Stājas spēkā 23.05.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 15

protokols Nr. 7, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2020.gadam 118 651 108 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

96 950 401

euro

700

euro

kārtējā gada izdevumi

111 200 952

euro

1 791

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 250 551

euro

-1 091

euro

Finansēšana

14 250 551

euro

1 091

euro

Atlikums gada sākumā

17 188 315

euro

1 138

euro

Atlikums gada beigās

703 343

euro

47

euro

Aizņēmumi

4 510 554

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 428 907

euro

 Pamatkapitāla palielinājums

1 316 068

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.03.1.4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 54. un 65.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.5., 6. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4., 25. un 53.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” tāmi Nr.04.1.10., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” tāmi Nr.04.4.1.;”

1.8. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas , vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” tāmi Nr.04.4.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” tāmi Nr.05.1.1. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 26.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” tāmi Nr.05.1.2. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 26.pielikumu.

1.11. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.4.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4.2.4. programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.05.2.4.;”

1.12. Pievienot saistošo noteikumu 3.4.2.4.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.05.2.4., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 56. un 65.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atkarību profilakses programmu finansējums” tāmi Nr.07.1.2. un 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 30.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.07.1.4., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3., 10. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 51., 65. un 52.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 34. un 50.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 58. un 65.pielikumu.

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.7.1.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas “Kapitālsabiedrības organizēto koncertu pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.7.1., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

1.21. Svītrot saistošo noteikumu 3.7.7.2.apakšpunktu.

1.22. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.7.3. programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.08.7.3.;”

1.23. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.7.3.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.08.7.3., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 61. un 65.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 62. un 65.pielikumu.

1.26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 63. un 65.pielikumu.

1.27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

1.28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

1.30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

1.31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

1.32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

1.33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

1.34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

1.35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

1.37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

1.38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

1.39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

1.40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

1.41. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

1.42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

1.43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

1.44. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 64. un 65.pielikumu.

1.45. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

1.46. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 28.pielikumu.

1.47. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.5., 29. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15., 28. un 29.pielikumu.

1.48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējie citur nekvalificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 29.pielikumu.

1.49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 28.pielikumu.

1.50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

1.51. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.3., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

1.52. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.3.5., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

1.53. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.54. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.7., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

1.55. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” darbības nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.8., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

1.56. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

1.57. Papildināt saistošos noteikumus ar 71.punktu šādā redakcijā:

“71. Apstiprināt 2020.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 176 158 euro apmērā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārlikšanas darbu pabeigšanai Emīla Dārziņa ielā, Ķemeros.”

1.58. Papildināt saistošos noteikumus ar 72.punktu šādā redakcijā:

“72. Apstiprināt 2020.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 324 957 euro apmērā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, t.sk:

72.1. 118 544 euro apmērā – Dzintaru koncertzāles kompleksa uzturēšanas izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai;

72.2. 121 044 euro apmērā – kapitālsabiedrības administratīvo izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai;

72.3. 24 369 euro apmērā – pludmales pārģērbšanās kabīņu apsaimniekošanai;

72.4. 61 000 euro apmērā – Dzintaru koncertzāles mazās zāles krēslu un kustīgās grīdas sistēmas pārbūvei.”

1.59. Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2020.gadā 6 909 374 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 20.pielikumu.”

1.60. Aizstāt saistošo noteikumu 8.punkta 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

1.61. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 468 532 euro;

21.4.9.9. 12 902 euro;

01.110.7230 584 euro;

03.110.7230 1 401 euro;

04.230.7230 812 euro;

04.510.7230 150 231 euro;

04.730.7230 842 272 euro;

05.100.7230 19 033 euro;

06.600.7230 11 223 euro;

08.220.7230 35 892 euro

08.400.7230 278 euro

09.210.7230 289 237 euro;

09.510.7230 7 709 euro;

10.120.7230 4 050 euro;

Atlikums gada beigās 118 712 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 5.maija rīkojumu Nr.1.1-14/20-128 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 31.-33.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31. un 33.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 32. un 33.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-30, 34-65 XLSX

Pielikums Nr.31-33 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF