Stājas spēkā 28.03.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 27.martāNr. 9

protokols Nr. 5, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2020.gadam 118 680 788 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

96 939 375

euro

700

euro

kārtējā gada izdevumi

111 219 866

euro

1 791

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 280 491

euro

-1 091

euro

Finansēšana

14 280 491

euro

1 091

euro

Atlikums gada sākumā

17 188 315

euro

1 138

euro

Atlikums gada beigās

1 220 297

euro

47

euro

Aizņēmumi

4 551 260

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 423 834

euro

 Pamatkapitāla palielinājums

814 953

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “SUNShINE paātrināšana" (Accelerate SUNShINE)” tāmi Nr.06.1.8., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.07.1.4., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.6.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.6.1.5. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.07.1.5. un 32.pielikumu;”

1.8. Pievienot saistošo noteikumu 3.6.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.07.1.5. un 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 15.pielikumu.

1.9. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.6.4. PSIA “Kauguru veselības centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003219995, programmas “COVID-19 izplatības ierobežošana” tāmi Nr.07.4.1.;”

1.10. Pievienot saistošo noteikumu 3.6.4.apakšpunkta PSIA “Kauguru veselības centrs” , vienotais reģistrācijas Nr.40003219995, programmas “COVID-19 izplatības ierobežošana” tāmi Nr.07.4.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

1.11. Izteikt saistošo noteikumu 3.7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, tajā skaitā:

3.7.3.1. programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1.”

1.12. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.3.2. projekta “Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā” tāmi Nr.08.3.2.;”

1.13. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.3.2.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, projekta “Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā” tāmi Nr.08.3.2., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

1.14. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.6.4. projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa.” tāmi Nr.08.6.4.;”

1.15. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.6.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa.” tāmi Nr.08.6.4., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” tāmi Nr.09.1.18., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

1.17. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.10.3. projekta “Mācību stundu “Datorgrafika” un “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” tāmi Nr.09.10.3.;”

1.18. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.10.3.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, projekta “Mācību stundu “Datorgrafika” un “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” tāmi Nr.09.10.3., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējie citur nekvalificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 14.pielikumu.

1.20. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Apstiprināt 2020.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 550 000 euro apmērā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003220000, t.sk.:

7.1. 508 380 euro apmērā – slimnīcas ēkas B korpusa 2.stāva telpu renovācijai;

7.2. 26 620 euro apmērā – mākslīgās ventilācijas aparāta ar mitrinātāju iegādei;

7.3. 15 000 euro apmērā – medicīnas preču iegādei, darbinieku inficēšanās riska ar COVID-19 samazināšanai.”

1.21. Aizstāt saistošo noteikumu 8.punkta 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

1.22. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 469 789 euro;

21.4.9.9. 11 701 euro;

03.110.7230 200 euro;

04.730.7230 842 272 euro;

05.100.7230 19 033 euro;

06.600.7230 11 223 euro;

08.220.7230 35 892 euro

08.400.7230 278 euro

09.210.7230 223 861 euro;

09.510.7230 7 709 euro;

10.120.7230 4 050 euro;

Atlikums gada beigās 336 972 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 3.marta, 5.marta, 13.marta un 16.marta rīkojumu Nr.1.1-14/20-81, Nr.1.1-14/20-83, Nr.1.1-14/20-90 un Nr.1.1-14/20-93 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 16.-24.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.3. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 24.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 23.pielikumu.

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

2.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22. un 23.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-15, 25 XLSX

Pielikums Nr.16-24 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF