā dzīvokļa īrnieka miršanas faktu pašvaldības rīcībā esošajā reģistrā (ja nav iestājies likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajā daļā minētais gadījums), veic šādas darbības:

37.1. vienas darba dienas laikā informē pārvaldnieku par miršanas faktu, uzdod pārvaldniekam apsekot sociālo dzīvokli un iesniegt Dzīvokļu nodaļai aktu par apsekošanā konstatēto;

37.2. vienas darba dienas laikā pēc pārvaldnieka apsekošanas akta saņemšanas uzdod Pašvaldības policijai apsekot sociālo dzīvokli, lai identificētu personas, kuras to lieto, ja apsekošanā pārvaldnieks konstatējis, ka sociālais dzīvoklis ir patvarīgi aizņemts.

38. Pašvaldības policija piecu darba dienu laikā apseko sociālo dzīvokli, nepieciešamības gadījumā veicot atkārtotu apsekošanu, identificē tajā dzīvojošās personas, pieprasot personu paskaidrojumus un iesniedz Dzīvokļu nodaļai ziņojumu par apsekošanā konstatēto, pievienojot personu paskaidrojumus.

39. Saņemot pārvaldnieka izrakstītos rēķinus par pašvaldības maksājamo daļu atbilstoši saistošo noteikumu 54.punktā noteiktajam apmēram, kam pievienoti par attiecīgo periodu sociālo dzīvokļu īrniekiem izrakstītie rēķini un maksājumu pamatojošie dokumenti, Dzīvokļu nodaļa piecu darba dienu laikā veic šo rēķinu pirmspārbaudi un veic vienu no darbībām:

39.1. nosūta rēķinus samaksai Labklājības pārvaldei;

39.2. pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā nosūta iebildumus pārvaldniekam uz norādīto e-pastu, ja attiecīgajā rēķinā konstatē nepilnības vai kļūdas, to novēršanai.

40. Saņemot pārvaldnieka izrakstītos rēķinus par pašvaldības maksājamo daļu atbilstoši saistošo noteikumu 54.punktā noteiktajam apmēram, ko saskaņojusi Dzīvokļu nodaļa, Labklājības pārvalde piecu darba dienu laikā veic to pārbaudi un samaksā rēķinus, pārskaitot naudas līdzekļus pārvaldnieka norādītajā kontā par īres maksu un saistošo noteikumu 54.punktā norādītajiem pakalpojumiem, izņemot siltumenerģiju.

IV. Dzīvokļu īres līgumu pagarināšanas un apsaimniekošanas rēķinu samaksas kārtība

41. Dzīvokļu nodaļa ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms dzīvokļa īres līguma termiņa beigām informē īrnieku par līguma izbeigšanās datumu un īrnieka pienākumiem īres līguma termiņa pagarināšanai, nosūtot atgādinājumu (4.pielikums).

42. Šo noteikumu 41.punktā noteikto atgādinājumu Dzīvokļu nodaļa nosūta dzīvokļa īrniekam ar pasta starpniecību, vienlaikus telefoniski sazvanot dzīvokļa īrnieku uz viņa norādīto tālruņa numuru, īrnieks tiek aicināts ierasties saņemt pret parakstu un iepazīties ar atgādinājumu domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros, Raiņa ielā 110, Jūrmalā, vai Dzīvokļu nodaļā Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, iedzīvotāju pieņemšanas laikā.

43. Dzīvokļu komisija un attiecīgā domes profilējošā komiteja sniedz atzinumu domei par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši nolikumam un saistošajiem noteikumiem, ja ir saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums.

44. Lēmumu par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu pieņem dome.

45. Lēmumu par atteikumu pagarināt dzīvokļa īres līguma termiņu pieņem Dzīvokļu komisija.

46. Ja atgādinājumā noteiktajā termiņā, ir saņemts iesniegums par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu, tad īrniekam ir tiesības turpināt lietot dzīvokli un saņemt apsaimniekošanas rēķinus līdz dome ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu.

47. Dzīvokļu nodaļa, saņemot dzīvokļa īrnieka iesniegumu par īres līguma termiņa pagarināšanu, vienas darba dienas laikā par to informē pārvaldnieku uz pārvaldīšanas līgumā norādīto e-pastu, vienlaikus informējot par nepieciešamību turpināt izrakstīt apsaimniekošanas rēķinus dzīvokļa īrniekam.

48. Ja dzīvokļa īrnieks šajos noteikumos un saistošajos noteikumos noteiktajā termiņā nav iesniedzis iesniegumu par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu vai Dzīvokļu komisija ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu pagarināt dzīvokļa īres līguma termiņu un dzīvokļa īrnieks dzīvokli nav atbrīvojis un nodevis īres līgumā noteiktajā kārtībā:

48.1. Dzīvokļu nodaļa vienas darba dienas laikā informē pārvaldnieku, ka apsaimniekošanas rēķins par attiecīgo dzīvokli ar īres līguma termiņa izbeigšanās datumu (Dzīvokļu komisijas lēmuma par atteikumu pagarināt dzīvokļa īres līgumu gadījumā - ar Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas brīdi) izrakstāms domei;

48.2. Dzīvokļu nodaļa trīs darba dienu laikā uzdod Pašvaldības policijai apsekot attiecīgo dzīvokli, lai identificētu personu, kura to lieto;

48.3. Pašvaldības policija piecu darba dienu laikā apseko attiecīgo dzīvokli, veic atkārtotu apsekošanu, ja nepieciešams, identificē tajā dzīvojošās personas, pieprasa paskaidrojumus un iesniedz Dzīvokļu nodaļai sagatavotu ziņojumu un paskaidrojumus;

48.4. Dzīvokļu nodaļa, saņemot Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu, un pārvaldnieka domei izrakstītu apsaimniekošanas rēķinu, trīs darba dienu laikā sagatavo izziņu par attiecīgo dzīvokli, norādot pamatdatus (dzīvokļa īrnieka vārds, uzvārds, personas kods, līguma termiņš), pievienojot Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu no dzīvokļa faktiskā lietotāja, un apsaimniekošanas rēķinu;

48.5. Dzīvokļu nodaļa, saņemot pārvaldnieka domei izrakstīto apsaimniekošanas rēķinu, trīs darba dienu laikā veic tā pirmspārbaudi un vienu no darbībām:

48.5.1. nosūta pārvaldniekam iebildumus par apsaimniekošanas rēķinu pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā uz norādīto pārvaldnieka e-pasta adresi, ja konstatē apsaimniekošanas rēķinā kļūdu vai maksājumu pamatojošo dokumentu trūkumu;

48.5.2. nosūta apsaimniekošanas rēķinu kopā ar šo noteikumu 48.4.apakšpunktā noteikto izziņu un Pašvaldības policijas dokumentiem par attiecīgo dzīvokli DocLogix saskaņošanai un novirzīšanai Centralizētajai grāmatvedībai samaksai. Nosūtot kārtējo apsaimniekošanas rēķinu, šo noteikumu 48.4.apakšpunktā noteikto izziņu un Pašvaldības policijas dokumentus par attiecīgo dzīvokli nepievieno.

49. Centralizētā grāmatvedība veic dzīvokļa apsaimniekošanas rēķina pārbaudi atbilstoši kompetencei un veic tā samaksu pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā:

49.1. par neizīrētu (brīvu) dzīvokli (šo noteikumu 51.punkts);

49.2. par dzīvokļa faktisko lietošanu (šo noteikumu 48.punkts).

50. Dzīvoklis uzskatāms par atbrīvotu ar pārvaldnieka paziņojumā par atbrīvotu dzīvokli norādīto datumu, kas iesniegts atbilstoši pārvaldīšanas līgumam un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 12.panta otrajai daļai.

51. Dzīvoklis uzskatāms par neizīrētu (brīvu):

51.1. ar nākamo dienu, kad īrnieks ir atbrīvojis un nodevis dzīvokli (tajā skaitā tā atslēgas) pārvaldniekam vai domei;

51.2. ar nākamo dienu pēc attiecīgā dzīvokļa īrnieka miršanas dienas (ja nav iestājies likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajā daļā minētais gadījums);

51.3. ar nākamo dienu pēc zvērināta tiesu izpildītāja dzīvokļa īrnieka piespiedu izlikšanas.

52. Dzīvokļu nodaļa, konstatējot dzīvokļa īrnieka miršanas faktu, pašvaldības rīcībā esošajā reģistrā (ja nav iestājies likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajā daļā minētais gadījums), veic šādas darbības:

52.1. vienas darba dienas laikā informē pārvaldnieku par miršanas faktu, uzdod pārvaldniekam apsekot dzīvokli un iesniegt Dzīvokļu nodaļai aktu par apsekošanā konstatēto;

52.2. vienas darba dienas laikā pēc pārvaldnieka apsekošanas akta saņemšanas uzdod Pašvaldības policijai apsekot dzīvokli, lai identificētu personas, kuras to lieto, ja apsekošanā pārvaldnieks konstatējis, ka dzīvoklis ir patvarīgi aizņemts.

52.3. Pašvaldības policija piecu darba dienu laikā apseko dzīvokli, nepieciešamības gadījumā veic atkārtotu apsekošanu, identificē tajā dzīvojošās personas, pieprasa personu paskaidrojumus un iesniedz Dzīvokļu nodaļai ziņojumu par apsekošanā konstatēto, pievienojot personu paskaidrojumus.

V. Apsaimniekošanas rēķinu samaksa un debitoru parādu piedziņa par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļa īpašumiem
pašvaldībai nepiederošās dzīvojamās mājās

53. Šīs nodaļas noteikumi piemērojami šo noteikumu 7.2.apakšpunktā un 9.punktā noteiktajos gadījumos.

54. Dzīvokļu nodaļa, saņemot pārvaldnieka apsaimniekošanas rēķinu par pašvaldības dzīvokli pašvaldībai nepiederošā dzīvojamā mājā, konstatējot tajā uzskaitītu parādu, trīs darba dienu laikā nosūta dzīvokļa īrniekam brīdinājumu par īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu, parādu, aicinot dzīvokļa īrnieku samaksāt apsaimniekošanas rēķinu norādītajā termiņā (5.pielikums).

55. Ja dzīvokļa īrnieks apsaimniekošanas rēķina samaksu nav veicis trīs mēnešus pēc kārtas, Dzīvokļu nodaļa veic rēķina pirmspārbaudi, iesniedz to samaksai Centralizētajai grāmatvedībai un sagatavo ziņojumu, norādot pamatdatus par dzīvokli (īrnieks, dzīvokļa īres līguma datums, numurs, termiņš, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieku noslēgtā pārvaldīšanas līguma datums, numurs, termiņš). Sagatavoto ziņojumu pievieno DocLogix saskaņošanai ar Īpašumu pārvaldes vadītāju, un informē Centralizēto grāmatvedību par samaksas veikšanu.

56. Centralizētā grāmatvedība:

56.1. veic pārvaldnieka iesniegtā apsaimniekošanas rēķina samaksu norādītajā termiņā;

56.2. informē Dzīvokļu nodaļu par rēķina apmaksas datumu DocLogix, izpildot attiecīgo uzdevumu.

57. Dzīvokļu nodaļa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz Tiesvedības nodaļai ziņojumu par prasības iesniegšanu tiesā par domei radīto zaudējumu piedziņu, īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa, ja dzīvokļa īrnieks nav veicis apsaimniekošanas rēķina samaksu trīs mēnešus pēc kārtas vai parāda kopsumma sasniegusi 300 euro.

58. Tiesvedības nodaļa, saņemot šo noteikumu 57.punktā noteikto ziņojumu, viena kalendārā mēneša laikā sagatavo un sniedz prasību tiesā par domei radīto zaudējumu piedziņu, īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa, un veic šo noteikumu 9.punktā, 24.6. un 24.7.apakšpunktā noteiktās darbības.

59. Ja īrniekam vienlaikus domei radītajiem zaudējumiem ir izveidojies pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļas parāds, prasības pieteikumā par domei radīto zaudējumu piedziņu iekļauj arī pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļas parādu (izņemot šo noteikumu 24.1.7.apakšpunktā noteikto gadījumu).

60. Prasības iesniegšanai tiesā, pēc Tiesvedības nodaļas pieprasījuma, divu darba dienu laikā:

60.1. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa iesniedz apstiprinātu dzīvokļa īres līguma kopiju;

60.2. Pašvaldības īpašumu nodaļa iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieku noslēgtā pārvaldīšanas līguma kopiju;

60.3. Centralizētā grāmatvedība sagatavo informāciju par domes veiktajiem maksājumiem par attiecīgo dzīvokli un aprēķinu par dzīvokļa īrnieka parādu par īri un maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.

61. Pēc tiesas nolēmuma par zaudējumu piedziņu un/vai izlikšanu no dzīvokļa spēkā stāšanās Tiesvedības nodaļa Centralizētai grāmatvedībai un Dzīvokļu nodaļai DocLogix nosūta tiesas nolēmuma kopiju.

62. Ja dzīvokļa īrnieks apsaimniekošanas rēķinu samaksu veic neregulāri vai nepilnā apmērā sešu mēnešu periodā un parāda kopsumma sasniegusi 300 euro, atbildīgajām nodaļām jāveic darbības atbilstoši šo noteikumu 55., 56., 57., 58. un 59.punktam.

VI. Domei radīto zaudējumu piedziņa

63. Dzīvokļu nodaļa, saņemot informāciju DocLogix no Centralizētās grāmatvedības par veikto samaksu un šo noteikumu 33.3. un 48.3.apakšpunktā noteikto Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu no attiecīgā dzīvokļa faktiskā lietotāja, veic šādas darbības:

63.1. izraksta debitoram rēķinu par domei radīto zaudējumu apmēru grāmatvedības sistēmā, nosakot samaksas termiņu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, šādā kārtībā:

63.1.1. pirmreizējo rēķinu - trīs darba dienu laikā pēc saņemtās informācijas no Centralizētās grāmatvedības;

63.1.2. kārtējo rēķinu – reizi mēnesī, ne ātrāk kā stājies spēkā iepriekšējā mēnesī izrakstītā rēķina samaksas termiņš;

63.1.3. rēķinu izraksta arī tad, ja tas netiek sūtīts adresātam (arī mirušai personai);

63.2. sagatavo attiecīgajam debitoram brīdinājumu (6.pielikums) par nepieciešamību nekavējoties atbrīvot dzīvokli un samaksāt domei radītos zaudējumus 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā vai vienoties ar domi par citu zaudējumu samaksas kārtību, noslēdzot vienošanos (7.pielikums);

63.3. iesniedz brīdinājumu kopā ar izrakstīto rēķinu par domei radīto zaudējumu apmēru Kancelejai nosūtīšanai debitoram, pirmreizēji nosūtot ierakstītā pasta sūtījumā;

64. Centralizētā grāmatvedība, saņemot naudas līdzekļus par radīto zaudējumu, grāmatvedības sistēmā pievieno samaksu šo noteikumu 63.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā izrakstītajam rēķinam;

65. Dzīvokļu nodaļa sagatavo vienošanās projektu par domei radīto zaudējumu samaksu, ja debitors iesniedzis attiecīgu iesniegumu, un veic nepieciešamās darbības tās parakstīšanai. Vienošanos no domes puses paraksta izpilddirektors.

66. Iespējamie debitora parāda samaksas termiņi, kas nosakāmi vienojoties ar debitoru, šo noteikumu 65.punktā minētajā vienošanā:

66.1. ja zaudējumu summa nepārsniedz 500 euro – līdz 12 mēnešiem;

66.2. ja zaudējumu summa pārsniedz 500 euro, bet nav lielāka par 1000 euro - līdz 24 mēnešiem;

66.3. ja zaudējumu summa pārsniedz 1000 euro – līdz 36 mēnešiem.

67. Ja debitors šo noteikumu 63.1.apakšpunktā minētā rēķina samaksu neveic noteiktajā termiņā vai neveic domei radīto zaudējumu samaksu pa daļām saskaņā ar šo noteikumu 65.punktā abu pušu parakstītajā vienošanās noteikto kārtību un parāda summa pārsniedz 200 euro, Dzīvokļu nodaļa trīs darba dienu laikā sagatavo un iesniedz Tiesvedības nodaļai ziņojumu par nepieciešamību sniegt prasību tiesā par domei radīto zaudējumu piedziņu no debitora un debitora izlikšanu no patvarīgi aizņemtā dzīvokļa vai sociālā dzīvokļa, ziņojumam pievienojot:

67.1. šo noteikumu 33.3. un 48.3.apakšpunktā noteikto Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu no attiecīgā dzīvokļa vai sociālā dzīvokļa faktiskā lietotāja;

67.2. šo noteikumu 63.1.apakšpunktā minēto rēķinu;

67.3. šo noteikumu 63.2.apakšpunktā minēto brīdinājumu;

67.4. šo noteikumu 65.punktā minēto vienošanos.

68. Ja faktiskais lietotājs brīdinājumā noteiktajā termiņā sociālo dzīvokli vai dzīvokli nav atbrīvojis, Dzīvokļu nodaļa pirms šo noteikumu 67.punktā minētā ziņojuma sagatavošanas, uzdod Pašvaldības policijai atkārtoti apsekot attiecīgo dzīvokli, lai identificētu personas, kuras to lieto.

69. Tiesvedības nodaļa, saņemot Dzīvokļu nodaļas ziņojumu viena kalendārā mēneša laikā veic visas normatīvajos aktos noteiktās darbības prasības iesniegšanai tiesā par domei radīto zaudējumu piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa vai sociālā dzīvokļa, kā arī veic pārējās šo noteikumu 9.punktā, 24.6. un 24.7.apakšpunktā noteiktās darbības.

70. Ja debitors ir veicis šo noteikumu 63.1.apakšpunktā noteiktā rēķina samaksu vai pilda noteikumu šo 65.apakšpunktā noteiktās vienošanās nosacījumus, bet nav atbrīvojis pašvaldības dzīvokli vai sociālo dzīvokli, Tiesvedības nodaļa sniedz prasību tiesā par debitora izlikšanu no attiecīgā dzīvokļa.

71. Pēc tiesas nolēmuma par zaudējumu piedziņu un/vai izlikšanu no dzīvokļa spēkā stāšanās Tiesvedības nodaļa Centralizētai grāmatvedībai un Dzīvokļu nodaļai DocLogix nosūta tiesas nolēmuma kopiju.

VII. Domei radīto zaudējumu piedziņa pēc pārvaldnieka veiktajām darbībām parāda piedziņai, ja saņemot informāciju no pārvaldnieka
par parāda piedziņas neiespējamību, dome samaksājusi pārvaldnieka domei izrakstītos rēķinus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā

72. Dzīvokļu nodaļa, pēc šo noteikumu 15.punktā noteikto rēķinu samaksas un DocLogix saņemtās informācijas no Centralizētās grāmatvedības, veic šādas darbības:

72.1. izraksta debitoram rēķinu par domei radīto zaudējumu apmēru grāmatvedības sistēmā. Rēķinu izraksta arī tad, ja tas netiek sūtīts adresātam (arī mirušai personai);

72.2. sagatavo attiecīgajam debitoram brīdinājumu (8.pielikums) par nepieciešamību veikt domei radīto zaudējumu samaksu viena mēneša laikā vai vienoties ar domi par citu zaudējumu samaksas kārtību, noslēdzot vienošanos (9.pielikums);

72.3. iesniedz brīdinājumu kopā ar izrakstīto rēķinu par domei radīto zaudējumu apmēru Kancelejai nosūtīšanai debitoram ierakstītā pasta sūtījumā. Atkārtots brīdinājums tiek nosūtīts vienkāršā pasta sūtījumā.

72.4. sagatavo vienošanās projektu par domei radīto zaudējumu samaksu, ja debitors iesniedzis domei attiecīgu iesniegumu, un veic nepieciešamās darbības tās parakstīšanai. Vienošanos no domes puses paraksta izpilddirektors.

72.5. veic debitora ienākumu un mantiskā stāvokļa pārbaudi reizi sešos mēnešos:

72.5.1. Valsts Vienotā Datorizētā Zemesgrāmatā - nekustamā īpašuma esamību;

72.5.2. Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē – ienākumu apmēru;

73. Ja Dzīvokļu nodaļa atbilstoši šo noteikumu 72.5.apakšpunktam konstatē, ka debitoram ir nekustamais, kustamais īpašums vai ienākumi, uz ko būtu vēršama piedziņa, Dzīvokļu nodaļa izpildu rakstu, uz pārvaldnieka domei izsniegtas pilnvaras pamata, atkārtoti iesniedz piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam vienas kalendāra nedēļas laikā pēc minētās pilnvaras saņemšanas.

74. Centralizētā grāmatvedība, saņemot naudas līdzekļus par radīto zaudējumu, grāmatvedības sistēmā pievieno samaksu šo noteikumu 72.1.apakšpunktā izrakstītajam rēķinam;

75. Ja izpildu raksts atkārtoti iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, Dzīvokļu nodaļa reizi sešos mēnešos nosūta zvērinātam tiesu izpildītājam informācijas pieprasījumu par veiktajām izpildu darbībām un piedziņas rezultātiem.

76. Dzīvokļu nodaļa vienu reizi trīs mēnešos aktualizē debitoru sarakstu un iesniedz domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes Sistēmu nodrošinājuma nodaļai debitora maksātnespējas un mantojumu ziņu monitoringa iestatīšanai.

77. Dzīvokļu nodaļa sagatavo un iesniedz parakstīšanai izpilddirektoram kreditora prasījumu. Kreditora prasījumu maksātnespējas procesa gadījumā – viena mēneša laikā, iesniedz maksātnespējas procesa administratoram, mantojuma atklāšanās gadījumā – zvērinātam notāram.

VIII. Noslēguma jautājumi

78. Dzīvokļu nodaļa, atbilstoši normatīvajiem aktiem un domes noteiktajai kārtībai, ne retāk kā reizi gadā sagatavo domes lēmuma projektu par parāda norakstīšanu.

79. Dzīvokļu nodaļa reizi mēnesī līdz katra mēneša 15.datumam sagatavo atskaiti (10.pielikums) par debitoru parādiem par iepriekšējo mēnesi un iesniedz Centralizētajai grāmatvedībai, ievietojot to DocLogix.

80. Dzīvokļu nodaļa izveido, aktualizē un uztur:

80.1. pašvaldības dzīvojamo telpu debitoru reģistru, uzskaita un atspoguļo tajā veiktās piedziņas darbības ar pašvaldības dzīvojamo telpu debitoriem;

80.2. pašvaldības reģistru par dzīvokļu un sociālo dzīvokļu faktiskajiem lietotājiem, uzskaita un atspoguļo tajā veiktās darbības domei radīto zaudējumu piedziņai;

80.3. pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas daļas debitoru reģistru, uzskaita un atspoguļo tajā veiktās darbības parāda piedziņai.

81. Dzīvokļu nodaļa nodrošina, ka atsevišķā dokumentu mapē tiek iekārtota noteikumu VI. un VII.nodaļā noteiktās piedziņas lietas. Piedziņas lieta tiek kārtota hronoloģiski veikto darbību secībā.

82. Lai samazinātu izdevumus, kas saistīti ar dzīvokļa vai sociālā dzīvokļa faktisko lietošanu, dome dzīvoklim vai sociālajam dzīvoklim var atslēgt likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktos papildpakalpojumus: karsto ūdeni, gāzi, elektrību u.c. Lēmumu par papildpakalpojuma atslēgšanu pieņem izpilddirektors pēc domes Īpašumu pārvaldes vadītāja priekšlikuma, ja attiecīgajam dzīvoklim vai sociālajam dzīvoklim papildpakalpojuma atslēgšanu ir iespējams tehniski nodrošināt un tas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

83. Šie noteikumi neattiecas uz norēķiniem par atsevišķajos pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos vai sociālajos dzīvokļos, kuri atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, piegādāto elektroenerģiju un gāzi.

84. Šie noteikumi neattiecas uz norēķiniem par dzīvokļos vai sociālajos dzīvokļos piegādāto siltumenerģiju.

85. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē domes 2018.gada 15.februāra noteikumi Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, apsaimniekošanas rēķinu samaksas, dzīvojamo telpu īres maksas un maksas par pakalpojumiem debitoru parādu piedziņas un administrēšanas kārtība”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF

Pielikums Nr.8 PDF

Pielikums Nr.9 PDF

Pielikums Nr.10 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF