Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 26.05.2020. Stājas spēkā 23.05.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 13

protokols Nr. 7, 10. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18
“Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas” 3. un 9.punktu,
likuma “Par valsts institūciju darbību
ārkārtējās situācijas laikā saistībā
ar Covid-19 izplatību”
36.panta pirmo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā” (Latvijas Vēstnesis, 2011, 75, LV, 2013, 237, LV, 2019, 99) šādu grozījumu:

Papildināt ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

“14. Saistošo noteikumu 3., 4., 5., 6., 8., 9. un 11.punktu nepiemēro no Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” spēkā stāšanās brīža līdz 2020.gada 31.decembrim.

15. Jūrmalas pilsētas dome atmaksā nodevu, kura apmaksāta par izsniegtās ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas darbības termiņu no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim. Lai saņemtu nodevas atmaksu, atļaujas saņēmējs Jūrmalas pilsētas domē iesniedz iesniegumu, norādot attiecīgu informāciju nodevas atmaksai. Ja nodevas apmaksa veikta skaidrā naudā, iesniegumam papildus pievieno čeku par nodevas apmaksu. Jūrmalas pilsētas dome atmaksā nodevu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13
“Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18
“Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā
””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz uz laiku - no ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī līdz 2020.gada 31.decembrim - apturēt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā” punktu darbību, kas nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā. Vienlaikus tiek noteikts, ka samaksātā nodeva par periodu no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim tiks atmaksāta.

Atbilstoši likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 36.panta pirmajai daļai pašvaldības saistošie noteikumi, kas izdoti, lai noteiktu ārkārtējās situācijas laikā īstenojamos pasākumus, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1.punktu no 2020.gada 12.marta visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti pārvietošanās ierobežojumi. Noteikto ierobežojumu rezultātā ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā. Tādēļ ir nepieciešams sniegt atbalsta pasākumus uzņēmējiem, atbrīvojot no nodevas par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās samaksas. Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1punktam pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16.punktā minētajām personām no­teikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas. Ar saistošajiem noteikumiem tiek atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kas Jūrmalas pilsētā veic vai organizē ielu tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus no pašvaldības nodevas par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskajās vietās Jūrmalā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ņemot vērā, ka 2019.gadā veikti nodevas maksājumi par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 23 209 EUR apmērā, potenciālā ietekme uz budžetu 2020.gadā ir 23 209 EUR.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību Jūrmalas pašvaldības administratīvajā teritorijā, jo paredz uz noteikto laiku atbrīvot no nodevas par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Tiek atvieglota kārtība atļaujas ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, jo saistošo noteikumu regulējums ir labvēlīgs personām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF