Stājas spēkā 24.04.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 23.aprīlīNr. 11

protokols Nr. 6, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2020.gadam 118 649 820 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

96 956 836

euro

700

euro

kārtējā gada izdevumi

111 354 158

euro

1 791

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 397 322

euro

-1 091

euro

Finansēšana

14 397 322

euro

1 091

euro

Atlikums gada sākumā

17 188 315

euro

1 138

euro

Atlikums gada beigās

1 055 037

euro

47

euro

Aizņēmumi

4 502 831

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 423 834

euro

Pamatkapitāla palielinājums

814 953

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” tāmi Nr.01.1.7., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000543728, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.3.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 6.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.4. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 31.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.5. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 31.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2022.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča piekrastē” tāmi Nr.04.1.12., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.16.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” tāmi Nr.04.1.16., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.3., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 23.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 23.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 23.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.13., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.17., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

1.20. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.22. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.1.22. un 16.pielikumu;”

1.21. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.22.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.1.22. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 33. un 38.pielikumu.

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Proti un dari” tāmi Nr.09.4.2., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.2., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

1.26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.2.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

1.27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

1.28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējie citur nekvalificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21. un 24.pielikumu.

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

1.30. Aizstāt saistošo noteikumu 8.punkta 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

1.31. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 467 720 euro;

21.4.9.9. 12 902 euro;

01.110.7230 584 euro;

03.110.7230 1 401 euro;

04.510.7230 150 231 euro;

04.730.7230 842 272 euro;

05.100.7230 19 033 euro;

06.600.7230 11 223 euro;

08.220.7230 35 892 euro

08.400.7230 278 euro

09.210.7230 289 237 euro;

09.510.7230 7 709 euro;

10.120.7230 4 050 euro;

Atlikums gada beigās 118 712 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 9.aprīļa un 21.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/20-112 un Nr. 1.1-14/20-119 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 8.-11.pielikumu un 39.- 40.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.2., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 11.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-7, 12-38 XLSX

Pielikums Nr.8-11, 39-40 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF